หาเงินได้เยอะ ก็มีห นี้สินเยอะ เก็บเงินไม่อยู่ ลองทำ 4 อย่ างนี้ ชีวิตจะดี

วันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่หาเงินได้มาก แต่ก็ยังไม่มีเงินเก็บเพราะห นี้สินที่มีนั้นท่วมหัว วันนี้เราก็มีสิ่งที่อย ากแนะนำให้คุณได้ทำ กับ หาเงินได้เยอะ ก็มีห นี้สินเยอะ เก็บเงินไม่อยู่ ลองทำ 4 อย่ างนี้ ชีวิตจะดี ไปดูกันว่าสิ่งที่อย าก ให้คุณำนั้นมีอะไรบ้าง

ในช่วงวันเวลาที่ผ่ า น มานาน ใครที่มีความรู้สึกว่าทำงานเก็บเงินไม่อยู่ มีรายได้เข้ามาก็มักจะมีทางออ กอยู่เสมอ มีใช้ไม่พอในแต่ละเดือน เงินทองก็ห า ย ากและชีวิตก็ติดขัดในหล า ยๆเรื่องไม่ราบรื่นหาทางออ กไม่เจอ

หากใครที่กำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้ ความเชื่อในเรื่องของคนโบราณได้กล่าวกันเอาไว้ว่าเป็นคนที่มีก ร ร ม ทำคุณคนไม่ขึ้น ไม่ว่าจะทำความดีหรือขยัน มากแค่ไหนสุดท้ายก็มักจะเจอกับปัญหาแล้วจะหาทางออ กไม่ค่อยได้ ซึ่งวันนี้เราได้มีความเชื่อที่จะช่วยให้ปัญหาเบาลงไปได้ จะช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่หรือหน้าที่ทางการเงินนั้นดียิ่งขึ้น แนะนำให้ทำต ามทั้ง 4 อย่ างนี้

1 ทำซุ้มประตูวัด ช่วยในการสร้างวัด ทำป้ายบอ กทาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการทำบุญให้กับตนเองรวมถึงเป็นการบอ กบุญให้กับผู้อื่นด้วย ทำให้ผู้อื่นนั้นได้เข้าวัดเข้าวาทำบุญมีจิตใจที่สงบ

2 ความเชื่อคนโบราณมักจะพูด กันไว้อยู่เสมอ การทำบุญที่จะให้บุญส่ งผลกับตัวเราดีมากที่สุด ทำได้อย่ างง่ายๆรวดเร็วที่สุด นั่นก็คือ การทำบุญกับพ่อแม่การ ดูแลพ่อแม่ ปฏิบัติมีความภักดีต่อท่านทั้งสอง ทำให้ท่านทั้งสองมีรอยยิ้มมีความสุขใจ หาเวลาว่างออ กไปทานข้าวทำกิจก ร ร มต่างๆ

หาเสื้อผ้าให้ท่านใส่ พูดจาดีๆพาท่านไปทำบุญตักบาตร สิ่งเหล่านี้จะทำให้ตัวเราได้รับผลบุญ ทำให้มีกินมีใช้ไม่มีอ ด และการใช้ชีวิตจะมีความเจริญมากยิ่งขึ้นจ ะเป็นบุญกุศลใหญ่ที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองในทุกๆวัน

3 การเงินมีความไม่คล่องตัวมีปัญหา มีเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็มักจะมีทางออ กไปซะหมด เขาว่ากันว่าในช าติที่แล้วตัวคุณเองได้ไปยืมเงินคนอื่นแล้วไม่ใช้คืน ถือว่าเป็นก ร ร มของตัวเองที่เรามีมา หากในช าตินี้ต้องการที่จะแก้ก ร ร มเก่า

แนะนำว่า ถวายเป็นข้าวส า รอาหารแห้งให้กับคนที่ข า ดแคลนและคนที่ต้องการช่วย เหลือสถานที่ต่างๆที่ต้องการ ให้ทำอยู่เป็นประจำซึ่งจะทำให้ชีวิตของคุณราบรื่นขึ้น ไม่จำเป็นต้องทำเยอะแต่แนะนำว่าให้ทำอย่ างสม่ำเสมอ

4 วิธีที่จะช่วยในการหลุดพ้นของก ร ร มที่เรามีมาตั้งแต่ในช าติก่อน ในอดีต แนะนำว่าให้ซื้ อแท่นประทับพระพุทธรูป สิ่งของที่จำเป็น รองเท้า อาสนะ ทำป้ายบอ กทางป้ายวัด สร้างถนน สร้างสะพาน ร่วมในการทำบุญเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและจะให้ผลดี กับตัวคุณตั้งแต่ในวันนี้และภายภาคหน้า

หากห นี้สินเยอะ ทำคุณคนไม่ขึ้น สะสมเหรียญ 10 บาทแล้วห่อผ้าขาวไว้ สะสมเหรียญ 10 บาท ครบ 120 เหรียญ หลังจากนั้นให้นำไปห่อด้วยผ้าขาวบางที่สะอาดที่ยังไม่ได้ใช้และให้นำเหรียญที่เราห่อเอาไว้ ไปถวายตู้ชำระห นี้สงฆ์หรือให้นำไปช่วยคนที่มีความต้องการ คนที่ตกทุ ก ข์ได้ย าก

หลังจากนั้นให้ท่องนะโม 3 จบทุกครั้งที่เราถวายวัด

บทแผ่เมตต า

สัพเพ สัตต า สั ต ว์ทั้งหล า ยที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิดแก่เ จ็ บต า ยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัพย าปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้เบียด เบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆ าโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งสิ้นเถิด

เป็นเรื่องราวของความเชื่อที่คนสมัยก่อนได้ทำกัน มาและปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนจำนวน มากที่ได้ทำอยู่ จะช่วยให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบ มีความสุขและมีความเจริญมากยิ่งขึ้น จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่การงา นการเงินดียิ่งขึ้นไป

ที่มา : Postsod