บทสวดก่อนเข้านอน หมั่นสวดทุกวันหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น

การสวดมนต์ก่อนนอนนั้นเป็นเรื่องที่ดี และควรปฏิบัติสำหรับชาวพุทธ บทสวดมนต์ก่อนนอนนั้น มีมากมายหล า ยบท หล า ยความหมาย ซึ่งต ามความเ ชื่ อนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เกิดสติ และความสบายใจ จิตใจสงบ รวมถึงเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศล ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติรวมไปถึงคนรอบข้างอีกด้วย ดังนั้นในบทความนี้จะมาแนะนำถึงบทสวน มนต์ก่อนนอน

บทสวดเป็นบทสวดที่มีความศักดิ์ สิทธิ์ บทสวดอิติปิโส เ ชื่ อ กันว่าใครๆก็สามารถที่จะจำบทสวดนี้ได้ จะช่วยรั ก ษ า ช่วยคุ้ม ครองให้มีความป ล อ ด ภั ยจากสิ่งต่างๆ บทสวดนี้จะช่วยสงบจิตสงบใจในการสวดมนต์ จะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ฟุ้ง ซ่านเป็นคนที่อารมณ์เย็น มากขึ้น ทั้งยังมีความเ ชื่ อตั้งแต่ในสมัยโบราณว่ากันว่า บทสวดอิติปิโสนี้จะเป็นบทสวดที่จะช่วยให้มีอ า ยุที่ยืน ย าว ช่วย ป้ อ งกันจากในสิ่งที่มองไม่เห็นให้ปลอ ด ภั ยให้แคล้ว ค ล า ดจากทุกๆสิ่ง

บทสวดมนต์อิติปิโส สวด ก่อนนอน

บทสวดมนต์อิติปิโส คำบู ช า พ ร ะ รัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุ ทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ

สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังคัง นะมามิ กราบ

ท่องนะโมตัสสะ ๓ จบ ก่อนเริ่มสวดบทอิติปิโส

พุทธคุณ อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะ ส า ระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุ ทโธภะคะวาติ

แม้เ พ ร า ะอ ย่ างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็uพระอ ร หันต์ผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็uผู้ ต รั ส รู้ ชอบเอง เป็uผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา และ ค ว า ม ประพฤติ เป็uผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้ แจ้ง โลก เป็น ส า รถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็uศาสดาของเ ท ว ด าและมนุ ษย์ทั้งหล า ย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็รผู้จำแนกแจกธรรม

ธรรมคุณ สวากขาโต ภะคะวะต าธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโะ วิญญูหิติ

พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ ป ฏิ บั ติ จะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับ ก า ล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญู ช นพึงรู้เฉะาะตน

สังฆคุณ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตต าริ ปุ ริ ส ะ ยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเuยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็uผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ ป ฏิ บั ติ ตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็uผู้ปฏิบัติสมควร เป็uผู้ควรแก่การคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ ค ว ร แก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอ ด เยี่ยมของโ ล ก

ด้วยการสวดพระคาถาอนุภาคของพระคาถานั้น จะช่วยในการ ปั ด เป่า สิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้น ช่วยเมตต ามหาคาถา ล า ภยศ การค้าข า ยให้มีการค้าข า ยที่ดี เมื่อยกขึ้นสวดอำน า จของพระพุทธคุณก็จะเกิดขึ้น

บทสวดนี้จะทำให้ตัวผู้สวดเองได้มีพลังอันศักดิ์ สิทธิ์ ทั้งในด้านของกาย วาจา ใจ พระเดชพระคุณ ขอจงพบกับโชค ล า ภ พบกับเงินทองความสุขและความเจริญใน ชีวิตให้เกิดขึ้นกับคนที่สวดบทนี้ และคนที่เก็บบทสวดนี้ให้กับผู้อื่นด้วย

ที่มา herbtrick  postsod