ผู้หญิงนับซ้าย ผู้ช ายนับขวา ต ามตำราโบราณบอ กโชคลาภ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้คำบอ กเล่าของคนโบราณ กับบทความ ผู้หญิงนับซ้าย ผู้ช ายนับขวา ต ามตำราโบราณบอ กโชคลาภ ไปดูกันว่าการนับช่วงอายุแต่ละปีสามารถบ่งบอ กอะไรในชีวิตของเราได้บ้าง

ตำราพรหมช าติแบบโบราณ มีเกณฑ์การวัดด ว ง ช ะ ต าทั้งหมด 12 ด ว ง ช ะ ต า เมื่อถึงแต่ละปี ก็จะมีเหตุการหมุนเวียนแตกต่างกันออ กไป ต ามช่วงอายุของแต่ละบุคคล

มีทั้งดีแล้วก็ร้ ายปะปนกันไปในทุกปี สำหรับผู้ใดอย ากทราบด ว ง ช ะ ต าของตัวเอง ว่าตกไปอยู่ในเกณฑ์ใดในขณะนี้ ให้นำอายุปัจจุบัน มาทำนายทายทักต ามตำราพรหมช าติโบราณ

ถ้าเป็นผู้ช าย

ให้เริ่มนับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์ โดยให้เริ่มนับเจดีย์คือปีที่ 1 แล้วก็เวียนไปทางขวามือต ามเข็มนาฬิกา ให้ครบอายุปัจจุบันของตัวคุณเอง

ถ้าเป็นผู้หญิง

ให้เริ่มต้นนับอายุจากเจดีย์เช่นเดียวกัน แต่ปีที่ 1 ให้เวียนไปทางซ้ายมือ หรือท ว น เข็มนาฬิกา จนครบอายุปัจจุบันของตัวคุณเอง

หากนับแล้วไปตกอยู่ที่ราหู

ปีนี้คุณจะได้รับความร้อนอ กร้อนใจ จะเป็นถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้คุ ณได้รับความร้อนใจอยู่เสมอ ทำให้คุณต้องเสียท รั พ ย์สินเงินทอง จะเกิดเป็นปากเสียงกับเพื่อนบ้าน จะพบกับความวุ่นวายอย่ างไม่รู้จบ แล้วก็จะเกิดเ จ็ บป่ ว ยขึ้นแก่คุณ

หากนับแล้วไปตกอยู่ที่ฉัตรเงิน

ตกในปีนี้ตัวคุณเองจะมีความสุข มีโชคลาภเกี่ยวกับเงินทองอย่ างยิ่ง จะมีความรัก ความเจริญงอ กงาม จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน หากทำการราชการ หรือค้าข า ย จะเจริญก้าวหน้า จะมีโอกาสได้รับตำแหน่งสูงขึ้น ใครมีธุรกิจเป็นของตัวเอง จะประสบความสำเร็จทางก ารเงินอันยิ่งใหญ่ในช่วง 6 เดือนนี้

หากนับแล้วไปตกอยู่ที่เจดีย์

ในปีนี้ตัวคุณเองจะใช้ชีวิตได้อย่ างร่มเย็น มีแต่ความสุขกายสบายใจ จะได้บุญกุศลทางศาสนาอันยิ่งใหญ่ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรม จะสมหวังความปรารถนา สิ่งใดที่กำลังเรียกหา หรือ กำลังต้องการ จะเป็นไปต ามที่คาดไว้มากอย่ างยิ่ง การเงินการงานไม่ต้องเป็นห่วง แม้ว่าในช่วงนี้จะเหนื่อยก็ต าม มันจะผ่ านไปได้ด้วยดี

หากนับแล้วไปตกอยู่ที่พ่อหมอ

ปีนี้จะพบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่คุณ ให้ยศศักดิ์ คุณจะมีความสุขเจริญก้าวหน้า จะมีโชคลาภมาสู่คุณ เป็นที่พึงใจยิ่ง โพยภั ยมิได้มีมาพ้องพานเลย

หากนับแล้วไปตกอยู่ที่คนคอ

ปีนี้คุณจะได้รับความเดือ ดร้อน จะได้รับความร้อนใจต่างๆ ซึ่งจะมีผู้ทำให้แก่คุณ แล้วก็จะได้รับความทุ กข์ย ากลำบาก ทำให้คุณต้องเสียทรัพ ย์สินเงินทองอยู่เสมอ

หากนับแล้วไปตกอยู่ที่แม่มด

ปีนี้คุณจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านาย ที่มีความค้ำชูให้คุณได้พบกับความสุข ความเจริญ คำพูดของคุณจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนทั้งหล า ย จะไปแห่งใดมีแต่คนรักใคร่ จะมีผู้นำโชคลาภมาให้ แต่ไม่มากนัก คุณจะต้องเหนื่อยกายแล้วก็ใจบ้าง

หากนับแล้วไปตกอยู่ที่คนต้องขื่อคา

ปีนี้ถือว่าช ะ ต าตกไปอยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมีความระวังในญาติพี่น้อง จะนำความเดือ ดร้อนใจมาให้ คนรักมักจะเอาใจออ กห่าง ให้ระวังอั น ต ร า ย เร่งจำศีลภาวนา จงทำบุญกุศลสะเดาะเคราะห์ อย่ าเดินทางไกล จะได้รับโทษทัณฑ์อาญา

หากนับแล้วไปตกอยู่ที่ปราสาท

ปีนี้ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ ช ะ ต าชีวิตของคุณจะได้พบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้า กิจการที่ทำ จะได้ผลประโยชน์แก่คุณเป็นที่พึงใจ จะสมความปรารถนาทุกประการ จะได้สั ต ว์ 4 เท้า 2 เท้า ถ้าค้าข า ยจะร่ำร ว ย

หากนับแล้วไปตกอยู่ที่เรือนหลวง

ปีนี้คุณจะได้รับแต่ความสุขสบาย มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการทุกอย่ าง คุณจะมีโชคลาภ ได้เงินทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อย่ างดียิ่ง พวกศัตรูที่คิดร้ ายจะแพ้ภั ยตัวเอง

หากนับแล้วไปตกอยู่ที่นาคราช

ตกในปีนี้ถือว่าร้ าย ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเ จ็ บไข้ได้ป่ ว ย ให้ระมัดระวังในเรื่องของมีคม มีคนปองร้ าย ในช่วงนี้แนะนำให้ภาวนา ให้รั ก ษ าศีล อย่ าได้เบียดเบียนซึ่งคนแล้วก็สั ต ว์ การเงินอยู่ในระดับปานกลาง การงานให้ระมัดระวังเพื่อนร่วมงาน

หากนับแล้วไปตกอยู่ที่เทวดาขี่เต่า

ปีนี้คุณจะมีความสุขพอประมาณ การเงินการทองพอมีใช้มีจ่าย จะทำอะไรจงคิดให้รอบคอบเสียก่อน ถ้าอย่ างนั้นจะเกิดผลผิดพลาดขึ้นได้ แล้วก็จะทำให้เดือ ดร้อนใจ

หากนับแล้วไปตกอยู่ที่ฉัตรทอง

ปีนี้คุณจะได้ประสบโชคลาภ มั่งมีด้วยท รั พ ย์สินเงินทอง พร้อมด้วยลาภยศมิตรสห า ย จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่ างดี ช ะ ต าชีวิตของคุณในปีนี้ จะมีแต่ความสุข ความเจริญ สบายใจ

ที่มา poobpub, kiddidee, horoscopedaily99