วิ ธีไหว้เจ้าที่ถูกวิ ธี เรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน มีแต่เรื่องดีๆเข้าหา

วันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาดูการไหว้เจ้าที่แบบถูกวิ ธีกันจ้า หล า ยคนอาจจะเคยไหว้นั่นแหล่ะแต่เราอาจจะทำผิ ดวิ ธีอยู่ก็เป็นได้ ฉนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าจะต้องทำอ ย่ างไร มีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

การไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลต าย ายเชื่ อว่าทุกคนต้องมี ตั้งไว้บริเวณบ้านแน่นอน เพราะสามารถช่วยให้คนในบ้านนั้นอยู่อ ย่ างร่มเย็นเป็นสุข หากทำพิธีอ ย่ างถูกต้อง ก็สามารถช่วยให้เรื่องร้ า ยกล า ยเป็นดีได้ ซึ่งการจัดขอพรแก้เ ค ล็ ดต่างๆเหมาะในช่วงตรุษ จี น วันปีใหม่สงกรานต์หรือวันสำคัญต่างๆที่ตนเองสะดวก หากทำแล้วมีผลต่อ การดำรงชีวิตเป็นอ ย่ า งแน่นอน และวันนี้เราได้มีเ ค ล็ ดการไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ มาฝากทุกคนกันค่ะ ใครกำลังมีอุปสรรค์ประสบปัญหาชีวิตเ จ็ บป่ ว ยบ่อ ยหรือเกิดอุ บั ติเ ห ตุบ่อยลองทำต ามกันได้นะ

สิ่งที่ท่านต้องเตรียมไว้

ส้ม 4 ผล ห้ามใช้ส้มโอหรือส้มโอมือเด็ดข าด ,ข้าวปลาอาหารที่ปรุงแล้ว ,ขน มหวาน มงคล ธูป,พวงมาลัยและขน มน้ำด อ กไม้ สำคัญเป็นเครื่องแสดงการขอขมา

วิ ธีการไหว้ศาล

ให้นำเครื่องไหว้ที่เตรียมมา ไปวางหน้าศาลพระภูมิหรือศาลต าศาลย ายเตรียมจุดธูปศาลพระภูมิ จุด 9ดอ ก หากเป็นศาลต าศาลย ายจด 5ดอ ก จากนั้นสวดมนต์ต ามบทส่วนต่อไปนี้

ตั้งนโม 3 จบ อิ ติ สุ ค โ ต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

จากนั้นอธิษฐานว่า

วันนี้ลูกจะทำความส ะ อ า ดบ้าน สิ่งใดที่เคยพูดล่วงเกิดกระทำล่วงเกิน พระภูมิเจ้าที่ต า ศาลย า ยก็ขอโ ท ษ สิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปรกในวันนี้ด้วยยเถิด แล้วก็ขอพรต ามปรารถนาได้ เสร็จปักธูปรอจนกว่าธูปหมดด อ กก็เริ่มทำความส ะ อ า ดบ้านได้

ค าถาเสริมความร่ำร ว ย (ตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าวว่า)

เจ้าที่เทวดานัง ปิยะสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตต าศรีทาสุตถีพระวันตุเมฯ ขอบารมี พระภูมิเจ้าที่ เจ้าทาง บัดนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอจุดธูปเพื่อสักการะเทพ 16ชั้นฟ้า 15ชั้นดินจงเปิดทางท รั พ ย์ ให้ตลอ ดทั้งวันนี้ ข้าพเจ้าได้รับข่าวดีค้าข ายร่ำรว ยตลอ ดทั้งวันด้วยเทอญ

เ ค ล็ ดลับทำความส ะ อ า ดบ้าน ให้มีแต่สิ่งดีๆ

1 ทำความส ะ อ า ดบ้านทุกจุดในบ้าน จากนั้น ก็นำเศษฝุ่นต่างๆ นำมากองไว้ในจุดเดียวกัน จากนั้นห่อด้วยผ้ าข า วให้มิดชิด นำห่อผ้ าข า วไปทิ้งในถังขยะที่วันทิ้งแล้วอย่ าหันกลับไปดูเด็ ด ข าด

2 หลังจากการทำความส ะ อ า ดบ้าน ให้ทำการตักบารหรือทำสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าที่ผีบ้านผีเรือน เพื่อให้พวกท่านปกป้องคุ้มครองบ้าน ให้อยุ่ ดี มี สุข

เป็นยังไงกันบ้าง หลังจากที่ได้อ่ านบทความข้างต้นไปแล้ว ก็ทราบถึงวิ ธีการไหว้ศาลพระภูมิศาลต าศาลย ายที่ถูกต้องกันแล้วนะ ซึ่งใครที่กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆอยู่ไม่ว่าจะด้านสุ ขภาพ หน้าที่การงานการเ งิ น ก็สามารถขอพรและทำต ามวิ ธีให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งปวงนี้ช่วยได้รับรองว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอน

ที่มาโลกวันนี้  kiddeepost