ลูกกตัญญู รู้จักดูแลพ่อแม่ จะได้รับผลบุญ 12 ประการนี้

ถ้าจะพูดถึงบุญคุณพ่อแม่ที่มีให้ต่อลูก คงพูดไม่หมด พ่อแม่มีบุญคุณตั้งแต่ที่เรายังไม่ลืมต าดูโลก เพราะตั้งแต่อยู่ในท้อง พ่อแม่ก็คอยดูแลเราเป็นอ ย่ างดี จนถึงวันที่ออกมาดูโลก และเลี้ยงดูเราต่อจนเติบใหญ่ ถ้าจะพูดไปหน้าที่ของท่านนั้นอยู่จนวันที่จากกันไปถึงจะหมดหน้าที่นี้

พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็ก ๆ คือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้ า นโดยต ามความเชื่อของทุกศาสนา จะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอ ย่ างดี การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ ได้เลี้ยงดูพ่อแม่

ก็ถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตนเราเอง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไปและในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ มาให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปด้วย ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1. ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู คอยช่วยเหลือกิจการงานของท่าน ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอ ย่ างดีให้ความสะดวกสบาย เอาใจใส่ มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2. ขณะที่ท่านล่ ว งลั บแล้ว

ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดี เรานั้นควรต้องทำอยู่แล้วอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ดูแลผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1. ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

2. ทำให้มีความอ ดทน ในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี

3. ทำให้พ้นทุ ก ข์พ้นภั ยได้

4. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

5. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รั ก ษ า ผู้ที่ทำ

6. ทำให้แคล้วคลาดภั ยในย า มคับขัน

7. เมื่อมีลูก ก็จะได้ลูกที่ดี

8. ทำให้เป็นคน มีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดก็ต าม

9. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในหน้าที่การงาน

10. ทำให้เป็นตัวอ ย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

11. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

12. ทำให้เป็นคนรอบคอบ มีสติในการที่จะคิดทำการใด ๆ

ที่มา  pakwanja