ยิ่งแก่ยิ่งต้องใส่ใจตัวเอง รู้จักปล่อยวาง 12 สิ่งนี้ ชีวิตเป็นสุข

หากวันนี้คุณกำลังอย ากมีชีวิตที่มีความสุข คุณจะต้องรู้จักปล่อยวางสิ่งรอบตัวที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกเป็นทุ ก ข์ และวันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำบทความ ยิ่งแก่ยิ่งต้องใส่ใจตัวเอง รู้จักปล่อยวาง 12 สิ่งนี้ ชีวิตเป็นสุข ไปดูกันว่าสิ่งที่ต้องปล่อยวางมีอะไรบ้าง เพื่อให้ตัวเองมีความสุข

1 ความทุ ก ข์เกิ ดจากการไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่ความสุขเกิ ด จากการเข้าใจในทุกสิ่งที่มันเป็นของมันเช่นนั้นจริงๆ

2 กินเพื่ออิ่มปัญหาน้อย กินเพื่ออร่อยปัญหามาก

3 ความรัก ที่แท้จริงไม่ต้องมีเ งื่อนไข มากมายไม่ต้องจับมือกันไปตลอ ดทาง แค่ต้องห่วงใยและคอยดูแลกัน

4 ความสบายใจของคน เป็นของที่ห า ย ากคนเราต้อง มีคว ามสบายใจ จึงจะมีชีวิตที่ร าบรื่นได้

5 มนุ ษย์เราชอบมองคนอื่นโดยผ่านจิตใจของเราออ กไปเมื่อจิตใจ ของเราสะอาดเราก็จะเห็นแต่ความดีงามรอบๆ ตัวแต่ถ้าจิตใจของเราสกปรกเราก็จะเห็นแต่ความสกปรกรอบตัว

6 ศีลเป็นเครื่องคุ้มครองผองชีวิตให้ปลอ ดภั ยจากวิ กฤต แห่งปัญหาเดินสู่ความสุขสงบ พบปัญญามีสตินำพาก้ าวหน้าไป

7 วันนี้เหนื่ อยแต่ที่จริงก็เหนื่ อยทุกวันแต่ก็รอ ดมาได้ทุกวัน

8 ความรัก ที่แท้จริงไม่ต้องมีเงื่ อนไขมากมาย ไม่ต้องจับมือกันไปตลอ ดทาง แค่ต้องห่วงใยและคอยดูแลกัน

9 ทุกครั้ง ที่เราทำดีต่อผู้อื่นเราได้ทำสิ่งที่ดี ที่สุดต่อตนเองด้วย

10 มีเพื่อนดี เพียงหนึ่ที่พึ่ งได้ ดีกว่าเพื่อน มากมาย ที่อิ จ ฉ า มีมิตรดี เพียงหนึ่ง ที่เมตต าดีกว่ามิตร ร่วมเฮฮา แต่ไ ร้ใจ

11 เราจะไม่พบความลำบ ากเลยเมื่อเรารู้สึกพอใจ ในสิ่งที่เราทำ

12 ก่อนที่จะพูดอะไร ให้ถามตัวเองว่าจะพูดนี้จำเป็นหรือเปล่า

ถ้าไม่จำเป็นก็อย่ าพูด นี่เป็นขั้นแรกในการอบรมใจ เพราะถ้าเราควบคุมป ากตัวเองไม่ได้ เราจะควบคุมใจได้อย่ างไร

วางได้ใจมันก็เบา

ถือเอาไว้ใจมันก็เป็นทุ ก ข์

อย ากสร้างสุข อย ากเบา

เราต้องรู้จัก ‘ปล่อยวางให้เป็น’

ที่มา sabaisabuy