สิ่งของใส่บาตรต ามวันเกิด ทั้ง 7 วัน เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

การทำบุญให้ได้ผลบุญที่แท้จริงจะต้องยึดหลักบริสุทธิ์ 3 ซึ่งก็คือ สิ่งที่ทำบุญต้องบริสุทธิ์

เจตนาคนทำบุญต้องบริสุทธิ์ และบุคคลที่เราทำบุญด้วยก็ต้องบริสุทธิ์ จึงจะได้บุญ ได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่ างเต็มที่

จริง ๆ แล้วการทำบุญส่งผลกันตั้งแต่ในชาตินี้ แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับก ร ร มในอ ดีตชาติที่สั่งสมกัน มา ซึ่งความร ว ย ความจนก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญทำก ร ร มแต่งของแต่ละบุคคลที่ติดตัวกัน

มาด้วยเช่นกัน ดังนั้น ถ้าถามว่าการทำบุญในชาตินี้จะเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของเราได้หรือไม่ คำตอบก็คือ ได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับเส้นทางก ร ร มและวิ ธีทำบุญด้วย

เวลาทำบุญตักบาตรนั้นเราก็ต้องหาของมาใส่บาตรกัน แน่นอนว่าเราจะได้บุญกุศล แต่ถ้าอย ากจะได้บุญเยอะๆ ส่ ง กุ ศ ลไปให้ถึงคนที่ ล่ ว งลั บไปแล้ว ให้

ถึงเจ้าก ร ร ม นาย เ ว ร เหล่าเทวดาทั้งหล า ย รวมถึงตัวเราเองด้วย ลองมาเลือ กของใส่บาตรต ามวันเกิดของเรากันดีกว่า ซึ่งทำแล้วจะได้ บุ ญ กุ ศ ลเยอะ

ขึ้น ทั้ง 7 วัน มีของอะไรบ้างที่ควรเลือ กมาตักบาตร แต่ไม่ต้องหามาทั้งหมดก็ได้เอาเฉพาะที่หาได้หรือถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ใช้ของที่เรามีและทำ บุ ญ ด้วยใจก็ได้ บุ ญเหมือนกัน เอาล่ะมาอ่ า น เลยว่าแต่ละวันนั้นควรใช้อะไรใส่บาตร

1 คนเกิดวันเส าร์

ประเภทอาหารคาวนั้นจะเป็นข อ ง ข ม ต่างๆ ของดำด้วย เช่น มะระ ยั ด ไ ส้ สะ เ ด า น้ำปลาหวาน น้ำพริกปลาทู มะเขือย าว ของหวานนั้นก็จะเป็น

ลู กต า ลเชื่อม กาแฟ โอเลี้ยง ประมาณนี้ และจะต้องหาเวลาในการทำทานด้วย โดยเน้นที่โรง พ ย า บา ล จิ ตเ ว ทย์ต่างๆ โรงพย าบาลป ร ะ ส า ท เป็นต้น

2 คนเกิดวันศุกร์

ประเภทอาหาร คา ว นั้นก็จะเป็นของหอมต่างๆ เช่น ข้าวหอมมะลิ ผักกาด ไข่เจียวหอมใหญ่ ยำหัวหอม เป็นต้น ต่อไปเป็นของหวานก็จะเป็นพวกขน มหวานทุกชนิดเลย

น้ำผลไม้ที่มีกลิ่นหอม กล้วยหอม ในส่วนของ ถว า ยพ ระ นั้นก็จะเป็น นาฬิกา โต๊ะรับแ ข ก

ด อ กไม้สวยหอม ร ะ ฆั ง และย่ าม เป็นต้น สะดวกหาอะไรมาถวายและใส่บาตรก็เอาต ามที่หาได้เลย

3 คนเกิดวันพฤหัสบดี

ประเภทอา ห า รค า วนั้นก็จะเป็น แกงเลียง บวบผัดไข่ น้ำ เ ต้ า อาหารที่มีพืชเป็นเถามาป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร

ส่วนของหวานนั้นจะเป็น แตงโม แตงไท ย น้ำสมุนไพรต่างๆ ส้ม สาลี่ น้ำมะตูม

ว่านหางจระเข้ เป็นต้น ส่วนของสำหรับถวายสังฆทานนั้นเป็น สบง จีวร ห นั ง สื อ ธ ร ร ม ะ ตู้ย า โต๊ะห มู่ บู ช า เป็นต้น

ของแต่ละอย่ างนั้นเราหาไม่ย า กเลย อาหารเราทำเองได้ส่วนสิ่งของก็มีขายทั่วไปเลย

4 คนเกิดวันพุธ กลางคืน

ประเภทอาหา รค า วนั้นจะเป็นของห มั ก ด อ งต่าง ลๆ ไม่ว่าจะเป็นผักกาดด อ งผัดไข่ อาหารกระป๋อง แกงใ บ ย อ ห มูยอ แหน มไข่เ ยี่ ย ว ม้ า และ ห่อหมก เป็นต้น ในส่วนของหวานนั้นจะเป็นข้าวห ม า ก

