ธาตุทั้ง 4 บอ กนิสัยของคนที่เกิดในแต่ละธาตุ

ทุกคนล้วนแล้วแต่มีธาตุประจำตัว ซึ่งคนแต่ละธาตุนั้นก็จะมีบุคลิกและลักษณะนิสัยที่ต่างกัน ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคน มาท ายนิสัยของคนเกิดแต่ละธาตุกัน ถ้ารู้แล้วว่าตัวเองเกิดธาตุไหนก็ไปดูกันเลย ดูของคนข้างด้วยนะ จะได้รู้นิสัยใจคอ กัน มากขึ้น

คนธาตุน้ำ

น้ำมีความสำคัญต่อ การดำรงชีวิตของทุกๆ ชีวิต จึงทำให้ผู้ที่เป็นธาตุน้ำนั้น มีความสัมพันธ์ในเรื่องของทางอารมณ์ ความรู้สึกได้ดี ดังนั้นคนธาตุน้ำจึงเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายและเปลี่ยนแปลงได้ตลอ ดเวลา เนื่องจากน้ำ

สามารถเปลี่ยนรูปร่างไปต ามสิ่งแวดล้อมได้จึงทำให้คุณเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือสถานการณ์อื่นได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ขี้สงส า ร เห็นอ กเห็นใจผู้อื่นเสมอ และยังเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัว

ขยันขันแข็ง มีไหวพริบดี วางตัวดี พูดจาดี มีความรับผิ ดชอบ และไม่นิยมความรุนแรง แต่ถึงอย่ างไรก็ต ามผู้ที่มีธาตุน้ำ ก็มีข้อเสี ยที่ควรระวัง คือ การที่เป็นคนเรื่อยๆ เลื่อนลอย อารมณ์มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตนเองมากกว่าเหตุผล

อีกทั้งยังเป็นคนคิดมากมักเก็บทุกสิ่งทุกอย่ างมาคิดอยู่เรื่อยไป ในบางครั้งก็เป็นคนที่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ จึงทำให้ดูเป็นคนแข็งกร้าว ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ทั้งที่ไม่เคยคิดที่จะทำร้า ยใคร นอ กจากนี้ยังพอใจกับการ อยู่ในโลกแห่งจินตนาการของตนเอง มากกว่าการอยู่ในโลกของความเป็นจริงอีกด้วย

คนธาตุดิน

มักที่จะเป็นคนที่มีนิสัยมั่นคง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความรับผิ ดชอบและมีความมุ่งมั่นสูง ชอบที่จะพิสูจน์ ความสามารถของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายต าของบุคคลอื่น นอ กจากนี้แล้วยังเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

ละเอียดรอบคอบ รักความยุติธรรมเป็นอย่ างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เป็นอย่ างดี ย ากที่ใคร จะได้เห็นอารมณ์โ ก ร ธของชาวธาตุดินได้ คนที่มีธาตุดิน มักจะเป็นนักปฏิบัติหรือนักลงมือทำมากกว่าที่จะเป็นนักคิด

หรือนักวางแผน จึงทำให้เป็นคนที่นิยมในสิ่งที่สามารถจับต้องได้มากกว่าความคิดที่ไม่สามารถจับต้องได้ นอ กจากนี้แล้วยังเป็นพวกวัตถุนิยม เชื่อมั่นในตนเองสูง และมีความสามารถในเรื่องของการจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดีอีกด้วย

แต่ถึงอย่ างไรชาวธาตุดินก็มีจุดด้อยคือ การที่มักเป็นคนที่จะจดจำเรื่องราวความเ จ็ บป ว ดต่างๆ ในอ ดีตได้แม่นยำ จนย ากที่จะลืมเลือนหรือให้อภั ยกับคนที่เคยทำร้า ยตนได้ และการเป็นคน มุ่งมั่นทำงานในหน้าที่ของตนเอง

