ประโยชน์ของการออม ใครยังไม่มีสักบ า ท เริ่มเก็บต อ นนี้ก็ยังไม่สาย

สำหรับใครที่ตอนนี้ยังไม่เริ่มออมเ งิ น เราอย ากจะให้ดูตัวอ ย่ างข้ อ ดีถ้าหากเราออมเ งิ นได้ เผื่อหล า ยๆคนจะปรับเปลี่ยนความคิดหรือนิสัยการใช้เ งิ น เพื่อนำมาแบ่งเก็บออมไว้บ้าง ว่าแต่ข้ อ ดีการออมนั้น มัน มีอะไรบ้างล่ะ ทำไมเราจึงควรรู้จักเก็บออมไว้บ้าง

เ งิ นออมถือเป็นปัจจัยที่จะทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้ในอนาคตสำเร็จและเป็นจริงขึ้น มา เช่น กำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีบ้านเป็นของตนเองในอนาคตให้ได้ นอ กจากนี้เ งิ นออมยังช่วยแก้ปัญหาความเดือ ดร้อนทางการเ งิ นที่อาจเกิดขึ้นอ ย่ างไม่คาดคิดอีกด้วย ดังนั้นทุกคนจึงควรมีการออมอ ย่ างสม่ำเสมอ

การออมเ งิ น อาจจะเป็นเรื่องที่หล า ยคน มองข้าม หรือไม่มีในความคิด เพราะเ งิ นที่หามาได้ ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เ งิ นเก่งจนไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเ งิ น แต่หากศึกษาข้ อ ดีของการมีเ งิ นออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิ ธีคิดและเริ่มเก็บเ งิ น เริ่มออมเ งิ น

การออมเ งิ นเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง เพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเ งิ นออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้ ตัวอ ย่ างข้ อ ดีของการมีเ งิ นออม มีเ งิ นเก็บ ข้ อ ดีของการมีเ งิ นออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเ งิ น บางทีเหตุผลดีๆ สักข้ ออาจจะเป็นแ ร งบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

มีเ งิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเ งิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีร า ยได้เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ย มีหล า ยโ ร ค หากมีเ งิ นออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแ ย่งสมบัติ

มีเ งิ นออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเ งิ นออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

มีเ งิ นออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเ งิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเ งิ นออมให้มากๆ

เ งิ นออมมีประโยชน์มากย ามเกิดวิ ก ฤ ติ

เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเ งิ นออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ ก เ ฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

เ งิ นออมทำให้เรามีความสุข

คน มีเ งิ นออม มีเ งิ นเก็บ ก็จะไม่เ ค รี ย ด หน้านิ่ว คิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเ งิ นที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเ งิ นออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

เ งิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เ งิ นในการซื้ อข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิต หากมีเ งิ นออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

มีเ งิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเ งิ นออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเ งิ น ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือ ดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือ กัน แต่ละคนก็จะมีคราวเ ค ร า ะ ห์สลับกันไป

เก็บเ งิ นออมไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ท รั พ ย์สิน ต่างๆ บ้ าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเ สี ยห า ย ต ามวันเวลา ดังนั้น ก็ต้องมีเ งิ นออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

เ งิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอ ย่ าง ต้องล้มห า ยต า ยจาก เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อ ย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทน มนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเ งิ นไว้

เ งิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเ งิ นออมไปล ง ทุ น อ ย่ างการซื้ อหุ้น แล้วได้เ งิ นปันผลทุกปี ก็ถือว่าเ งิ นออมนั้น ทำงานแทนเรา มีร า ยได้มาเลี้ยงเราทุกปี อ ย่ างการซื้ อหุ้ นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีร า ยได้จากเ งิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บ า ท เพียงพอต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

เ งิ นออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเ งิ นออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เ งิ นไปล ง ทุ น ต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆ

เ งิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เ งิ นได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเ งิ นออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เ งิ น เพื่อซื้ อบ้ าน ที่ดิน

ข้ อ ดีของการมีเ งิ นออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ช ร า จำเป็นต้องมีเ งิ นออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อ ย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เ งิ นออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา s i a m e b o o k  jingjai999