วิ ธีไหว้เจ้าที่กลางบ้านที่ถูกต้อง ทำแล้วชีวิตราบลื่นไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้าน กับบทความ วิ ธีไหว้เจ้าที่กลางบ้านที่ถูกต้อง ทำแล้วชีวิตราบลื่นไม่ลำบาก
ไปดูกันว่าเราจะต้องจัดเตรียมข้าวของอะไรบ้าง

ชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้ สิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้น ก็จะห า ยไปได้ พระครูวิส า รสรจักษ์ หรือ หล ว ง ปู่เงิน ก ต สาโร วัดเกาะแก้วได้บอ กแก่ทุกๆท่านที่ได้ประสบกับปัญหาชีวิตในสิ่งที่ไม่ราบรื่น มีอุปสรรคทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน การเล่าเรียน รวมไปถึงผู้ที่เ จ็ บป่ ว ยบ่อยๆ

ให้ได้ทำแบบนี้ดู ชีวิตของคุณจะดีขึ้น สิ่งไม่ดีที่จะ เกิด ขึ้นนั่น อาจเป็นเพราะว่าเราไปบังเอิญทำในสิ่งที่อาจจะไม่ถูกใจ หรือไม่ถูกต้อง เจ้าบ้ า นเจ้าเรือน วิธีการ แก้ ร้ า ยให้กล า ยเป็นดี เราได้นำสิ่งดีๆเหล่านี้มามอบให้กับทุกท่าน

การไหว้พระ ภู มิ เจ้า ในบ้ า นแบบง่ายๆ โดยให้ไหว้ในตอนเช้า สิ่งที่ต้องเตรียม คือ

1 ส้ม 4 ผล ( ห้ า มไหว้ส้มโอ หรือส้มโอมือ )

2 ข้าวปลาอาหารที่ปรุงแล้ว

3 ขน ม หวานจะเป็นจับกิมทึ้งแบบ จี น หรือ ขน มหวานแบบไ ท ย จำพวกทองต่างๆก็ได้ และต้องมีขน มน้ำด อ กไม้ด้วย เนื่องจากขน มน้ำด อ กไม้เป็นเครื่องแสดงการขอข ม าต ามพิธี

4 พวงมาลัย จะเป็นดาวเรือง หรือเจ็ดสีเจ็ดศอ ก

5 ธูป

จากนั้นให้นำเครื่องไหว้ไปวางหน้าศ า ลพระภูมิ หรือศ า ล ต า ย า ยแล้วจุดธูป สวดมนต์ ขอขมา

ตั้งนโม 3 จบ

อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

และจากนั้นให้ได้ กล่าวพูด กับเจ้าที่ว่า วันนี้ลูกจะมาทำความสะอาด บ้ า นในสิ่งใดเรื่องใดที่ลูกเองได้เคยล่ ว ง เกินพระภู มิ เจ้า ที่คุณ ต า คุณย าย ขอโ ท ษสิ่งใดที่ไม่ดี ก็ขอให้ออ กไป กับสิ่งส ก ป ร กที่จะทำความสะอาดในวันนี้ด้วยเถิด จากนั้นให้ตัวเราได้อธิษฐานขอพร ต ามสิ่งที่ปรารถน าให้ปักธูปหมดเริ่มทำความสะอาดบ้ า น

โดยการทำความสะอาดบ้ า นให้ทำเป็นเคล็ด ต ามลำดับ คือ

1 ทำความสะอาดในส่วนบริเวณของเพดาน ฝาบ้ า นต ามซอ กต ามมุมต่างๆ แล้วให้เอาสิ่ง ส ก ป ร กมากองรวมกันไว้ที่เดียว ห่อด้วยผ้าขาวบาง แล้วนำไปทิ้งถังข ย ะ ในวัด ทิ้งแล้วไม่ให้หัน มองกลับไป ดู การทำเช่นนี้จะเปรียบเสมือน เป็นการเอาสิ่งที่ไม่ดีเอาสิ่งที่ส ก ป ร กสิ่งอั ป ม ง ค ล ออ กไปจากบ้ า น

2 นำน้ำพระพุทธมนต์หน้าพระประธานในบ้ า น หากมีหรือไม่มีให้ไปขอน้ำพุทธมนต์ต ามวัดที่นับถือปะพรมในส่วนของเพดานฝาบ้ า นให้ทั่วทั้งบ้ า น ในระหว่างที่พรมน้ำให้ตั้งจิตตั้งใจ นึกถึงแต่เรื่องที่ดี เรื่องที่เป็น ม ง ค ล

3 ห้ามสมาชิกทุกคนในบ้ า นพูดคำไม่ดีออ กมาใส่กันและกัน

4 ในรุ่งเช้าวันถัดมา ให้ตื่นเช้าตักบาตร ทำสังฆทาน พร้อมกับอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำให้กับพระภูมิเจ้าที่เจ้าท า ง เพื่อที่จะเป็นเคล็ด ให้ท่านได้ป ก ป้องได้คุ้ม ภั ยแก่ตัวเราและคนในบ้ า น

ในการไหว้พระภูมิเจ้าที่แบบนี้ที่ถูกต้อง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี นำไปทำต ามกันดูเพื่อความเป็น ม ง ค ลให้กับตัวคุณเองและสมาชิกคนในบ้ า น คนในบ้ า น จะได้หมดทุ ก ข์หมดโ ร คหมด ภั ย เพราะมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองครอบครัวของท่าน

ที่มา siamdrama, Postsod