สีครุฑบนโฉนดที่ดิน รู้ไว่ก่อนซื้ อข า ย จะได้ไม่ถูกหลอ ก

วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับโฉนดที่ดินแต่ละโฉนดว่าโฉนดที่ดินแบบไหนที่สามารถซื้ อ ขา ย ได้ และแบบไหนที่ไม่สามารถซื้ อ ข า ย ได้ กับ สีครุฑบนโฉนดที่ดิน รู้ไว่ก่อนซื้ อข า ย จะได้ไม่ถูกหลอ ก ในทุกๆ ครั้งก่อนที่คุณจะทำการซื้ อข าย ที่ดิน คุณควรดูโฉนดให้ดีก่อน จะได้ไม่ถูกหลอ กทีหลัง

วันนี้เราจะพาคุณไ ปหาความรู้ของที่ดิน ที่คุณนั้นอย ากที่จะซื้ อข า ย ไปดูกันว่าโฉนดที่ดินแต่ละโฉนดนั้น มีความแตกต่างกันอย่ างไรบ้าง ก่อนจะทำการซื้ อข า ยที่ดินทุกครั้ง ควรทำการศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นประเ ภ ทของโฉนดที่ดิน

หรือความหมายของสีครุฑบนโฉนดที่ดิน ว่าแตกต่างกันอย่ างไร เพราะโฉนดที่ดิน มีทั้งแบบครอบคร องได้ต ามกฏหมาย และแบบที่ไม่สามารถครอบครอง ซื้ อข า ย หรือโอนได้ รู้เอาไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนโ ก ง

โฉนดที่ดินมีทั้งหมด 7 ประเภท เเบ่งออ กได้ดังนี้

1 ที่ดิน น.ส.4

จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนขอ งโฉนดที่ดินเป็นครุฑสีแดง ซึ่งโฉนดที่ดินประเภทนี้ ผู้เป็นเจ้าของมีกร รมสิทธิในที่ดิน สามารถซื้ อ ข า ย โอน ได้ทั้งหมด แต่ในกรณีที่มีผู้อื่น มาสร้ างบ้านอาศัยอยู่อย่ างเปิดเผย หรือผู้อื่นครอบครองเ ป็นเวลาติดต่อกัน 10 ปี ผู้ถือโฉนดที่ดินนี้ ก็จะหมดสิทธิลงทันที

2 น.ส.3 หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์

2.1 ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข.

จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนขอ งโฉนดที่ดินเป็นครุฑสีดำ เรียกง่ายๆ ว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เป็นที่ดินที่ไม่มีรูปถ่ ายทางอากาศ เป็นเพียงแค่เอ กส าร ไม่ใช่โฉนดที่ดิน

โดยเอ กส ารจะถูกออ กโดย นายอำเภอท้องที่ ใช้เป็นหนังสือรับรอง แสดงถึงสิทธิ์การครอบครอง แต่ไม่มีกร รมสิทธิ ไม่ได้รับการรับรองอย่ างเป็นทางการ จะซื้ อข า ยต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน หากไม่มีคนคัดค้านถึ งจะสามารถซื้ อข า ยได้ และต้องทำการซื้ อข ายต่อหน้าเจ้าหน้ าที่ที่กรมที่ดิน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบอย่ างละเอียดอีกครั้ง ว่าอยู่ในเขตหวงห้าม หรือพื้นที่ป่าหรือไม่

2.2 ประเภท น.ส.3 ก.

จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนขอ งโฉนดที่ดินเป็นครุฑสีเขียว เป็นที่ดินที่ถูกยกระดับขึ้น มาจาก น.ส 3 โดยจะมีการรางวัด มีภาพถ่ายทางอากาศ ที่สำคัญสามารถนำไปจำนองได้ และสามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ย นเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต ซึ่งมีความแตกต่างชัดเจนกับ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. แต่ก็สามารถถูกยึดสิท ธิ์การครอบครองได้ ในกรณีที่ปล่อยที่ดินไว้ ไม่ทำประโยชน์อะไรในที่ดินนั้นๆ เลย

3 น.ส.2 หรือ ใบจอง

เป็นหนังสือแสดงสิท ธิการครอบครองชั่ วคราว โดยทางราชการออ กให้ ไม่สามารถซื้ อ ข า ย โอน จำนองก็ไม่ได้ แต่สามารถส่ งต่อโดย การโอนทางมรดกตกทอ ดแก่ทาย าทเท่านั้น และสิทธิจะหมดลงเมื่อ ที่ดินนี้ไม่ได้ทำปร ะโยชน์ติดต่อกัน 3 ปี ทางราชการจ ะทำการยึดคืนได้

4 ภ.บ.ท. 5 หรือ เอ กส ารสิทธิ์ที่ราชการออ กให้

เป็นแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ หรือเอ กส ารรับรองการเสียภาษี ไม่ใช่เอ กส ารสิทธิ ไม่สามารถซื้ อ ข า ย โอน ยกเว้นตกทอ ดมรดก หากซื้ อไปก็อาจจะสูญไปได้ ไม่สามารถนำไปอ้างในศาลได้ว่า เป็นเจ้าของที่ดินนั้น ( แบบนี้แหละที่โดนโ ก งกัน มาก ) สิทธิจะหมดลงเมื่อ ที่ดินไปทับซ้อนพื้นที่ห้ามครอบครอง เช่น พื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น

5 น.ค.3

เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ออ กโดยนิคมสร้างตนเอง จัดที่ดินเพื่อ การครองชีพ

6 ส.ท.ก.

เป็นหนังสือสิทธิทำกินในเขตป่าไม้ ซึ่งทางกรมป่าไม้เป็นผู้ออ กให้ มีสิทธิในการครอบคร องเพื่อทำประโยชน์ แต่ไม่มีก ร ร มสิทธิ ไม่สามารถซื้ อ ข า ย โอน ยกเว้นตกทอ ดมรดก สิทธิจะหมดลงเมื่อ ไม่ทำประโยชน์ติดต่อกัน 2 ปี ทางราชการจะทำการยึดคืนได้

7 ส.ป.ก หรือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม

จะมีสัญลักษณ์ตัวเเทนข อ งโฉนดที่ดินเป็นครุฑสีน้ำเงิน เป็นสิทธิครอบครอง เพื่อทำประโยชน์ สิทธิในการทำเกษตรกร รม ไม่ใช่ก ร ร มสิทธิ์ในที่ดิน แค่เป็นสิทธิ์ครอบครองที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ทำเกษตรก ร ร ม ไม่สามารถซื้ อ ข า ย โอน แต่จะมีสัญญาเช่า 99 ปี ซึ่งเป็นการเช่าแบบระยะย า ว ( ในส่วนนี้หล า ยคนยังไม่ทราบ ก็อาจจะโดนหลอ กได้ )

แต่ที่ดิน สปก. สามารถส่ งต่อให้ลูกหลานได้ โดยมีเงื่อนไข ถ้าหากว่ารัฐบาลต้ องการยึดที่ดินคืน ก็ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้ ไม่สามารถออ กเป็นโฉนดได้ สิทธิจะหมดลงเมื่ อข า ดคุณสมบัติ หรือฝ่าฝืนระเบียบที่ตั้งไว้ ดังนั้นก่อนตัดสินใจทำการซื้ อข า ยที่ดิน

ควรจะดูให้ดีๆ ก่อนว่า โฉนดที่ดินพื้นนั้น เป็นกร รมสิทธิของเจ้าของ สามารถซื้ อข า ยได้ต ามกฏหมายหรือไม่ เพราะโฉนดที่ส ามารถซื้ อข า ยเป็นกร รมสิทธิเจ้าของนั้น มีเพียงแบบเดียว คือ น.ส.4 ซึ่ง น.ส.4 บางประเภท ก็ไม่สามารถซื้ อข า ยได้

ที่มา : horoscopedaily99