อนิสงค์บุญใหญ่ ของการกรวดน้ำถูกวิ ธี

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่มักจะทำบุญ และกรวดน้ำอยู่ทุกวัน แต่คุณก็ยังไม่รู้ว่าวิธีการกรวดน้ำที่ถูกต้องนั้น ต้องทำอย่ า งไร เพื่อให้คุณนั้นได้ผลบุญจริงๆ วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำวิธีการกรวดน้ำที่ถูกต้องกับ อนิสงค์บุญใหญ่ ของการกรวดน้ำถูกวิ ธี ไปดูกันว่าการกรวดน้ำที่ถูกต้อง จะต้องทำอย่ างไร

มือขวาจับภาชนะ มือซ้ายประคอง รินน้ำใส่ภาชนะรองรับ พระสงฆ์สวดบทยถเป็นอาการคุ้นเคยของพระพุทธศาสนิกชนผู้เคยร่วม พิธีประกอบการบุญการกุศลในทางพระพุทธศาสนา รับรู้โดยทั่วไป ว่าอาการเช่นนี้ เรียกกรวดน้ำ กรวดน้ำ ต ามพจนานุกรม

ฉบับร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ า น ให้ความหมายไว้ว่า แผ่ส่วนบุญด้วยวิธีหลั่งน้ำ ต ามความเชื่อของคนบ้านเรามักจะกรวดน้ำ เพื่อเป็น การแผ่บุญกุศลให้กับผู้ที่จากไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าก ร ร มนายเ ว ร หรือจะเป็นคนที่เราเคยทำผิดพลาดอะไรไว้ หากเราทำภูเขา

ก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญแต่ทว่าการกรวดน้ำนั้นหากอย ากจะให้บุญส่ งไปถึง ด ว ง จิ ต วิ ญ ญ า ณ ที่แท้จริง ให้ได้อานิสงส์ผลบุญ สูงสุดจะต้องกรวดอย่ างถูกวิธี สำหรับในวันนี้เรามาทำต ามกันเลยดีกว่าว่า วิธีการกรวดน้ําที่ถูกพอดีนั้นจะต้องทำ อ ย่ า ง ไร

หล า ยคนยังไม่รู้นะ หล า ยคนยังเข้าใจผิดกันอยู่การกรวดน้ำให้ตัวเองนั้นใช่ว่าจะเป็นการเอาผลบุญให้กับตัวเอง แต่เป็นการแบ่งบุญ กุศลให้กับเหล่าเทวดาต่างหาก ซึ่งเหล่าเทวดาประจำตัวจะได้รับผลบุญที่เราทำ จะเป็นอานิสงส์ช่วยเหลือเราทำให้เรานั้นไม่เ จ็ บ

ป่ ว ย แคล้วคลาดจากภยัน อั น ต ร า ย ใดๆเหตุที่เราไม่ต้องกรวดน้ำให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ก็เพื่อเสริมพลังให้กับ ด ว ง จิ ตที่คิดไม่ดีกับเราเหนือ กว่าเทวดาประจำตัว หากเราทำผิดขั้นตอนก็จะถือว่าทำบุญไม่ขึ้นนั่นเอง

การกรวดน้ําที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุด

การกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาทั้งหล า ย จะเป็นการดีต่อตัวเรา การกรวดน้ำหลังจากที่ได้ตักบาตรทำบุญเรียกว่าถวายสังฆทาน จะเป็นตัวเปิดทางช่วยให้ชีวิตของเราราบรื่น ไม่มีปัญหา ขั้นตอนการกรวดน้ำให้กับเทวดานั่นก็คือ แต่ก่อนที่จะกรวดน้ำ ให้สวดบทคาถาต่อไปนี้ก่อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ให้ท่อง 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา

ทั้งหล า ย ทั้งปวง ที่ รั ก ษ า ตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมารับเป็นทิพย์พย าน ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ( ชื่อ-สกุล ) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหล า ยทั้ง

ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความ ทุ ก ข์ เรื่องที่ทำให้ ทุ ก ข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ช าติใด ภพใด ก็ต าม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะ อย่ าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญดังกล่าวนี้ ได้โปรดกล า ยเป็นโภคท รั พ ย์ ต ามที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

การกรวดน้ำที่ถูกต้อง จะทำให้เรานั้นได้ผลบุญถึงเร็วกว่าการอธิษฐานจิต อย่ าลืมที่จะแบ่งบุญกุศลให้กับผู้อื่นได้รับรู้ถือว่าเป็นบุญแห่งการแบ่งทาน อันยิ่งใหญ่ แล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นในทุกๆ วัน

ที่มา : horoscopedaily99