ผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมบุญบารมี วาสนาสูงส่ ง จะมีนิสัยเหล่านี้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะนิสัยของผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมกับบุญบารมีสูงส่ ง ซึ่งผู้หญิงน้อยคนจะมีนิสัยเหล่านี้ กับ ผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมบุญบารมี วาสนาสูงส่ ง จะมีนิสัยเหล่านี้ ไปดูกันว่าคุณเองมีนิสัยแบบนี้หรือเปล่า

1 เป็นคนอ ดทนเก่ง

หากมีบุญแล้ว ผลบุญจะกลับกล า ยแปรสภาพ ให้กล า ยเป็นพ ลั ง งานต ามกำลังจึงทำให้เราเป็นคนที่มีความอ ดทน มากกว่าเดิม มีความคิดความอ่ าน ไม่หวาดหวั่นต่ออุปสร รค และทุกสิ่งทุกอย่ างที่ดี จะเกิดขึ้นได้จากความอ ดทนเสมอเป็นแบบไหน เป็นยังไงบ้ า ง แล้วคุณ มีสักข้อ บ้ า งมั้ยนะ เป็นกำลังใจให้

2 ไม่จำเป็น จะต้องบ่นอะไรเลย

เพราะคนที่มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญเหล่านั้นจะทำให้ปัญญาของเรายอมรับต่อความจริงที่เกิดขึ้นได้ เข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่นได้ดี และจะรับรู้ได้ ถึงความเป็นไปของชีวิตเสมอ เธอจะมีความคิดที่ว่าบ่นไปก็เท่านั้น พูดไปก็เท่านั้น ลงมือทำดีกว่า ทุกสิ่งทุกอย่ างนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง

3 รู้ได้ ตื่นได้ เบิกบานได้

ผลบุญเรามี จะแปรสภาพให้กล า ยเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานเป็นผู้ที่รู้ ความจริงใจของชีวิตตัวเองและคนอื่น ไม่ปล่อ ยให้ชีวิตตกอ ยู่ในกระแ สของความโล ภ หลง โ ก ร ธ ไม่มีจิตใจ ที่มัวห ม อ งมีความคิดที่อิสระทุกทิศทาง และทุกวันทุกเวลา ทุกย่ างก้าวชีวิต

4 เมื่อสงบได้ ก็เย็นได้เช่นกัน

หากเป็นคนที่มีบุญแล้ว ผลบุญเรานั้นทำให้เป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้ไม่เป็นคนที่กระวนกระวาย ไม่วุ่นวายใจ ไม่เป็นคนที่ไ ร้ส า ระ ในสิ่งที่กำลังทำไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น จะเป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้เสมอ

5 การปล่อยวางได้

เมื่อเป็นคนที่มีบุญผล บุญเหล่านั้นก็จะปรับเปลี่ยนให้กล า ยเป็น คนที่รู้จักการปล่อยวางและจะไม่เป็นคนที่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่ างไว้คนเดียว ไม่เป็นคนที่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่ าง จะรู้แจ้งเห็นจริง ว่าอะไรเกิดขึ้น จะส่ งผลอย่ างไร จะปล่อยวางได้อย่ างไร

6 ไม่คิดที่จะทำอะไร ที่ไม่ดี

พอเราเป็นคนที่มีบุญ บุญนี้จะทำให้กล า ยเป็นตัวควบคุม บริหารการจัดการทำให้คนที่มีบุญในเรื่องนี้ เป็นคนที่มีความละอ ายต่อสิ่งที่ไม่ดี เขาจะรู้สึกละอ าย ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ไม่ดีที่ ได้กระทำลงไปนั้น มาถึงตรงนี้เรา ก็ได้รู้กันแล้วว่า ผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดี อุปนิสัยนั้น

7 ไม่คิดมาก ไม่เครี ย ด

คนที่มีบุญเขาจะรู้สึกปล่อยวาง ไม่คิดมาก ไม่กังวลเกินไปจะไม่เอาเรื่องเล็กๆ มาคิดให้ป วดหัว ทำให้กล า ยเป็นคนที่สะอาดมีความสว่างอยู่ในตัวเสมอ ทำให้เกิดเป็นพ ลั ง ที่สวยงาม ความสุขสงบความไม่ฟุ้งซ่าน ความคิดทุกๆ สิ่งล้วนเกิดจากความเบิกบานภายในใจที่มี

8 ไม่เคยคิดจะกลัวอะไร

เพราะเป็นคนที่มีบุญอยู่แล้ว ผลบุญเหล่านั้น จะทำให้เป็นคนเข้มแข็งกล้าหาญ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสร รคใดๆ ไม่หวั่นต่อปัญหาที่เกิดเพราะมีความมั่นใจมากพอ มีความเป็นผู้ที่มีบุญ เมื่อคิดได้เวลาทำอะไรก็ทำด้วยกำลังบุญ

9 จะเป็นคนที่คอยได้ รอได้

หากเรามีบุญแล้ว ผลบุญเหล่านั้น ก็จะแปรสภาพให้ เรานั้นเป็นคนที่มีความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ไม่ใจร้อน ไม่ใจเร็ว ไม่วู่วาม เห็นถึงโอ กาสดีๆ ในชีวิต

ที่มา : khoddeeja