พ่อ ร.5 ไหว้บูชา ทำถูกชีวิตมีแต่เจริญ

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช ซึ่งมีความห ม า ยว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ท่าน มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหล า ยด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช โดยเป็นวันสำคัญและวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย

และเหตุนี้เองทำให้คนที่เคารพนับถือ สมเด็จพระปิยมหาราช ต่างพากับไปถวายเครื่องสักการะ เพื่อขอพรให้ท่านคุ้มครอง ควรบูชาทุกวัน หากไม่ได้บูชาทุกวันเ พ ร า ะมีกิจนำเป็นก็ให้บูชาทุกวันอังคารซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชน มพรรษาของพระองค์ และวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันครู และควรบูชาในทุกวันพระเป็นประจำทุกวันพระก็ได้แต่มีข้ อแม้ว่าถ้าบูชาแล้วต้องถวายติดต่อ กันไปไม่ใช่ทำๆหยุดและในวันพระให้ยกเว้นการบูชาสิ่งที่เป็นอบายมุข

หากใครเคารพนับถือก็ควรจะบูชาในทุกๆวันหากไม่ได้บูชาทุกวันเ พ ร า ะมีกิจนำก็ให้เป็นบูชา หรือประจำวันพระก็ได้แต่มีข้ อแม้ว่าถ้าบูชาแล้วต้องถวายติดต่อ กันไป ไม่ใช่ทำๆหยุดๆและในวันพระยกเว้นการบูชาสิ่งที่เป็น อบาย มุ ขต่ างๆเช่นบุ ห รี่ และเ ห ล้ า เครื่องสักการะให้ถวาย สิ่งที่ท่านโปรด คือ

1 น้ำมะพร้าวอ่อน

2 กล้วยน้ำว้า

3 ทองหยิบ

4 ทองหยอ ด

5 บรั่นดี

6 ซิการ์

7 ข้าวคลุกกะปิ

8 ดอ กกุหลาบสีชมพู หรือ ดอ กไม้ที่เป็นสีชมพูอันเป็นสีของวันพระราชสมภพ

โดยต้องจุดธูปบูชาครั้งแรกโดยให้จุดธูป 16 ด อ ก และขั้นต่อไปก็ให้จุดธูป 9 ด อ กหรือหน้าด อ กโดยคาถาบูชานั้น มีดังนี้ พระคาถาบูชาด ว งวิ ญ ญ า ณเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

พระสะย า มะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ กล่ า ว 3 ครั้ง

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง แบบย่อ

พระสะย า มะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ หรือแบบเต็ม นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะย า มะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ

อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง พระคาถาอธิษฐานขอพร แต่ห้ามบนบาน นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ พระสย า มะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหล า ย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตต า จงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปล า ยเส้นผม

ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ 5 จบ ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นาย นาง นางสาว ชื่อ…นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง… อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ 3 จบ พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่งๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่งๆ ขึ้น สถานที่สักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 สาม า ร ถสักการะได้ดังนี้

1 พระบรมรูปทรงม้า

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทย า ลัย ฝั่งหอประชุม

3 สถาบันการแ พ ท ย์ สย า มมินทราธิราช ด้านข้างรพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระย า สถานีรถไฟธนบุรี

4 ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร

5 มหาวิทย าลัยสวนสุนันทา

6 ป้อมพระจุลจอมเกล้า

โดยวันปิยมหาราชจะเป็นวันที่ประชาชนคนไทยทั้งชาติจึงถือเป็นวันแห่ง ที่เป็นการน้อมรับรำลึก พระองค์ยังไม่มีเ สื่ อ มคล า ยจึงถือเป็นวันสำคัญ อีกวันหนึ่งที่จะเทิดพระเกียรติแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นั้นเอง

ที่มา postdonjai poobpub