ลูก 4 ประเภทนี้ ที่เกิดมาทวงห นี้ พ่อแม่

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะของลูกที่เกิดมาพร้อมกับก ร ร มเก่าที่เคยทำร่วมกัน มากับพ่อแม่ ตั้งแต่ช าติปางก่อน กับบทความ ลูก 4 ประเภทนี้ ที่เกิดมาทวงห นี้ พ่อแม่ ไปดูกันว่าลูกที่เกิดมาทวงห นี้พ่อแม่นั้นจะมีลักษณะเป็นคนอย่ างไร

กฎแห่งก ร ร ม 3 ช าติ มนุษย์ทุกคนเกิดมาต่างหนีไม่พ้น พบ พราก สุข ทุ ก ข์ เศร้า อภั ย แค้น รัก ชัง นี่คือผลของก ร ร ม กระทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น ไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งก ร ร ม ‘

สามีภรรย า’เองก็มีก ร ร มร่วมกัน มา ไม่ว่าจะก ร ร มดี หรือ ก ร ร มชั่ ว ถ้าไม่มีก ร ร มร่วมกัน มาเลย ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้ ส่วน’บุตรธิดา’นั้นคือ ห นี้ ไม่ว่าจะเป็นทวงห นี้

หรือชดใช้ห นี้ ก็สุดแท้แต่เวรก ร ร มที่ทำมา หากไม่มีห นี้ ไม่มาเกิดเป็น บิดา มารดา ลูกกัน ได้ เช่นนั้น สามีภรรย าคู่ใด ที่มีก ร ร มดีร่วมกัน มา ย่อมสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว

ถือไม้เท้ายอ ดทอง กระบองยอ ดเพชร ส่วนสามีภรรย า ที่มีก ร ร มชั่ ว ร่วมกัน มาแต่อ

ดีตช าติ ย่อม ทะเลาะเบาะแว้ง บ้านแตกสาแหรกข า ด ไม่อาจอยู่ร่วมกัน จนวันสุดท้าย

ส่วน ‘บุตรธิดา’นั้น จะมาเกิดใน ๔ ลักษณะต่อไปนี้

1 มาล้างแค้น ด้วยก ร ร มในอ ดีต ที่ได้สร้างร่วมกัน มา จึงได้มาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อเติบใหญ่ก็จะกล า ยเป็นลูกล้างผลาญ ทำให้ครอบครัวล่มสล า ย เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า ‘ลูกทรพี’

เขามาล้างแค้น ดังนั้น อย่ าได้ผูกเวรไว้กับเขา เจ้าก ร ร มนายเวรที่อยู่ภายนอ ก ยังพอป้องกันได้

แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลานในบ้านใน ตระกูลแล้ว จะทำอย่ างไรดี ดังนั้น อย่ าทำร้ า ยใคร อย่ าฆ่ าแกงกัน เพราะต่างคนต่างก็รักตัวกลัวจากกันเช่นกัน

2 มาแทนคุณ ด้วยบุญในอ ดีต ที่ได้สั่งสมร่วมกัน มา ด้วยพระคุณที่มีต่อ กัน จึงได้มาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกัน เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า ‘

ลูกกตัญญู’เขามาเพื่อที่จะทดแทนคุณ เป็นเด็กดี ฉลาด เชื่อฟัง เขาเหล่านี้ไม่มีทาง จะทำอะไรเสียห า ย ให้บิดามารดาต้องกลัดกลุ้มกังวลใจ

3 มาทวงห นี้ ช าติก่อนหนหลัง บิดามารดาเป็นห นี้ไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน ห นี้ที่ว่าคือ ห นี้เงิน ไม่ใช่ห นี้ชีวิต เขาจึงเกิดมาเพื่อทวงห นี้คืน หากเป็นห นี้กันน้อย เกิดมาให้ดูแลปีสองปีเขาก็จากไป เราเป็นห นี้เขาเท่าไหร่

