สวดมนต์ก่อนนอน สวดทุกวันจิตใจผ่องใส ชีวิตเป็นสุข

หากวันนี้คุณกำลังมีจิตใจที่ขุนมั่วอยู่ เราอย ากจะชวนคุณไปสวดมนต์ก่อนนอน เพื่อให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดี จิตใจแจ่มใสขึ้น กับ สวดมนต์ก่อนนอน สวดทุกวันจิตใจผ่องใส ชีวิตเป็นสุข

บทสวดมนต์เป็นบทสวดมนต์ที่มีการสวด กัน มาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงในปัจจุบันนี้ และได้มีอย่ างหล า ยบท บทสวดมนต์ที่เราได้นำมาฝากเพื่อนๆทุกท่าน

ในวันนี้เป็นบทสวดมนต์สุดยอ ดแห่งคาถาบทห นึ่ งเลยก็ว่าได้ เชื่อกันว่าเมื่อได้ทำการสวดอยู่เป็นประจำนั้นจะได้รับผลอนิสงฆ์ที่ดีมากๆ จะนำพาซึ่งความเป็น มง คลให้กับตัวผู้สวดให้กับตัวผู้ฟัง

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถาพุทธชัยมง คลคาถา ( พาหุง )

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง , ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง , ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ ( ขอชัยมง คลทั้งหล า ยจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมง คลนั้นเถิดฯ )

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง , โ ฆ รัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง , ขันตี สุ ทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

( ขอชัยมง ค ลทั้งหล า ยจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมง คลนั้นเถิด ฯ )

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง , ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง , เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ , อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง , ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง , อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ , กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินีย า , จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ , สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ , สัจจัง วิห า ยะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง , วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง , ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ , นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง , ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต , อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ , ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง , พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง , ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ , เอต าปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา , โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที , หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ , โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

ในบทสวดมนต์นี้เป็นบทสวดมนต์ที่จะดูย าว แต่ขอให้สวfด้วยความตั้งใจด้วยคุณธรรมนำใจ คาถาพุทธชัยมง คลคาถานี้หรือที่เรียกกันว่าคาถาพาหุง เป็นบทสวดมนต์ที่เอาไว้สำหรับสวด ก่อนนอน ยิ่งสวด

ก็จะยิ่งดี ตื่นเช้ามาจะพบกับเรื่องราวที่ดี สิ่งต่างๆที่ไม่ดีนั้นออ กไปจากตัวเรา อย่ าลืมที่จะแบ่งบุญให้กับคนรอบข้างกันด้วยนะคะ และอย่ าลืมที่จะทำบุญอย่ างเป็นประจำหมั่นกรวดน้ำกันเป็นประจำ

ขอบคุณที่ทุกท่านแบ่งบุญให้กับผู้อื่น เป็นการสร้างบุญให้กับตนเองด้วย

ที่มา : postsod