ผู้หญิงมีบุญ วาสนาดีมักจะมี 9 ลักษณะนี้

คนเราเกิดมาพร้อมกับบุญวาสนากันทุกคนแต่จะมีใครสักกี่คนที่มีบุญวาสนา บารมีมากล้นที่จะเป็นคนใช้ชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบาก วันนี้เราก็จะพาสาวๆไปดูลักษณะของผู้หญิงเกิดมาพร้อมกับบุญบารมี มีเงิน มีทองใช้ไม่ข า ดมือ กับบทความ ผู้หญิงมีบุญ วาสนาดีมักจะมี 9 ลักษณะนี้

1 ไม่เป็นคนคิดมาก เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ต ามกำลังของ บุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพ ลั งแห่ง ความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่าน รำคาญใจไม่คิดเป็นทุ ก ข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่ง ความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิก ความทุ ก ข์ มาใช้ก่อน

2 รอได้ คอยได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็น ความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ต ามกำลังของ บุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และ โอกาส ของชีวิต

3 อ ดได้ ทนได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น พ ลั งงานเข้มแข็ง ต ามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอ ดท น ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิด ที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจาก ความอ ดทน อ ดทนอย่ าง มีความสุข

4 สงบได้ เย็นได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพ ให้เป็นคนที่ สงบได้ เย็นได้ ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคน ที่ร้อนรนกระวนกระวาย สับส่าย วุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นส า ระในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เล วร้ า ย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

5 รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็น ความรู้ตื่นเบิกบานต ามกำลังของ บุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิต ให้ตกไปในกระแสของ ความโลภความโ ก ร ธความหลงจิตใจ มีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

6 ปล่อยได้ วางได้ เมื่อ มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็น คนที่รู้จักการวางต ามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ แบกทุกอย่ าง ที่ขวางหน้ายึดทุกอย่ าง ที่เกิดขึ้น

7 ไม่เคยกลัว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ความเข้มแข็งกล้าหาญ ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคและ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจ ในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไป ล้วน มีกำลังบุญ มารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

8 ไม่จำเป็นต้องบ่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ปัญญา ทำให้ยอมรับ ต่อความเป็นจริง ของชีวิต ทำให้รู้เห็น และ เข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และ บุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้น ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญก ร ร ม ที่ทำไว้บ่นไป ก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่ง ทุกอย่ างนั้น มัน คือ ‘ผ ล แ ห่ ง ก ร ร ม’ อันเป็น สมบัติของเราเอง

9 ไม่คิดทำชั่ ว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็ จะแปรสภาพให้เป็น ตัวควบคุม บริหารจัดการ ต ามกำลังของ บุญฤทธิ์ ทำให้เกิด

ความกลัว ความละอายต่อบา ป ต่อ ก ร ร มความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียห า ย หล า ย ภพหล า ย ช าต เห็นถึงผลกระทบ ต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคม อย่ างมากมาย มหาศาล

ที่มา b o a r d.p o s t j u n g., m y f r i e n d t h