วันนี้จงขอบคุณเขา ที่วันนั้นบีบเราจนมุม

หากวันนี้คุณจะต้องขอบคุณใครสักคน คุณต้องขอบคุณคนที่ทำให้คุณนั้นต้องจนมุม ไม่รู้ว่าจะสู้ต่ออย่ างไรดี แต่ทุกๆ การจนมุม จะทำให้คุณนั้นเข้มแข็งขึ้น มาเสมอ วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำบทความ วันนี้จงขอบคุณเขา ที่วันนั้นบีบเราจนมุม

ถ้าใครสักค นกำลังบีบคุณใ ห้จนมุม จงขอบคุณเขาคนนั้น การขอบคุณไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ การไม่ตอบโต้ไม่ได้แปลว่าข ี้ขลาด แต่เป็นการฝึกจิตใจเรา ยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้น และทำให้คุณอย ากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเอ าตัวรอ ด เพราะเขาบีบคุณจนมุม จึงทำให้คุณเกิดก ารเปลี่ยนแปลง

เพราะเขาบีบคุณจนมุม จึงทำให้คุณห าทางเอาตัวรอ ด เพราะเขาบีบคุณจนมุม จึงทำให้คุณพ าตัวเองไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้น เพราะเขาบีบคุณ จึงทำให้คุณมีคว ามอ ดทน มากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นข องขวัญที่ถูกหยิบยื่น ม าให้คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว

และมันจะเป็นตั วผลักดันให้คุณพัฒน าตัวเองให้ดีขึ้น ในขณะที่คนที่ทำให้คุณจนมุม กำลังดีใจที่ทำให้คุณลำบาก เขาคิดว่ากำลังอยู่เหนือคนอื่น จึงไม่เกิดการพัฒนา และย่ำอยู่กับที่ แต่คุณกำลังพัฒนา และอาจจะไปได้ไกลกว่าเขา

เขาพูดให้คิดบวก เขาติให้คิดใหม่ เขาใช้ให้ทำไป เขาให้ให้ขอบคุณ

เขาดีให้ดีต่อ เขาขอให้ให้เขา เขาบ่นให้ทนเอา เขาเขลาให้ตักเตือน

เขากลุ้มให้เราปลอบ เขาโ ก ร ธให้เราเฉย เขาด่าให้เดินเลย เขาเฉยเพราะเราเย็น

ทิฐิ ถ้ามีอยู่ในใจ เก็บกักเอาไว้ ไม่เคยทำให้ใจใครสงบลง สงบใจเขาได้ ต้องสงบใจเราให้เป็น เราทุกคนเกิดม ามีเป้าหมายชีวิ ตที่แตกต่างกัน ต่างคนต่างความคิด ต่างจิตใจ เราจึงต้องเรียนรู้และเติบโต ถ้าคิดอย ากจะประสบความสำเร็จ อย่ าโทษคนอื่น อย่ าโทษโ ช ค ช ะ ต า

ให้เลิกโทษทุกสิ่งทุกอย่ าง แล้วลงมือทำจริงๆ เพราะความสำเร็จมั นไม่เคยได้มาง่ายๆ มันต้องแลกม าด้วยหล า ยสิ่งหล า ยอย่ าง ถึงแม้จะต้องเจอกับคว ามผิดหวัง ก็อย่ าหยุดที่จะทำต ามฝัน ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ แต่คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

มีคนถาม เอดิสัน ว่าคุณพย าย ามประดิษฐ์หลอ ดไฟ คุณรู้สึกอย่ างไรกับการที่คุณล้มเหลว มากกว่า 10,000 ครั้ง เอดิสันตอบว่า ผมไม่ได้ล้มเหลวหรอ ก แต่ผมค้นพบวิธีที่ไม่ได้ผลถึง 10,000 วิธี หนึ่งในองค์ประก อบที่สำคัญที่สุดของคว ามสำเร็จ คือความกล้าที่จะผิดพลาด หนึ่งในองค์ประก อบที่สำคัญที่สุดของคว ามล้มเหลว คือความกลัวที่จะผิดพลาด

ที่มา : horoscopedaily99