นั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนนอน สวดแล้วชีวิตดี มีเงินมีทอง

วันนี้เราจะพาคุณไปนั่งสมาธิสวดมนต์ ก่อนนอน เสริมโชคลาภ ให้มีเงินมีทองใช้ไม่ข า ดมือ กับบทความ นั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนนอน สวดแล้วชีวิตดี มีเงินมีทอง ไปดูกันว่าจะต้องสวดมนต์บทไหนบ้าง

หลากหล า ยความเชื่อหลากหล า ยเรื่องราวที่มีมาและสืบทอ ด กัน มาจนถึงในปัจจุบันนี้ หากเราได้พูดถึงในเรื่องราวความเชื่อต่างๆ แล้ว

วันนี้เราได้มีความเชื่อเป็น ก า ร บูช าที่จะทำให้ชีวิตมีความเจริญมากยิ่งขึ้น มีวาสนาดี มี เ งิ น ทองใช้อ ย่ า งไม่ข า ดท้าวเวส

สุวรรณ ท้าวเวสสุวัน หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า ท้าวกุ เ ว ร ถ้าในพระพุทธศาสนาจะเรียก ท้าวไพสพ เป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือเจ้า แห่งภูตผีปีศาจทั้งหล า ย โดย ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้น

จาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือมีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจเป็นบริวารว่ากันว่าอาณาเขตที่ ท้าวเวสสุวรรณ

ปกครองนั้นใหญ่ มหาศาลมาก และ ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

อันประกอบไปด้วย พระอินทร์ ท้าวธตรฐ ปกครองโลกด้านทิศตะวันออ ก พระยม ท้าววิรุฬหก ปกครองโลกด้านทิศใต้

และ พระวรุณ ท้าววิรูปักษ์ ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก และเพราะ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้าแห่งอสูร ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก

ก า ร บูช าในเรื่องราวต่างๆนั้น หากเราได้พูดถึงท้ า ว เว ส สุ วรรณตั้งแต่ในสมัยโบราณกาลนาน มาแล้ว คนโบราณจะมีความเชื่อ กันว่า ท้ า ว เว ส สุ วรรณนั้นหากบูช าเอาไว้ไม่ว่าจะกับตัวหรือเอาไว้ในบ้ า นจะนำพาช่วยเป็น ก า ร เสริม โ ช ค ต่างๆทั้งหน้าที่

ก า ร งานให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น ก า ร เ งิ น ให้มี เ งิ น ทองใช้อ ย่ า งไม่ข า ด และจะให้ช่วยพ้น ภั ยต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัว ท่านด้วยในตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้อง ก า ร ความเจริญในลาภยศ ท รั พ ย์สิน เ งิ น ทอง อำนาจวาสนา สูงสุดทาง

มหาเศรษฐีมีท รั พ ย์ ลาภยศ สรรเสริญสุข ไหลมาไม่ข า ดสาย และขจัด ภูตผีปีศาจ สิ่งอัป ม ง ค ล ไม่กล้าเข้ามารบกวน และช่วย บันดาลโชคลาภโภคท รั พ ย์ให้แก่ผู้บูช า บูช าท้ า ว เว ส สุ วรรณ พระคาถาของ สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยหล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหล ว งพ่อ

ท่าน บ อ ก ว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่ งในคาถาที่มีความศักดิ์ สิทธิ์ ท้ า ว เว ส สุ วรรณท่านให้มาและบอ กกล่าวว่าให้สวด มนต์ไหว้ พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนในเวลาก่อนนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธ กั ส สปทรงเป็น

ประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

พุท ธั ง มัดจิต ธัม มั ง มัดใจ ศั ต รูทั้งหล า ย วินา ศสั น ติ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้ งหล า ย วิน า ศสัน

สำหรับบทแรกเป็น ก า ร กล่าว คาถาเพื่อเป็น ก า ร ปกป้องและเพื่อเป็น ก า ร รั ก ษ าตนเอง บทหนึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

ฆ ะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ช านามิ ช านามิ

ท่านสามารถสวดคาถาทั้งสองไปพร้อมๆกันได้เลย เมื่อได้สวดแล้วศั ต รูรอบข้างจะแพ้ภั ยไปเอง อุปสรรคต่างๆที่ล้วนจะเข้ามา ก็สามารถจะก้าวผ่ านไปได้อ ย่ า งราบรื่น ไม่มีอุปสรรคและไม่มีปัญหาใดๆนอ กจากนี้ คนไ ท ยโบราณนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูก

ไว้ที่หัวเตียง เ ด็ ก เพื่อป้องกันวิญญาณ ชั่ ว ร้ า ยไม่ให้มารังควานแก่เ ด็ ก ท้าวกุ เ ว ร องค์นี้มีกล่าวถึง

ในอาฏานาฏิยปริตรว่านำ เทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ถวายสัตย์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือ

บริวารอื่น ๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควานและมีความเชื่อกันว่า ผู้ใดห้อยบูช าท้าวเวสสุวรรณ จะบังเกิด

โ ช ค ลาภมากมาย ร่ำร ว ยเ งิ น ทอง มีกินมีใช้ไม่ข า ดแก้ปีชง เสริมปีชง เทพแห่งปีชง ป้องกันภั ยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ป้องกันภูติผีวิญญาณ

ต่างๆไม่กล้ามาทำ อั น ต ร า ย ใดๆให้กับคนในครอบครัว ในร้านนั้นๆ เพราะภูติผีปีศาจ ยักษ์ เป็นบริวารท้าวเวสสุวรรณ คนมีลูกเพิ่ง คลอ ดหรือมีเ ด็ กเล็ก มักนิยมบูช าท้าวเวสสุวรรณ ตั้งไว้ตรงที่ เ ด็ ก นอนหลับ เพราะมีความเชื่อว่าภูติผีปีศาจจะไม่กล้ามารบกวน

เ ด็ ก เพราะท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ปกครองแห่งภูติผีปีศาจนั่นเอง จึงแนะนำคนที่มีลูกอ่อน ลูกเล็ก หากชอบร้องไห้ตอนกลางคืน ไม่หลับไม่นอนเหมือนมีอะไรมารบกวน เ ด็ ก และยังสามารถกันภูติผีปีศาจคุณไสย์มนต์ดำได้หมด

ที่มา horoscopedaily99