สร้างบุญใหญ่ ให้กับตัวเอง ท่องสวดทุกวันก่อนเข้านอน 5 นาที

การสวดมนต์นั้น ถือเป็นการทำวัตรปฏิบัติกิจของพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร แต่สำหรับชาวพุทธนั้น แม้จะมิได้เป็นกิจวัตร หากแต่ก็เป็นหน้าที่หนึ่ง ในการธำรงพุทธศาสนา อีกทั้งยังช่วยชำระจิต พินิจใจ ให้มีสติตั้งมั่น เกิดปัญญาญาณ และสมาธิได้อีกด้วย

ทำบุญใส่บาตร สะสมบุญให้กับตนเองเป็นการสร้างบุญให้กับตนเอง เพื่อที่จะทำให้บุญกุศลที่ได้ทำนั้น ช่วยในการหนุนนำในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทำสิ่งใด ก็มักจะราบรื่นและประสบผลสำเร็จต ามที่ตั้งใจหวัง ประโยชน์ของการสวดมนต์ นอ กจากที่จะเป็นการสะสมบุญที่ดีให้กับตัวเราเองแล้ว สิ่งที่เราได้รับจากการสวดมนต์จะช่วยทำให้จิตใจของเราเกิดเป็นความสงบ มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ มีความสบายใจมองโลกในแง่บวก

บทสวดมนต์นั้นจะมี ด้วยกันอยู่หล า ยบท ทั้งบทสวดมนต์แบบสั้น บทสวดมนต์แบบย าว สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้มีเวลาหรือไม่สามารถที่จะสวดมนต์ได้ในระยะเวลาที่นานๆ วันนี้เราได้นำบทสวดมนต์ในแบบสั้น มาแจกให้กับทุกๆท่านกัน เก็บเอาไว้ท่องสวด กันดูในทุกๆวันก่อนนอน เวลาก่อนนอนเพียง 5 นาทีเท่านั้น จะทำให้คุณนอนหลับไปได้อ ย่ างสบายใจ ตื่นเช้ามาด้วยความแจ่มใส บทสวดมนต์ กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (3 ครั้ง) แล้วจึงเริ่มต้นกล่าวบทสวดต ามปกติ

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะย ามิ , อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ , อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะย ามิ

บทสวดมนต์ คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) , สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) , สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ แผ่เมตต าแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข , นิททุกโข โหมิ ปราศจากความ ทุ ก ข์ , อะเวโร โหมิ ปราศจากเ วร , อัพย าปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรค อั น ต ร า ย ทั้งปวง , อะนีโ ฆ โหมิ ป ร า ศ จากความทุ ก ข์การทุ ก ข์ใจ , สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรั ก ษ าตนให้ พ้ นจากทุกภั ยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตต าให้สรรพสั ต ว์

สัพเพ สัตต า สั ต ว์ทั้งหล า ยที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิดแก่เ จ็ บต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น , อะเ ว รา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัพะย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ าได้เบียด เ บี ย น ซึ่งกันและกันเลย , อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจ เลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รัก ษ าตนให้ พ้ น จากทุ ก ข์ ภั ยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาต าปิตูนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ มาต าปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดาม า ร ด าของข้าพเจ้า ขอให้บิดาม า ร ด าของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหล า ยของรข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌาย าจริย านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เปต า ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เ ป ร ตทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เ ป ร ต ทั้งหล า ยทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเ ว รีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เว รี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหล า ยทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ สัตต า ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้ สั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งป ว งมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

ในทุกๆครั้งก่อนที่จะทำการสวดมนต์นั้น เราจะต้องมีจิตใจที่สงบ ไม่คิดสิ่งใดให้เกิดเป็นความวอ กแวก หลังจากที่ได้สวดมนต์เสร็จแล้ว หากมีเวลานั่งสมาธิต่อสักประมาณ 5 นาที คิดถึงแต่เรื่องที่ดีและแผ่ส่วนบุญกุศลให้กับตนเองให้กับครอบครัว คนรอบข้าง เจ้าก ร ร มนายเ ว ร บุญกุศลที่เราได้จะทำให้เราได้รับคุณใหญ่จิตใจมีความสุข มีความสงบ

ที่มา Thamolwan R  postsod