บ้านไหนมีผู้หญิงอยู่เยอะ ควรหามาปลูกในบ้าน

วันนี้เราก็จะมาพาคุณไปดูว่านที่ควรหามาปลูกไว้ในบ้าน หากบ้านไหนที่มีผู้หญิงอาศัยอยู่เยอะ ควรรีบหามาปลูกให้ไว กับ บ้านไหนมีผู้หญิงอยู่เยอะ ควรหามาปลูกในบ้าน ไปดูกันว่าว่านที่ว่านี้คือว่าน อะไร และจะช่วยผู้หญิงอย่ างพวกคุณในเรื่องใดบ้าง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานั้นอย า กเอามาเสนอเป็นอ ย่ า งมาก สำหรับพื ช ช นิ ด ห นึ่ ง ที่มีประโยชน์ และเป็นสมุนไพรที่ทุกบ้านควรจะมีปลูกเอาไว้ใช้ โดยเฉพาะกับผู้หญิง ซึ่งมีส ร ร พ คุ ณ เยอะมากๆและมีชื่อเรียกหลากหล า ย เป็นไม้ล้ ม ลุ ก แต่ไม่มีใบเป็นต้นลักษณะคล้ายง า ช้ า ง มี ด อ ก

เป็น ช่ อ ว่ า น ง า ช้ า ง มีชื่อเรียกหลากหล า ย เช่น หอ กสุรกาฬ ว่าน ง า ช้ า ง ล า ย หอ กสุรโกฬ เป็นต้น

ส ร ร พ คุ ณ ของว่านง า ช้ า ง

เราสามารถเอามาต้นเป็นน้ำสมุนไพรดื่มบำ รุ ง ร่ า งก า ยได้ โดยต้มได้ทั้งส่วนหั วลำต้นเลย และมีความสามารถในเรื่องของกา รรั ก ษ า โ ร คที่เกี่ยวข้องกับ ริ ด สี ด ว ง อีกทั้งยังช่วยบำรุงในเรื่องของการอ ยู่ ไ ฟ ของส ต รี หลังจาก ค ล อ ด ทำให้ฟื้นตัวได้เร็ว

นอ กจากนี้ยังเป็นเ ค รื่ อ ง ดื่ ม น้ำ ส มุ น ไ พ ร ยังเอามาใช้เป็น ย า รั ก ษ า ภายนอ กได้อีกด้วย โดยการเอาลำต้น มาตำ แล้วก็เอามาทารั ก ษ า สิ ว บนใบหน้า ลดรอยย่ นต่างๆบนใบหน้าให้ดู อ่ อ น วั ย อ่ อ น เ ย า ว์

เป็นตัวที่ช่ ว ย ทำให้ แ ผ ลของเราแห้งและห า ยเร็ว ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับอาการ คั น เกี่ยวกับผิ ว ห นั ง ผดผื่น ในด้านของความเชื่อกันบ้างคนโบราณ มักจะนิยมปลูก ต้ น ง า ช้ า งเอาไว้ เพราะเชื่อกันว่า ป้องกัน ภั ย ท า งไ ส ย ศ า ส ต ร์ ได้แล้วก็ยังเป็นไม้มงคลที่ปลูกแล้ว

จะเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คนในบ้าน หนุนให้ทำมาค้าข า ยคล่อง มีกำไรเยอะ อีกทั้งยังเป็นไม้ที่มีความเป็น มงเป็นคล ช่วยหนุนนำให้การทำมาค้าข า ยคล่อง มีกำไรตลอ ดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นสมุนไพร และไม้ประดับไปพร้อมกัน เรียกได้ว่าว่าน ง า ช้ า ง ตอบโจทย์สำหรับใครหล า ยคนแน่นอน

ที่มา : 108archeepparuay