ลองให้ชีวิตได้แพ้ดูบ้าง จะได้รู้ว่าการไม่ชนะทุกเรื่อง ทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การให้ชีวิตได้พายแพ้ในสิ่งที่เรานั้นอย ากที่จะเอาชนะ กับบทความ ลองให้ชีวิตได้แพ้ดูบ้าง จะได้รู้ว่าการไม่ชนะทุกเรื่อง ทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะ ไปดูกันว่าการที่ให้ชีวิตได้ยอมแพ้ ทำไมถึงทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขขึ้นเยอะ

ชีวิตคนเราเหมือนเป็นผู้เล่นในทุกสนามแข่งขัน แข่งกับคนอื่น แข่งกับเวลา แข่งกับโชคชะต า รวมถึงแข่งกับตัวเอง เมื่อเด็กต่างมีคนชมเชยดีใจ เพียงเพราะวิ่งแข่งชนะ เมื่อเรียนสอบแข่งขัน หรือสอบได้เกรดดี เป็นที่หนึ่งจะได้รับรางวัลและการชื่นชมยินดี เป็นการปลูกฝังให้เรา ต้องเป็นเพียง’ผู้ชนะ’ โดยไม่รู้ตัว อย ากเอาชนะ จนตกอยู่ในภาวะแพ้ไม่เป็น ที่จริงแล้วเราอยู่ในสังคมที่มีผู้คนรอบตัว หลากหลา ย ทั้งความคิด

ความเห็นความชอบ เรายังต้องเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น อย่ างมีความสุข และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อ กัน หลา ยความคิด หลา ยความเห็น หรือคำพูด ของคนรอบตัว ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยเสมอไป ตัดความรู้สึกว่า ‘ความคิดฉันถูก’ ออ กไปก่อน เพราะความคิดของคนอื่น ก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมด เปิดใจรับฟังโดยไม่ตัดสินฟัง ให้ได้ยินว่า สิ่งที่เขาต้องการสื่อสาร คืออะไร ฟังให้เข้าใจ ถึงเหตุผลและที่มา หลา ยความคิดเห็นของเขา ไม่ได้ทำให้ใครเดือ ดร้อน

เป็นเพียงแง่คิด หรือมุมมองที่อาจไม่เหมือนกัน ลองปรับความคิดของเรา แล้วจะมองเห็นความคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ เรียนรู้ที่จะ’ยอมรับ’บ้าง คำพูดและความเห็นของเรา ไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไป เราอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือ กว่า แต่ในใจของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความเ ก ลี ย ดชัง และรอวันเอาคืน หากเราต้องเอาชนะกันด้วยความคิดคำพูด และการกระทำไปเสียทุกครั้

งคงเป็นแค่ชัยชนะจอมปลอม เพราะไม่ได้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ มีแต่สร้างความขัดแย้ง ทำลา ยความสัมพันธ์อันดีต่อ กัน ความอย ากเอาชนะคนอื่น จึงไม่สามารถเอาชนะใจใครได้ เราไม่จำเป็นต้องชนะไปหมดทุกเรื่อง เลือ กชนะในเวลาที่เหตุและผล เอื้ออำนวยก็พอ อย่ าเอาชนะเพราะอารมณ์ และอย่ าบังคับให้เขา ต้องยอมเชื่อฟัง เพราะจะไม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเลย สิ่งที่ทิ้งไว้มีเพียง

บ าดแ ผลทางใจ และความเ ก ลี ย ดชังที่จะมีไปอีกนานเท่านาน ‘แพ้ให้เป็น’ไม่ได้เป็นความพ่ายแพ้ หรือเป็นการยอมแพ้ แต่เป็นการยอมรับความคิด และการกระทำที่แตกต่างของคนอื่น เป็นเส้นทางที่เราได้ตัดสินใจเลือ กด้วยตัวเอง ‘ยอมแพ้’เพื่อให้คนอื่น ได้ชนะบ้าง ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน เพื่อให้เรื่องราวกระจ่างชัดทุกเรื่อง

‘ยอมถอยสักก้าว’เพื่อรั ก ษ าความสัมพันธ์อันดี ไม่ทำลา ยมิตรภาพ และความผูกพันที่มีต่อ กัน เปิดใจให้กว้าง ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์ความจริง คนไม่ดีเรื่องราวไม่ดีปล่อยผ่านไปบ้าง วางอคติและความยึดติดของตัวเองลง ลองปิดต าแล้วใช้ใจ ไม่สำคัญเลยว่าใครจะชนะ เพราะสุดท้าย สิ่งที่เรายึดมั่นกันนักหนา ‘ล้วนว่างเปล่า’และมันก็เป็นเช่นนั้น..เสมอมา

ที่มา stand-smiling