ผู้หญิงมีเงิน วาสนาดี มักมีใบหน้า 8 ลักษณะนี้

นอ กจาก โหงวเฮ้งผู้หญิง จะต้องมีความงามทั้งภายนอ กแล้ว ยังมีโหงวเฮ้งในชีวิตดีอีกด้วย ไม่ว่าจะความสุขของชีวิต มีบุญบารมี หรือจะ วาสนาดี นั่นเอง สำหรับโหงวเฮ้งดีนั้น ถึงคุณไปทำศัลยก ร ร ม หรือเสริมแต่งให้ดูดี ก็ไม่สามารถเปลี่ยนชะต าชีวิตคุณได้เลยค่าา

ใบหน้าที่สวยงาม สมส่วน ต ามความนิยม นอ กจากจะเผยให้เห็นถึงความงดงามภายนอ กที่ดึงดูดสายต าแล้ว ยังซ่อนเร้นคำทำนายความสุข สำเร็จของชีวิต หนึ่งในศาสตร์ที่หล า ยคนสนใจคือ โหงวเฮ้ง

การมีโหงวเฮ้งดีแต่กำเนิด จะทำให้ชีวิตสุขสบาย มา ดูโหงวเฮ้ง วาสนาดี ผู้หญิงแบบนี้สามีร ว ย ดูโหงวเฮ้ง คิ้ว โหงวเฮ้ง จมูก แต่ละแบบ ล้วน มีความสำคัญ

คนสมัยนี้มักนิยมดูหน้าต าว่ามีโหงวเฮ้งดีหรือไม่ การดูโหงวเฮ้งหน้าต านั้นเป็นที่ยอ ดฮิตกัน มาก ต ามหลักหนังสือโบราณว่าไว้แล้ว ต้องตรงกับตำราเท่านั้น ได้ดูใบหน้าในส่วนของ แก้ม คาง คิ้ว จมูก ริมฝีปาก ซึ่งมีวิ ธีการดูแตกต่างตำรากันออ กไป เรามาลองพิสูจน์ด้วยตำราของเรา ไปดูกันเลย

1 คิ้ว

บุคคลที่มีคิ้วหนาเข้ม เป็นคนหัวไวมักก้าวหน้าเร็วกว่าคนทั่วไป มักต้องคอยแก้ปัญหาให้กับคนอื่น เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของคนรอบข้าง เป็นคน มีเ ส น่ ห์

บุคคลที่มีคิ้วตก เป็นคนเข้าอ กเข้าใจผู้อื่นดี รู้เรื่องของคนอื่น มากกว่าเรื่องตัวเอง ชอบแสดงความเห็นอ กเห็นใจ และในบั้นปล า ยชีวิตจะมี ล า ภ

บุคคลที่มีคิ้วตรงเรียว เป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง อ ย่ า ง มาก เป็นคนเด็ดข า ด จนอาจดูเหมือนไร้น้ำใจต่อคนรอบข้าง คิ้วเชิดขึ้น เป็นคน มีอำนาจ ไม่ยอมคน ชอบเอาชนะ ค่อนข้างหยิ่งและมั่นใจในความคิดของตัวเองแบบสุด โ ต่ ง

2 ใบหน้า

บุคคลที่มีใบหน้าทรงกลม เป็นคน มีท รั พ ย์มาก มีร่างกายที่แข็งแ ร งสุ ข ภ า พดี เป็นคนชอบใช้ควา ม รุ น แ ร ง บุคคลที่มีใบหน้าทรงสี่เหลี่ยม จะเป็นคน มีบุคลิกเงียบๆ เชื่อมั่นในความคิดและยึดมั่นในความเชื่อของตัวเอง

บุคคลที่มีใบหน้าทรงสามเหลี่ยม มีลักษณะนิสัยปลิ้นปล้อนและเป็นคนฉลาดมีความคิดและมีสมอ งดี บุคคลที่มีโหนกแก้มต่ำ มีความเป็นผู้ต ามมากกว่า ต้องการคนชี้

และ ค อ ย บอ กทางจึงจะประสบความสำเร็จได้ บุคคลที่มีโ ห น กแก้มสูง แสดงถึงความเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง มั่นใจในตัวเอง กล้า ห า ญ และเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว

