ปลูกต้นไม้ให้ตรงกับวันเกิด เสริมโชคลาภ ชีวิตไม่ลำบาก

วันนี้เราจะมาแนะนำคุณเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในบ้าน ต ามความเชื่ อ ของคนโบราณว่าไว้ กับบทความ ปลูกต้นไม้ให้ตรงกับวันเกิด เสริมโชคลาภ ชีวิตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าแต่ละวันเกิดนั้นจะต้องปลูกต้นไม้ชนิดใดบ้าง

ว่านนั้นมีหลากหล า ยชนิดมาก ๆ ใครที่อย ากจะหาว่าน มงคลที่มาเ ส ริ มโชคลาภลองมาปลูกว่านต ามวันเกิดได้ จะช่วยทำให้โชคดีมีสุข และเรียกท รั พ ย์สินเงินทองเข้ามาอีกด้วย ใน 7 วันเกิดเหมาะจะปลูกต้นอะไรบ้างมาติดต ามอ่ า นกันได้ต ามด้านล่างนี้ได้เลย

1. เกิดวันจันทร์ควรปลูกว่านสี่ทิศ

ให้ปลูกว่านสี่ทิศเอาไว้ในทางเข้าหน้าบ้านเลยและปลูกในช่วงวันพฤหัสบดีขึ้น 9 – 15 ค่ำ และจะต้องท่องค า ถ าเห็นหน้าวาจาเอ็นดู นะ โม พุทธายะ 3 จบ เป็นการสวดให้เสริมบารมีเพิ่มความเป็น มงคลแก่ชีวิต ซึ่งต้นนี้จะหนุนให้ด ว ง ช ะ ต าดีขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความราบรื่น ผ่ านไปได้ด้วยดีทุกเรื่องและแต่เรื่องที่ดีมีความสุขเข้ามา

2. เกิดวันอังคารควรปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ ก

โดยให้ปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ กเอาไว้บริเวณหน้าบ้าน และให้ปลูกในวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีต้นขึ้น 4 – 15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถานะโมพุท ธ า ยะ 3 ครั้ง แล้วก็จะช่วยเสริมโชคลาภมงคลและยังช่วยเรียกเงินทองให้เข้ามา หนุนให้มีฐานะร่ำร ว ยยิ่งขึ้น มีเงินทองใช้ตลอ ดไม่มีข า ด

3. เกิดวันพุธควรปลูกต้นเสน่ห์จันทร์ขาว

โดยจะปลูกต้นเสน่ห์จันทร์ขาวเอาไว้ในส่วนไหนของบ้านก็ได้ต ามสะดวกเลย แต่ว่าให้ปลูกในวันพฤหัสบดีขึ้น 3 – 15 ค่ำ พร้อมจะต้องท่องคาถา นะเมตต า มะโม พุทธายะ 3 ครั้ง แล้วก็จะช่วยให้เสริมมีเมตต ามหานิยมและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองรวมถึงคนในบ้านด้วยเหมือนกัน

4. เกิดวันพฤหัสบดีควรปลูกว่าน ธ ร ณี ส า ร

ว่านนี้ปลูกได้รอบบ้านเลยโดยให้ปลูกในวันพระขึ้น 3 – 15 ค่ำ พร้อมกับท่องคาถานี้ ‘พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโชค’ 3 ครั้ง แล้วจะมีโชคดี โชคลาภต่าง ๆ เข้ามาและยังเสริมบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น งานดี เงินดี ชีวิตมีความสุข

5. เกิดวันศุกร์ควรปลูกต้นว่านสี่ทิศ

โดยแนะนำว่าให้ปลูกไว้ในหน้าบ้าน 9 – 15 ค่ำ แล้วก็ท่องคาถา วาจาเอ็นดูด้วยนะโม พุทธายะ 3 จบ ซึ่งจะช่วยเสริม ด ว งหนุนด ว งช ะ ต าให้ดียิ่งขึ้น และยังเสริมให้มีเมตต ามหานิยมอีกด้วย ส่ งผลให้ทำมาค้าข า ยรุ่งเรือง มีกำไร ชีวิตดีมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไป

6. เกิดวันเ ส า ร์ควรปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

โดยให้ปลูกไว้รอบบ้านและให้ปลูกในวันพฤหัสบดีขึ้น 4 – 15 ค่ำ พร้อมให้ท่องค า ถ านี้ นะโม พุทธายะ 3 จบ จะเป็นการช่วยเสริมบารมีให้กับชีวิต ทำให้ชีวิตดีขึ้น ฐานะทางการเงินดีขึ้น มีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ข า ดสาย พร้อมทั้งหนุนให้คนในบ้านมีความสุขพบเจอสิ่งที่ดีเช่นกัน

7. เกิดวันอาทิตย์ ควรปลูกว่าน มหาลาภ

โดยให้ปลูกต้นว่าน มหาลาภไว้ตรงหน้าบ้าน โดยให้ปลูกในวันพระขึ้น 6 – 15 ค่ำ พร้อมกับการท่องคาถามหาลาโภคะ วันตุเม 3 ครั้ง จะช่วยหนุนให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีโชค ลาภ เงินทอง สิ่งดี ๆ สิ่งมงคลต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต มีเงินทองไหลเข้ามาแบบไม่ข า ดสายเลยและยังช่วยทำให้เก็บเงินอยู่อีกด้วย จะมีเงินใช้จ่ายแบบไม่ข า ดเลย

ในแต่ละวันเกิดนั้นเลือ กปลูกว่านให้ตรงกับความ ม ง ค ลต ามวันเกิดตนเองได้เลย แต่ถ้าหากจะปลูกว่านอย่ างอื่นเพิ่มด้วยก็ไม่ได้ผิดอะไร ลองหาว่านประจำวันเกิดให้กับคนในบ้าน มาปลูกด้วยกันก็ได้ นอ กจากทำให้บ้านมีความเป็น ม ง ค ลแล้วยังทำให้มีสีเขียวสดชื่ออีกด้วย

ที่มา : horoscopedaily99