วิ ธีกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว ทำแล้วดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการกรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัวของเรา เพื่ออนาคตที่ไม่ลำบาก ทำอะไรก็ราบลื่น กับบทความ วิ ธีกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว ทำแล้วดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไม่ลำบาก ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

เรื่องราวของความเชื่อที่มีมาเป็นเวลาเนิ่นนาน และได้มีการสืบทอ ดเรื่องราวเหล่านั้นต่อ กัน มา ความเชื่อในเรื่องราวต่างๆหล า ยคนที่ได้ทำกัน ก็จะเกิดเป็นผลที่ดี กับชีวิต จะเปลี่ยนชีวิตจากหลังมือเป็นหน้ามือ เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นในหล า ยๆด้าน ในด้านของการดำเนินชีวิต การงานที่มั่นคง การเงินที่มีเข้ามา ความรักที่ดีขึ้น ครอบครัวที่มีความอบอุ่น มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน

เรื่องราวความเชื่อในวันนี้ จะเป็นในเรื่องของการกราบไหว้ การ บู ช า เทวดาประจำตัวตนเอง ที่จะมีกันอยู่แล้วทุกคน โดยมีความเชื่อ กันว่า การกราบไหว้อย่ างถูกต้องและถูกวิธีต ามวิธีที่เรานำมาฝากนี้ เมื่อได้กราบไหว้กันอยู่เป็นประจำ ก็จะช่วยส่ งเสริมให้ชีวิตของเรานั้น มีความเจริญยิ่งขึ้นไป มีความรุ่งเรืองมั่งมี ยิ่งขึ้นไป

การบูช า การกราบไหว้เทวดาประจำตัวตน

ตั้งนะโม 3 จบ

‘อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะต า รุกขะเทวาพา ลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาต าปิตุโร อะ โ ร ค ะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ”

ด้วยอานุภาพของพระพุ ท ธ เจ้า ด้วยอานุภาพของพระธร ร ม ด้วยอานุภาพของพระส ง ฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้

ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่อ ดีต ช าติจนถึงปัจจุบันช าตินี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดา ที่รั ก ษ าตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดา ที่รั ก ษ าบ้ านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ ากิจการค้าข ายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุ ก ข์ขอให้พ้นจากทุ ก ข์ ถ้าท่าน มีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมี ภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว

ขอช่วยอโหสิก ร ร มแก่ตัวข้าพเจ้าและขออนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า จงบัน ด า ลให้ตัวข้าพเจ้าและคนในครอบครัวได้พบแต่ความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไป ในการใช้ชีวิต ช่วยให้แคล้ว ค ล า ด จากสิ่งอั น ต ร า ยต่างๆ ให้มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การพูดคุยเจรจา การค้าข า ย ขอให้ได้เป็นที่รักของคนรอบข้างของเพื่อน มนุษย์ทั้งหล า ย และให้ตัวข้าพเจ้าเองได้รับแต่ความโชคดี ความสำเร็จดังปรารถนา

การหมั่นทำบุญอยู่บ่อยๆเข้าวัดเข้าวา การช่วย เหลือผู้อื่นอย่ างเต็มใจ เป็นการสะสมบุญสะสมความดีให้กับตัวเราเอง จะทำให้ตัวเรานั้น มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไป เลี้ยงดูพ่อแม่ที่ได้อุ้มชูเรามา สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่านทั้งสอง เป็นบุญยิ่งใหญ่ที่เราสามารถทำได้ ไม่มีใครสามารถทำแทนได้ กันได้เลย

ที่มา yimlamun, postsod