เมื่อใช้หมด เขาก็ไป ต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหน เขาก็ไม่เคยใส่ใจคุณ หากเป็นห นี้เขาเยอะ เลี้ยงจนเติบใหญ่ จบมหาวิทย าลัย เรียนจบวันนั้น ก็จากวันนั้น เขาไม่อยู่รับใช้เรา เพราะมาทวงห นี้ ห นี้หมดก็จากไป

หากเป็นห นี้บิดามารดาน้อย ก็เลี้ยงดูต ามอัตภาพเหมือนที่เราเคยพบเห็น เลี้ยงบิดามารดาประหนึ่งคนรับใช้ในบ้าน เพราะอะไร เพราะมาใช้ห นี้ก ร ร ม ลูกประเภทนี้ แม้จะเลี้ยงดูบิดามารดา แต่ก็หล่อเลี้ยงแค่กาย

ไม่หล่อเลี้ยงจิตใจ เลี้ยงดูโดยปราศจากความเคารพ และความกตัญญู ซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมา

เพื่อทดแทนคุณ ประเภทนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกาย ยังหล่อเลี้ยง จิตใจบุพการีด้วย หลักธรรมในข้อนี้ มิใช่เพียงแค่ลูกหลาน ยังรวมทั้งญาติพี่น้อง

และคนรอบข้าง ทั้งหล า ย ที่เราได้รู้จัก และเคยได้อยู่ร่วมกัน มา หากแต่เป็นเพราะ ก ร ร มที่ก่อ กัน มา หนักหนา หรือ เบาบาง หากบุญคุณ ความแค้นหนักหนา

ก็เกิดมาเป็นสามีภรรย า และลูกหลานพี่น้อง หากบุญคุณ และความแค้นเบาบาง ก็เกิดมาเป็นญาติสนิทมิตรสห า ย คุณเดินซื้ อของในตลาด อยู่ๆคนแปลกหน้า ก็มายิ้มให้คุณ

และ คุณก็ยิ้มตอบ ล้วนเป็นบุญก ร ร ม แต่ช าติปางก่อน แต่ถ้าคุณรู้สึก ขัดหูขัดต า แถมไม่พอใจ ยังทะมึงต า ใส่ฝ่ายตรงข้ามอีก

นี่ก็ล้วนเป็นบุญก ร ร ม แต่ช าติปางก่อนเมื่อเข้าใจในกฏแห่งก ร ร ม เหล่านี้ เราจะได้ไม่ผูกก ร ร มด้านดำเพิ่ม แต่จงผูกก ร ร มด้านขาวซึ่งเป็นก ร ร มดีจะดีกว่า

4 มาใช้ห นี้ช าติก่อนหนหลัง เขาเป็นห นี้บิดามารดาไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน เมื่อเขาเกิดมาในช าตินี้ จึงต้องทำงาน หาเงิน

เหน็ดเหนื่อย เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา แต่ก็อยู่ที่ว่า เป็นห นี้บิดามารดามาก น้อยเพียงใด หากเป็นห นี้มาก ก็ต้องเลี้ยงดูบิดามารดา เป็นอย่ างดี

แล้วจะแก้ไขอย่ างไร หากเราและลูกหลานผูกก ร ร มที่ ไม่ดีต่อ กัน มา แต่ปางก่อนแล้ว คำตอบก็คือ นำพาลูกหลานเข้าวัด หมั่นบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรม

เมื่อต่างฝ่ายต่างศึกษาธรรม ย่อมแปรก ร ร มร้ า ย ให้กล า ยเป็นก ร ร มดีได้ ย่อมคล า ยความจองจำ

คับแค้นให้สล า ยคล า ยลงได้ เช่นนี้ที่เราเรียกว่า ‘เปลี่ยนแปลงชะต าชีวิต เปลี่ยนร้ า ย กล า ยเป็นดี’

ที่มารูปภาพ pexels

ที่มา SiamNews , รักษ์ มนัญญา, postsod