หากเจอคนคิดไม่ดีกับเรา จงสวดบทนี้แผ่เมตต าให้กับเขา

ในสังคมแน่นอนว่าชีวิตเราจะต้องเจอคนที่ดีและไม่ดี หากเจอคนดีก็ถือว่าชีวิตของเรานั้นโชคดี แต่ถ้าหากเจอแต่คนที่คอยเอารัดเอาเปรียบ คิดร้ า ยกับเราอยู่เสมอละ เราจะทำอ ย่ างไร หล า ยคน มักจะตอบโต้ด้วยการกระทำที่ไม่ดีตอบกลับ แต่การทำเช่นนี้จะทำให้จองเ ว รจองก ร ร มกันเปล่าๆ

การแผ่เมตต า เป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหล า ยปฏิบัติต่อ กัน มาต ามลำดับ เพราะเห็นประโยชน์ว่า การแผ่เมตต านี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยน เยือ กเย็นลงได้ และทำให้มองเห็นว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อ

กันนั้นเป็นทางนำให้โลกเกิดสันติ สุขได้ และเมื่อตัวเองได้รับความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องการให้เพื่อนร่วมโลกได้ รับความสุขอ ย่ างนั้นบ้าง จึงได้แผ่กระแสจิตอันเยือ กเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่น ก ร ร ม คือ การกระทำ การคิดนึกอิจฉา ก็ถือว่าเป็นก ร ร ม การแค่เพียงคิดนึกในทางอ กุศลต่อผู้อื่น เพียงชั่ วขณะจิต ก็เป็น อ กุศลก ร ร มแล้ว

ผลอ กุศลวิบาก ก็ต้องต ามมา หากสั่งสมมากย้ำคิดนึกบ่อยๆ ก็ยิ่งมาก จนอาจจะ แสดงออ กทาง วาจา และกาย ก็ยิ่งตอ กย้ำ อ กุศลก ร ร ม ให้ส่งผลเร็ว

และแรงขึ้น กว่าเดิม สิ่งที่เราได้รับผลปัจจุบัน จึงเป็น วิบากก ร ร มในอ ดีตแน่นอน ดังนั้นเราเลยอย ากแนะนำบทสวดนี้ลองไปสวดกันดูค่ะ

ค าถ ามหาอำนาจ หลวงพ่อปาน

เอวัง ราชะสีโห มะหานาทัง สีหะนาทะกัง สีหะนะเม สีละเตเชนะ นามะ ราชะสีโห อิทธิฤทธิ์ พระพุทธังรั ก ษ า สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง อิทธิฤทธิ์ พระธัมมังรั ก ษ า สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง อิทธิฤทธิ์ พระสังฆังรั ก ษ า สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง

ให้เสกน้ำล้างหน้าทุกเช้า-เย็น ข่มจิตศั ตรูได้ ทำให้เรามีอำนาจบารมีเหนือศัตรู เขาจะทำอะไรเราไม่ได้เลย และยังสามารถแผ่เมตต าไปยังคนที่คิดไม่ดี คิดอิจฉาริ ษย าได้อีกด้วย

อ ดีต เราแก้ไขไม่ได้ ให้ยอมรับในผลก ร ร มที่ปรากฎอยุ่ด้วยความเข้าใจแล้วแผ่เมตต าต่อเขาคนนั้น

ด้วยความไม่โ ก ร ธ ไม่เ ก ลี ย ด นั้นคือ ใช้ เมตต าธรรม ต่อเขา ยิ้มเสมอ เมื่อเจอคนนินทา มธุรสวาจาเมื่อได้เจรจาด้วย ด้วยความจริงใจ

เท่ากับเราหยุดก่อเ ว รต่อไป เมื่อเราหยุด ก็เท่ากับหยุดก ร ร มในส่วนนี้ได้ อ ย่ าลืมว่า เมื่อเขาใส่ร้ า ย นินทาเรา เขาก็ต้องคอยรับผลก ร ร มอันเ จ็ บแสบ และ เผ็ ดร้อนอ ย่ างไร อยู่ที่ความแรงของจิต และการกระทำของเขาที่จะย้ำคิดบ่อยๆ

กระทำบ่อยๆ หรือยิ่งถ้าไปกระทำกับคนดีๆ มีศีล เท่ากับก่อบาปอ กุศลก ร ร มที่ยิ่งแรง เหตุนี้เขาจึงยิ่งน่าสงสาร เพราะความเขลา ความไม่รู้ในเรื่องก ร ร ม วิบากก ร ร มโดยแท้

นี้คือเหตุที่เราต้องทำใจ เมตต าต่อเขาเถิด กระทำบุญครั้งใด ก็อุทิศบุญให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่เราเคยก่อ ก ร ร มด้วยวาจา ด้วยใจต่อเขาเหล่านั้น

ที่มา  bitcoretech