สวดแล้วเจริญรุ่งเรือง คา ถา บูช า พ่อแม่

หากวันนี้ชีวิตของเพื่อนๆ นั้นกำลังตกต่ำ และไม่รู้จะหาทางออ กอย่ างไรดี วันนี้เราก็มีบทสวดมนต์ เพื่อที่จะช่วยให้เพื่อนๆ นั้นสบายใจขึ้น กับบทความ สวดแล้วเจริญรุ่งเรือง คา ถา บูช า พ่อแม่ ไปดูกันว่าจะต้องสวดมนต์อย่ างไร เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น

การกราบไหว้พ่อแม่ห ล า ยๆคน มักจะทำกันในวันสำคัญ แต่แท้จริงแล้วเรา สามารถทำได้ในทุกๆวัน จะทำให้ชีวิตของเรานั้น มีความเจริญมากยิ่งขึ้น เจริญทั้งในหน้าที่ของการงาน การเงิน การดำเนินชีวิต นอ กจากการที่นำพวงมาลัย มารดน้ำขอขมาแล้ว

ยังมีการสวด การบูช าพ่อแม่ อานิสงส์จากการสวดจะทำให้ตัวคุณและครอบครัว มีความเจริญยิ่งขึ้นไป มีความสุขยิ่งขึ้นไปเตรียมพวงมาลัยพร้อมกับบทคาถาบูช าพ่อแม่ นำไปสวนพร้อมกันก็ได้ หากจำไม่ได้จดใส่กระดาษเล็กๆเซฟเก็บเอาไว้เลย

1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอ กราบสักการะบูช า อันพระบิดร มารดา

ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่าน มีเมตต าการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมาทั้ง

การศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุ ก ข์ ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูช าเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้น ด ว ง ชีวา ขอปวงเทพไท้ รั ก ษ า อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ

2 มัยหัง มาต าปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง กราบ 1 ครั้ง

3 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาต า ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูช าแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรย ด อ ก มะลิไป 1 ขัน แล้วพูดว่า กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่า โ ท ษใดความ ผิ ดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณ ย่ า คุณต า คุณ ย า ย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิ ก ร ร ม ให้ด้วย หลังจากนั้นราดน้ำรดมือ รดเท้านอ กไปจากนี้แล้วการแผ่เมตต า ยัง

เกิดประโยชน์อื่นๆ ต่อตัวเราเองเช่น ให้ชีวิตเราสงบ เย็น ใจร่ม ใจสบาย ขึ้น อ ย่ า ง ทันต า และยิ่งถ้าได้สวด ก่ อนนอน จะยิ่งทำให้นอนหลับสนิท และหลับฝันดีด้วย

แผ่เมตต าให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ถึงสุข

อ ะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ ไร้ ทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จ งเป็นผู้ไม่มี เ ว ร

อ ะ หัง อัพ ย า ปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียด เบียนซึ่งกันและกัน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มี ทุ ก ข์

สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจง รั ก ษ า ตนอยู่เป็นสุขเถิด

แผ่เมตต าให้ เจ้ากร ร มนาย เ ว ร และผู้อื่น

สัพเพ สัตต า สุขิต า โหนตุ นิททุกขา อะ เ ว ร า อัพ ย า ปัชฌา อะนี ฆ า สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ ขอสั ตว์ทั้งหล า ยทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความ ทุ ก ข์ ไม่มี เ ว ร ไม่มี ภั ย จงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภั ย ทั้งปวงเถิด

อานิสงส์ของการแผ่เมตต า

อานิสงส์ที่ได้จากการแผ่เมตต านั้น จะทำให้นอนหลับได้ อ ย่ า ง เป็นสุขหลับได้ อ ย่ า ง สบายหลับสนิททั้งคืน ตื่นเช้ามาในวันใหม่มีความสุข รู้สึกสบายใจคล า ย กั ง วลเป็นที่รักของคนทั่วๆไป เป็นคนที่มีเสน่ห์ไปไหน ก็มีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดู เทวดาคุ้มครองไม่ว่าจะเดินทาง ไปยังสถานที่แห่งไหนจะมีเทวดา คอยคุ้มครองให้ปลอ ด ภั ย อยู่ตลอ ดเวลา

ที่มา postsod, sit-smiling