ลูกได้เรียนโรงเรียนที่ดี ไม่เท่าลูกมีพ่อแม่ที่ดี

วันนี้เราอย ากให้พ่อแม่ทุกๆ คนได้อ่ า นบทความ ลูกได้เรียนโรงเรียนที่ดี ไม่เท่าลูกมีพ่อแม่ที่ดี เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจลูกของคุณมากขึ้น ไปดูกันว่าทำไมการที่ลูกได้เรียนโรงเรียนที่ดี ถึงไม่เทากับการที่ลูกมีพ่อแม่ที่ดี

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดดี ๆ สำหรับการเอาใจใส่ ดูแลของพ่อแม่มีผลต่อความสำเร็จ ทางการเรียน มากกว่าการเรียน หนังสือ ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดี เชื่อว่าพ่อแม่ หล า ยต่อห ล า ยคน เป็นกังวลไม่น้อยเรื่องการ พ ย า ย า ม สรรหาโรงเรียนที่ดี

ให้กับลูก ๆ ของตัวเองพ่อแม่หล า ยคน พ ย า ย า ม ให้ลูกได้ เข้าโรงเรียนอินเตอร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีค่าเล่าเรียนร า ค าแสนแพง เนื่องจากคัดสรร ครูที่มีคุณภาพชั้นดีหรือมีอุปกรณ์การเรียนการสอน ครบครันหรือไม่ก็ พ ย า ย า ม ให้ลูกกวดวิช าเพื่อสอบแข่งขัน

เข้าโรงเรียนชื่อดัง เป็นโรงเรียนเก่า แก่ที่มีอัตรา การแข่งขันสูงรับ เ ด็ ก ได้จำนวนจำกัด เพราะคิดว่านี่ คือ การรับประกัน ความสำเร็จ ในอนาคตของลูกแต่จากงานวิจัย ของมหาวิท ย า ลั ย แห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาประเทศสหรัฐ อเมริกาโดยทำการทดสอบ กับเ ด็ ก

วัยรุ่น 10,000 กว่าคนจากโรงเรียนประมาณ พันแห่งในรัฐต่าง ๆ พบว่าปัจจัย ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ เ ด็ ก ประสบความสำเร็จใน การเรียนนั้น ไม่ได้ขึ้น อยู่กับคุณภาพของโรงเรียน แต่กลับเป็นความเอาใจ ใส่ดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มากกว่านักวิจัยพบว่า

เ ด็ ก นักเรียนวัย 18 ปี ที่เรียนอยู่ ในโรงเรียนธรรมดาที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าที่ ควรแต่มา จากครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความ เอาใจใส่ ดูแลในด้านการเรียน ของลูก จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่า เ ด็ ก นักเรียนที่เรียนโรงเรียนดีสภาพแวดล้อมดีแต่พ่อแม่ไม่ได้

ใส่ใจในด้านการเรียนของลูกความใส่ใจ ของพ่อแม่นั้น นักวิจัยกลุ่มนี้วัดจากระดับ คะแนนความ สัมพันธ์ว่า พ่อแม่ผู้ปกครอง เชื่อมั่น ในลูกของตัวเองมากน้อยแค่ไหน พ่อแม่ช่วย ตรวจทานเวลา ลูกทำการบ้าน ให้กำลังใจมีการพูดคุยเรื่องกิจ ก ร ร ม ของ

ลูกที่โรงเรียนบ้างไหม และพ่อแม่เข้าไปร่วมกิจ ก ร ร ม กับทางโรงเรียน มากน้อยแค่ไหน การที่พ่อแม่มีเวลาเอาใจใส่พูดคุยเรื่อง การเรียนกับลูก อ ย่ า ง สม่ำเสมอ ยังเป็นการสื่อสัญญาให้ลูกรับรู้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับพวกเขาโดยปัจจัยต่อ การเรียนรู้

จากพ่อแม่นี้จะมีความสำคัญ อ ย่ า ง ยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อ ลูกยังอยู่ในระดับประถมศึกษาในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น นักวิจัยวัดระดับจากคะแนนที่พ่อแม่ ให้กับคุณครูมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนโอ กาสของนักเรียน ในการทำกิจ ก ร ร ม

นอ กห้องเรียน และกิจ ก ร ร ม กีฬาการสื่อ ส า ร ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และโรงเรียนไม่มีปัญหา เรื่อง เ ด็ ก เกเรเป็นต้นนั กวิจัยกลุ่มนี้ ทำการ ติ ด ต ามผลการเรียน ของ เ ด็ ก แต่ละคนเป็นระยะ ย า ว โดยวัดคะแนนสอบในสี่วิช าคือคณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษการอ่าน วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ และประวัติศาสตร์พวกเขาพบว่าปัจจัยจากโรงเรียนและปัจจัยจากพ่อแม่ล้วนมีความ สำคัญต่อประสิทธิภาพในการเรียนของ เ ด็ ก แต่เห็นได้ชัดว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นสำคัญกว่า และนำไปสู่การ

ประสบความสำเร็จในการเรียนได้ มากกว่าชื่อเสียงของโรงเรียนการวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่ควรตระหนักในความสำคัญ ของตัวเองให้มากขึ้นว่าพ่อแม่สามารถช่วย ให้ผลการเรียน ของลูกดีขึ้นได้ และควรเอาใจใส่ ให้เวลากับลูก ๆด้วยการหมั่นตรวจสอบ

การบ้านของลูกเข้าร่วมกิจ ก ร ร ม ของโรงเรียน และให้ความสนใจพูดคุยกับลูกเรื่องการเรียน อ ย่ า ง สม่ำเสมอนั่นคือให้ความ สำคัญกับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่มากกว่าการลงทุนลงแรง ในการ พ ย า ย า ม ให้ลูก ได้เข้าโรงเรียนชั้นดี

ที่มา : horoscopedaily99