บนแล้วลืม แก้ไขชีวิตติดขัด ให้ราบรื่น แ น ะทำต ามนี้

สำหรับใครที่กำลังมีชีวิตที่ติดขัด อาจจะเป็นเพราะคุณเคยบนบานศาลกล่าวไว้ แล้วลืมแก้ ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูวิ ธีแก้บนที่ลืมไว้ เพื่อให้ชีวิตราบรื่น ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย

เนิ่นนานเท่าไหร่แล้วที่เคย บนบานศาลกล่าวเอาไว้ แล้วใครเล่าจะจำสิ่งนั้นได้ ไม่รู้ว่าสำเร็จไปแล้ว หรือยังไม่สำเร็จจนจำไม่ได้แล้วก็ต าม หรือแม้แต่อ ดีตชาติที่ผ่าน มา ก็หารู้ไม่ว่า เราเคยไปบนบานที่ไหนไว้บ้าง แน่นอนว่า การบนบาน สาบาน หรือ สาปแช่งนี้

คงเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนสำหรับคนไทย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงาน ความรัก การเรียน สุ ข ภ า พ สิ่งไหนที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือ กลัวว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ ก็จะมาขอพรอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ยดลบันดาลให้พรนั้นเกิดประสบพบขึ้นกับเรา

เรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเสมือนที่พึ่งหรือที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจคนไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว การอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย เมื่อครั้งอ ดีตชาติ หรือชาติปัจจุบัน ในบางครั้งเราก็พูดบนบานศาลกล่าวเอาไว้ แต่กลับลืมไปแก้บนต ามที่ขอไว้ ซึ่ง วิ ธีการถอนคำอธิษฐาน แก้บนที่จำไม่ได้ด้วยบุญ ในครั้งนี้จะหมายรวมถึงการสาบาน หรือไปสาปแช่งใครต่อใครที่เคยโ ก ร ธแ ค้ นเคืองไว้ด้วยเช่นกัน

ตั้งจิตให้มั่นคงเ สี ยก่อน แล้วกล่าวตั้งนะโมฯ ๓ จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

น ะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ข้าพเจ้าชื่อสกุลด้วยสัจจะอธิษฐานทั้งในอ ดีตชาติและชาตินี้เรื่อง เอาที่จำได้ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึง สิ่งของใดๆ ที่ได้บนบาน สาบาน ส า ปแ ช่ ง ที่จำได้ก็ดี และจำไม่ได้ก็ดี มาถึงบัดนี้

ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน บนบาน สาบาน สาปแช่งทั้งหมด ถวายแก้บนทั้งหมด ณ บัดนี้ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ด ว งจิตวิญญาณทั้งหล า ยโปรดมารับ โปรดมาโมทนา โปรดมาอโหสิก ร ร ม และโปรดสงเคราะห์ต ามความประสงค์ขอข้าพเจ้าในครั้งนี้

โปรดถอนตัวจากอุปสรรคทั้งปวงทั้งในเรื่องการงาน การเงิน สุขภาพ ขอโปรดเมตต าให้ข้าพเจ้าได้พบกับก ร ร มดี บุญกุศลที่เคยทำมา มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ รู้หรือไม่ ในความเชื่อของคนบางกลุ่มนั้นก็มีเคล็ดลับอีกอ ย่ างที่คุณอาจะไม่รู้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ธูป 16 ดอ ก

2. น้ำเปล่า1ขวด

3. พวงมาลัยดาวเรือง 3 พวง

4. น้ำแดง1ขวด น้ำเขียว1ขวด

5. พระพุทธรูปปรางสมาธิ 1 องค์

6. หมากพลู บุหรี่ 5 มวน

7. เทียนขาว 2 เล่ม

8. ผลไม้ 5 หรือ 7 อ ย่ าง แต่ใน5 หรือ 7 อ ย่ างนั้น ต้องประกอบไปด้วย กล้วยน้ำหว้า 1หวี มะพร้าว1ลูก สับปะรด1ผล ผลไม้ต ามฤดูกาล

วิ ธีการแก้บนที่จำไม่ได้

1. จัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้วางไว้ให้เรียบร้อย

2. จากนั้นจุดธูป 16 ดอ กและกล่าวต ามดังนี้

ข้าพเจ้า ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด ขออันเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพย าน ตลอ ดทั้งอันเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ยรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา

ให้มารับเครื่องสังเวยเครื่องสักการะที่ลูกได้จัดถวายให้แล้วในวันนี้ เนื่องจากว่าลูกเคยบนบานศาล กล่าวรวมทั้งสาบาน มานานแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหล า ยทั้งปวง ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ต าม

ก็ขออันเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหล า ยเหล่านี้ เมื่อท่านทั้งหล า ยได้รับแล้ว ลูกขอถอนคำสาบานคำบนบานศาลกล่าวทั้งหมดขอให้สิ้นสุด ณ วินาทีนี้เป็นต้นไป ถ้าหากลูกมีความจำเป็นจะต้องบนบานศาลกล่าวอีกก็จะกล่าวบนบานใหม่อีกรอบในคราวต่อไป สาธุ สาธุ สาธุ ทำแล้วห้ามขอพรใดๆ

3. พอพูดจบสาธุให้ทำการปักธูป หลังจากลาแล้วก็ขอพรได้ในเรื่องที่ต้องการ สาธุสาธุสาธุ จงหมั่นสร้างบุญ สร้างกุศล และก ร ร มดี เกิดมาหล า ยภพหล า ยชาติก็ยังลบล้างก ร ร มชั่ วไม่หมด

ซึ่งมนุษย์เรานั้นก็ทำได้เพียงแต่สร้างก ร ร มดีใหม่หรือสร้างบุญใหม่ เพื่อนำบุญใหม่นี้อุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ปฏิบัติธรรม หรือ ด ว งจิตวิญญาณต่างๆ เพื่อ การไปขอขมาลาโ ท ษ บุญ นั้นนับว่าเป็นความสุขและพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุด

ในการสร้างบุญนั้นอาจจะเป็นการใส่บาตร ช่วยเหลือผู้อื่น หรืออะไรก็ได้ที่เป็นทานวัตถุ แต่ต้องเป็นการทำบุญที่เหมาะสมทำแต่พอ ดีไม่เดือ ดร้อนตนเองหรือไปเดือ ดร้อนผู้อื่น ใช่ว่าทำจนหมดตัวจนไม่มีอันจะกินนั่นก็อาจได้บ า ปแทนสร้างบุญก็เป็นได้

การกระทำนั้นไซร้ กระทำสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น หมั่นสร้างก ร ร มดี ใช่ก ร ร มชั่ ว เมื่อ ก ร ร มไหนส่งผลจบสิ้นแล้วก ร ร มอื่นก็เข้ามาส่งผลต่อที่เป็นเรื่องของกฎแห่งก ร ร ม หรือคำสาปแช่งผู้อื่นก็ย่อมส่งผลย้อนกลับเข้าหาตนเองเมื่อ ด ว งตกเอามาก

ซึ่งเป็นช่วงที่วิบากก ร ร มไม่ดีมาส่งผลเต็มที่ หรือแม้แต่การบนบานศาลกล่าว เรื่องใดก็ต ามแต่ใจจะปรารถนานี้ก็คงไม่ดีนัก หากไปพูดขอสิ่งใดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วไม่ทำต ามนั้น ก็นับว่า ตัวเลือ กสุดท้ายที่คนนิยมทำกันนี้ ในบางครั้ง เชื่อไม่เชื่อ ก็อ ย่ าได้ลบหลู่เชียวล่ะ

ที่มา  gangbeauty