ผู้หญิงที่เกิดมามี 9 ข้ อนี้ คือคนที่มีบุญ วาสนาดีแล้ว

ในความเข้าใจของคนเราคนที่มีบุญวาสนาดีต้องเป็นแบบไหน วันนี้เราจะพาคุณมาดูกันว่า แบบไหนที่เรียกว่า เป็นคน มีบุญวาสนาดี แล้วตัวคุณเองนั้น มีกันกี่ข้ อไปดูกันเลยยย

1. รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็น ความรู้ตื่นเบิกบาน ต ามกำลังของ บุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความ เป็นจริง ของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิต ให้ตกไปใน กระแสของ ความโลภ ความโ ก ร ธ ความหลง จิตใจ มีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลา ทุกนาที

2. อ ดได้ ทนได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น พลังงานเข้มแข็ง ต ามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ทำให้ มีความอ ดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิด ที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จ ทุกชนิดมาจาก ความอ ดทน อ ดทนอ ย่ าง มีความสุข

3. ปล่อยได้ วางได้ เมื่อ มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็ จะแปรสภาพให้เป็น คนที่รู้จักการวาง ต ามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ แบกทุกอ ย่ าง ที่ขวางหน้า ยึดทุกอ ย่ าง ที่เกิดขึ้น

4. รอได้ คอยได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็น ความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ต ามกำลังของ บุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และ โอกาส ของชีวิต

5. สงบได้ เย็นได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพ ให้เป็นคนที่ สงบได้ เย็นได้ ต ามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคน ที่ร้อนรน กระวน กระวาย สับส่าย วุ่นวาย ในสิ่งที่ ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลัง จะเกิดขึ้น แม้จะตก อยู่ในเหตุการณ์ที่เล วร้ าย ก็ทำใจได้ เหมือนไม่มี อะไรเกิดขึ้น

6. ไม่เคยกลัว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ความเข้มแข็ง กล้าหาญ ต ามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคและ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจ ในความเป็น ผู้บริสุทธิ์ ความเป็น ผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไป ล้วน มีกำลังบุญ มารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

7. ไม่คิดทำชั่ ว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็ จะแปรสภาพให้เป็น ตัวควบคุม บริหารจัดการ ต ามกำลังของ บุญฤทธิ์ ทำให้เกิด ความกลัว ความละอายต่อบา ป ต่อ ก ร ร มความ ผิ ดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับ และที่แจ้ง เห็นถึงความเ สี ยห า ย หล า ยภพ หล า ยชาติ เห็นถึงผลกระทบ ต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคม อ ย่ างมากมาย มหาศาล

8. ไม่เป็นคนคิดมาก เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ต ามกำลังของ บุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่ง ความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ ไม่คิด เป็นทุ ก ข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่ง ความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิก ความทุ ก ข์ มาใช้ก่อน

9. ไม่จำเป็นต้องบ่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ปัญญา ทำให้ยอมรับ ต่อความเป็นจริง ของชีวิต ทำให้รู้เห็น และ เข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และ บุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้น ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญก ร ร ม ที่ทำไว้ บ่นไปก็ แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เ สี ยใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่ง ทุกอ ย่ างนั้น มัน คือ ผ ล แ ห่ ง ก ร ร ม อันเป็น สมบัติของเราเอง

ที่มา  bangpunsara