อย่ างเต็มที่จนละเลยความต้องการของตัวเองไป จึงทำให้ไม่มีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นคน ที่มีความลับเยอะ เก็บความรู้สึกเก่งจนไม่สามารถแสดงออ กถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองได้ จนในบางครั้ง ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็รู้สึกว่าชาวราศีธาตุดินนั้นเป็นคนที่เข้าใจย ากและเข้าถึงได้ย ากไปโดยปริย าย

คนธาตุไฟ

ธาตุไฟนั้นจะเป็นคนที่รู้เท่าทันสถานการณ์ รู้เท่าทันคน มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ที่ดี อีกทั้งยังเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ ชอบเข้าสังคม

มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี นอ กจากนี้แล้วชาวธาตุไฟยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้าม มีความเข้าอ กเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่ างดี มีอารมณ์ขัน และกล้าที่จะเผชิญหน้าต่อสิ่งแปลกใหม่และการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเข้ามาอยู่เสมอ สำหรับข้อเสี ยของธาตุไฟ คือ การที่ชาวธาตุไฟเป็นคนที่มุ่งมั่นเกินไป จึงทำให้ละเลยในเรื่องของสุ ข ภ า พ จนล้มเจ็ บอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นคนที่ค่อยข้างเผด็จการ ชอบที่จะควบคุมให้ผู้อื่นคิดอย่ างที่ตนเองต้องการ

บางครั้งก็วู่วาม ใจร้อน ก้าวร้าวอย่ างไม่มีเหตุผล และยังต้องการเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนอื่น มากจนเกินพอ ดี นอ กจากนี้ยังมักนำตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ จนบางครั้งทำให้ตนเองเกิดความรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจเอาง่ายๆ

คนธาตุลม

เป็นคนที่มีการเคลื่อนไหวหรือ การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอ ดเวลา อีกทั้งยังเป็นราศีของการใช้เหตุผลและสติปัญญาเป็นสำคัญ จึงมักใช้สติปัญญาและเหตุผลเป็นตัวตัดสิน มากกว่าอารมณ์ จึงทำให้ชาวธาตุลมเป็นนักคิดและนักวางแผนที่ดีทีเดียว

นอ กจากนี้แล้วธาตุลมยังเป็นคนที่มีวาทศิลป์และมีคารมดี จึงทำให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อส า ร สามารถทำความรู้จัก ผู้อื่นได้อย่ างรวดเร็ว และยังเป็นคนที่มีอารมณ์ดี สนุกสนานร่าเริงอยู่เสมอ

แต่ก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต มีความเป็นผู้นำ เด็ดเดี่ยว ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหล า ยที่ผ่านเข้ามา นอ กจากนี้ยังเป็นคนที่ตัดสินใจเก่งและตัดสินใจเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จึงสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำ

แก่ผู้อื่นได้เป็นอย่ างดี แต่ถึงอย่ างไรก็ต าม การที่ชาวธาตุลมเป็นคนที่มุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จมากเกินไป จึงทำให้บางครั้งก็เกิดความผิ ดหวังได้ อีกทั้งยังเป็นคนที่นิยมใฝ่หาความรู้มากกว่าความรัก จึงทำให้มักเป็นคนเจ้าชู้

ไม่มั่นคงต่อความรักเท่าที่ควร นอ กจากนี้แล้วการที่เป็นคนเงียบๆ หรือสุขุมเยือ กเย็น มากจนเกินไปจะทำให้กล า ยเป็นคน เฉื่อยชาและเชื่องช้า ขา ดพลังในการดำเนินชีวิต และด้วยการที่เป็นคนใช้ชีวิตอย่ างคุ้มค่าจนบางครั้ง ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องสุ ข ภ า พเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดปัญหาสุ ข ภ า พได้ง่าย

เป็นยังไงกันบ้าง นิสัยของคุณเข้าข่ายธาตุไหนกันบ้าง คอมเมนต์บอ กกันได้ที่ใต้โพสต์เลยนะครับ แล้วถ้าเล่นแล้วสนุก ถูกใจ ก็ฝากแชร์ต่อให้คนอื่นๆมาเล่นกันด้วยหล่ะ ขอบคุณครับ

ที่มา  e-yhangwa