ลูกกตัญญูรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ชีวิตมักจะได้ดีเสมอ

การที่เราทุกคนเกิดมามีพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราขึ้น มา ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิต และเมื่อเราเติบโตขึ้น มาท่านก็คอยดูแลสั่งสอนให้เราเป็นดีของสังคม สิ่งที่ผู้เป็นลูกจะต้องพึ่งกระทำเมื่อเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ นั่นคือ การตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ และผู้ที่เลี้ยงดูเรามา

พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ นั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยต ามความเชื่อของทุกศ าสนาจะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ก็ถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตนเราเอง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป

และในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ มาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปต่อไปด้วย ซึ่งจะสามารถแบ่งออ กได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู คอยช่วย เหลือ กิจการงานของท่าน ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่ างดี ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดี เรานั้นควรต้องทำอยู่แล้ว

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ดูแลผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 ทำให้ได้ล าภโดยง่าย

2 ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

3 ทำให้พ้นทุ กข์พ้นภั ยได้

4 ทำให้มีความอ ดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

5 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รั ก ษ าผู้ที่ทำ

6 ทำให้แคล้ ว ค ล า ด ภั ยในย ามคับขัน

7 เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

8 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในหน้าที่การงาน

9 ทำให้เป็นคน รอบคอบ มีสติ ในการที่จะคิดทำการใดๆ

10 ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

11 ทำให้เป็นคน มีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดก็ต าม

12 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

พ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกๆ ไม่ต้องไปต ามพระอรหันต์ที่ไหนเลย

ที่มา postsara  tamnanna