3 ด ว ง ต า

บุคคลที่มีต า 2 ข้างห่างกัน มาก เป็นคน มีเหตุผล มีความคิดและมองการณ์ไกลเสมอ แต่ไม่ค่อยรอบคอบ บุคคลที่มีห า ง ต าเชิดขึ้น เป็นคนเงียบๆนิ่งๆ ใช้อารมณ์ในการกระทำเสมอ ทำให้ดูเหมือนเป็นคน แ ข็ ง กระด้าง เป็นคนไม่ยอมคน ขยัน กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ชีวิตมักจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเสมอ บุคคลที่มีต า ต ก เป็นคนสุภาพถ่อมตัว จนอาจดูเหมือนเป็นคนไม่มีพลัง เป็นคน ง่ า ย ๆไม่เรื่องมาก และอ่อนไหวได้ง่าย

4 หน้าผาก

บุคคลที่มีหน้าผากเว้าลึกทั้งสองข้าง บ่งบอ กถึงความเป็นคน จิ ต ใจดีชอบช่วยเหลือ เป็นนักคิดชอบค้นหาความจริงและเป็นคนร่าเริง บุคคลที่มีหน้าผากกว้าง เป็นคนที่มี ส ติ สัมปชัญญะที่ดี สติปัญญาเฉียบแหลม สุภาพและอ่อนโยน

บุคคลที่มีหน้าผากเล็กแคบ เป็นคน มีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ เป็นนักคิดโดยกำเนิดและเป็นคนไม่ยอมคน บุคคลที่มีหน้าผากนูนโค้ง เป็นคน มีน้ำใจดีและมีความฉลาด

5 ค า ง

ค า งสองชั้น เป็นพวก วั ต ถุ นิยม ไม่ค่อยมีความรับผิ ดชอบในเรื่องของตัวเอง ทำให้ดูเหมือนเป็นคนข ี้เกียจและไม่ ค่ อ ย มีความกระตือรือร้น บุคคลที่มีค า งกลม เป็นคนเจ้าความคิด เป็นนักสร้างสรรค์ มีน้ำใจและมักจะเจอ กับสิ่งที่ทำให้แปลกใจอยู่บ่อยๆ

บุคคลที่มีคาง ย า ว เป็นคนเจ้าระเบียบ มีความมั่นคงในตัวเอง และมีความคิดความอ่านที่ดี บุคคลที่มีคางก ร ะ ดู ก เป็นคน มีความเพียรพ ย า ย า ม มุ่งมั่น และชอบออ กคำสั่ง

6 ปาก

ริม ฝี ปากบนหนา ล่างบาง มักเป็นคนขี้น้อยใจคนง่าย มักแสดงความคิดเห็นของตัวเองออ กมาบ่อยๆ ขี้บ่น ริมฝีปากหนาทั้งบนและล่าง เป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้าง รุ น แ ร ง เป็นคนปาก ร้ า ยใจดี แม้จะพูดจาแ ร งๆแต่มีความจริงใจ ริมฝีปากบางทั้งบนและล่าง เป็นคนเย็นชา พูดจาตรงไปตรงมา มักไม่ค่อย รั ก ษ าน้ำใจผู้ฟัง

7 จมูก

บุคคลที่มีจมูกใหญ่ เป็นคน ยึ ด ตัวเองเป็นที่ตั้ง ชอบทำอะไรคนเดียว เป็นคนกล้าหาญ ร่าเริงมีสีสันและมีชีวิตชีวา บุคคลที่มีจมูกเล็ก มักมีอารมณ์แปรปรวนง่าย ไม่ค่อยแน่นอน มีนิสัยชอบจับผิ ดคน

8 หู

บุคคลที่มีใบหูแข็ง เป็นคนสู้คน เชื่อมั่นและยึดความคิดตัวเองเป็นหลักเสมอ บุคคลที่มีใบหูใหญ่ เชื่อว่าเป็นคน มีบุญบารมี ชีวิตราบรื่น มั่นคง บุคคลที่มีใบหูเ ล็ ก แสดงถึงความเป็นคนสู้ชีวิต ต้องยืนบนลำแข้งตัวเอง หวาดระแวง และขี้ตกใจ ศ า ส ต ร์ ที่เกี่ยวกับโหงวเฮ้งนี้เป็นความเชื่อที่ได้รับการถ่ายทอ ดกัน มาตั้งแต่สมัยโบราณ ลองสำรวจตัวเองดูว่ามีโหงวเฮ้งดังกล่าวไหม

ที่มา  poobpub