ขน มเปียกปูนดำ เฉาก๊วย ข้าวเหนียวดำ เม็ดมะม่วงหิ ม พ า นต์ ทุเรียน เป็นต้น ในส่วนของถวายสั ง ฆ ท า นนั้นก็จะเป็น พัดลม เ ท ปธ ร ร ม ะ ซีดีธรรมะ ย า รั ก ษ า โ ร ค ย าลมย าหอมต่างๆ เป็นต้น

5 คนเกิดวันพุธ กลางวัน

อาหารค า วที่เห ม าะแ ก่การใส่บ า ตรนั้นจะเป็นแกงเขียวหวานห มู ห มูปิ้ง ห มูทอ ด ผัดพริกห มู คะน้าน้ำมันหอย เป็นต้น ในส่วนของหวานนั้นก็จะเป็นขน มเปียกปูน น้ำฝรั่ง ชมพู่เขียว องุ่นเขียว มะม่วงเขียวเสวย และฝรั่ง

ต่อไปของถวายสังฆทานก็จะเป็น สมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เป็นต้น

6 คนเกิดวันอังคาร

ประเภทอาหารคาวนั้นจะเน้นเมนูเส้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขน ม จี น วุ้นเส้น บะหมี่ เกี๋ยวเตี๋ยว ป ล าช่อน ต า กแห้ง ฯลฯ ในส่วนเมนูของ

หวานนั้นจะเป็นฝ อ ยทอง สลิ่ม ลอ ดช่อง ทุเรียน ระกำ ขนุน เป็นต้น ใครเกิดวันอังคารก็ลองหาเป็นของเหล่านี้มาใส่บาตรได้เลย

7 คนเกิดวันจันทร์

ในส่วนของประเภทอาหารคาวนั้นจะเน้นสั ต ว์ปีก สั ต ว์น้ำ เช่น ไก่ย่ าง ปูนึ่ง ข้าวมันไก่ แกงปลา ฯลฯ ในส่วนของหวานนั้นก็จะเป็นน้ำเต้าหู้ น มถั่วเหลือง น้ำ

อ้อย โดนัท น มสด เผือ ก มัน ลางสาด และขน มเปี๊ยะ ประมาณนี้ ของถวายสังฆทานก็จะเป็น แก้วน้ำ แจกัน ของโปร่งใส

เวลาไหว้พระประจำวันเกิดก็จะเป็นปางห้ามญาติ และสวดมนต์ย่อ อิ ระ ชาคะ ตะ ระ สา และอย่ าลืมทำทานช่วยเหลือมูลนิธิสตรีจะทำให้ได้บุญมากขึ้น

8 คนเกิดวันอาทิตย์

สำหรับของใส่บ า ต รของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ หากเป็นอ า ห า รค า วจะเน้น เมนูไข่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไ ข่ ด าว ไข่เจียว ไข่ ลู ก เ ข ต แกงกะทิ เป็นต้น

ต่อไปในส่วนของเมนูของหวานก็จะเป็นประเภทมะพร้าว กะทิ เช่น ไข่หวาน มะพร้าวอ่อน มะพร้าวแก้ว ขน มใส่กะทิ น้ำกระเจี๊ยบ น้ำมะพร้าวขิง เงาะ เป็นต้น เป็น

สิ่งของเวลาถวาย สั ง ฆ ท า นก็ให้เลือ กถวายเป็นหลอ ดไฟ ไฟ ฉ า ย เทียน ธูป อุปกรณ์แสงสว่าง แ ว่ น ต า หมากพลู เป็นต้น เวลาจะไ ห ว้บูชาพ ร ะ ประจำวันเกิด

ก็เป็นปางถวายเนตร สวดมนต์บทย่อ อะ วิช สุนุส สา นุต ติ และอย่ าลืมเติมน้ำมันตะเกียงวัน ทำทานช่วยเหลือคนแก่ คนต าบอ ด เป็นต้นจะทำให้ได้อานิสงผลบุญมาก

ของใส่บาตรถวายสังฆทานที่กล่าวมานั้นหาได้ทั่วไปเลย ซึ่งจะช่วยให้คิดออ กได้ว่าจะหาอะไรมาใส่บาตรดีลองเลือ กมาต ามวันเกิดของตัวเองก็ได้เหมือนกัน

แต่ไม่จำเป็นจะต้องหาซื้ อมาจนได้แม้ในวันที่ทุนน้อยนะ หากเรามีงบน้อยก็เอาเท่ากำลังเรามีจะดีกว่า หากเราทำบุญแล้วแต่เราลำบากเราจะ บ า ป มากกว่าเดิมอีกนะ

ที่มา  horoscopedaily99  line.me