หมั่นสร้างบุญกุศลให้ตัวเอง ชีวิตดีขึ้นด้วยการทำทาน 3 อ ย่ าง

ทาน หมายถึง การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทน เมื่อเราให้ทานแม้จะไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนก็ต าม แต่ก็จะมีบุญเกิดขึ้น และบุญนั้นจะช่วยให้เราสมบูรณ์พร้อมด้วยท รั พ ย์สมบัติ ถ้าใครปราศจากการให้ทานเกิดมาก็จะย ากจน ทำบุญทำทานได้ไม่สะดวกเพราะมัวแต่กังวลเรื่องการทำมาหากิน ทาน จึงเป็นพื้นทานของการพัฒนาคุณภ า พชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้า

ชีวิตของตัวเรานั้นจะพบเจอแสงสว่าง พบเจอเส้นทางที่ดีขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่การทำทาน 3 อ ย่ างนี้ จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะเสริมสร้างผลบุญและเป็นการสร้างปาฏิหาริย์สิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตของเรา ในเรื่องของอาชีพการงาน การเ งิ น ความทุ ก ข์ย ากที่เกิดขึ้น จะเป็นการพลิกชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปในวันนี้และวันข้างหน้า

1 ธรรมทาน

นั่นหมายถึง เป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ถูกวิ ธี ซึ่งจะเกิดเป็นผลประโยชน์ให้กับผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนให้กับคนรอบข้าง สั่งสอนลูกหลาน เปรียบเสมือนเป็นการทำบุญอ ย่ างหนึ่ งด้วยความเต็มใจและเต็มที่ เช่น การจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ หนังสือมอบความรู้ต่างๆ นับว่าเป็นการธรรมทานทั้งสิ้น นอ กจากการสร้างบุญให้กับตัวเองแล้ว ยังเป็นการมอบบุญให้กับผู้อื่นด้วย

2 อ ภั ยทาน

เป็นสิ่งหนึ่ งที่เป็นเรื่องย ากเลยก็ว่าได้ แต่เชื่อว่าทุกท่านก็สามารถทำได้ด้วยความตั้งใจ ไม่โ ก ร ธต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่เก็บมาคิดให้เป็นเรื่องกลุ้มในใจของเรา การให้อ ภั ยนั้นทำได้ง่ายโดยใช้พรหมวิหาร 4 เริ่มจากเมตต า มากรุณา มามุติทาและถ้าไม่ไหวก็อุเบกขา คือ การปล่อยวางทั้งสิ้น สิ่งไม่ดีที่คนอื่นทำ สักวันจะกลับเข้าหาตัวผู้ทำเอง โดยที่ตัวเราอยู่เฉยๆ

3 วัตถุทาน

การให้วัตถุทานนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้เ งิ น มาก เอาที่ตัวเองไม่เดือ ดร้อน เพราะการให้น้อยหรือให้มาก ผลบุญที่เราได้นั้นจะได้รับเท่ากัน การรินน้ำสักแก้วให้กับผู้อื่นด้วยความตั้งใจและการมีจิตใจที่บริสุทธิ์ การให้อาหารสั ต ว์ การมอบสิ่งของต่างๆให้กับผู้อื่นด้วยความจริงใจ ที่ไม่ใช่แค่เป็นการสร้างภ า พ สิ่งเหล่านี้นั่นคือ เป็นการทำบุญจากวัตถุทานทั้งนั้น ทั้งหมดนั้น ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน อภั ยทาน สามารถทำได้ในทุกๆวัน หากทุกท่านทำได้ก็จะพบความสุขของชีวิตในวันนี้และวันต่อๆไป

ที่มา yakrookaset   winnews.tv  postsod