อย่ าไปคาดหวังให้ลูกดูแลในย ามแก่ แม้ว่าเราจะเป็นคนเลี้ยงให้เขาเติบโตก็ต าม

หากวันนี้คุณกำลังคิดน้อยใจลูกที่เขาเติบโตขึ้นแล้วไม่ได้ใส่ใจดูแลคุณเหมือนวันที่คุณนั้นได้ดูแลเขา วันนี้เราจึงอย ากที่จะแนะนำบทความ อย่ าไปคาดหวังให้ลูกดูแลในย ามแก่ แม้ว่าเราจะเป็นคนเลี้ยงให้เขาเติบโตก็ต าม ไปดูกันว่าทำไมถึงไม่ควรคาดหวังอะไรจากลูก แม้ว่าคุณจะเป็นคนเลี้ยงเขาก็ต ามแต่ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแลคุณ ย ามแก่เฒ่า เขาก็ต้องวุ่นวาย กับการงานและภาระผูกพันต่างๆเกินกว่าจะเวลามาช่วยเหลือ ดูแลอะไร คุณได้มากนักคนอายุเกิน 50 อย่ างคุณต้องเลิกเอาสุขภ าพ

ไปแลกกับความร่ำร ว ยได้แล้ว มีเงินเท่าไรก็ซื้ อสุขภ าพคืน มาไม่ได้ดังนั้น..ตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลาอาห ารกินอย่ างเพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวันเพียงเท่านี้ ก็ดีเหลือหล า ยแล้ว อายุเท่านี้แล้ว คุณควรอยู่อย่ างเป็นสุขทุกบ้ านต่างก็มีปัญหาของตนเอง อย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบ แก่งแ ย่ งแข่งดีกันไม่ว่าชื่อเสียง ฐานะในสังคม

หรือความก้าวหน้าของ เ ด็ น ๆ ฯลฯสิ่งที่ควรจะแข่งกันจริงๆ นั้น คือแข่งกัน มีความสุข มีสุขภ าพดี และอายุยืนนานส่วนอะไรที่เราเปลี่ยน มันไม่ได้ ก็อย่ าไปฝังอ กฝังใจ ให้ป่ วย การและทำล ายสุขภ าพตัวเองเลยอายุป่านนี้ แล้วก็ยังเปลี่ยน มันไม่ได้เลยหลัง 50 แล้วอย่ างนี้..คุณต้องค้นหาหนทางของคุณเอง ที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆ

และสุขสดใสขึ้น มาให้ได้ตราบใดที่มันทำให้ คุณอารมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้ทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวันนั่นก็หมายความว่าคุณได้ผ่านวันเวลา อย่ างเป็นสุขแล้ว ทุกวันที่ผ่านไปคุณจะสูญเสี ย ไป 1 วัน แต่ถ้ามันผ่านไปอย่ างเป็นสุขวันนั้นคือ กำไรชัดๆ เลยจิตใจที่ดี จะช่วยรักษ า โ ร ค ภั ยได้ ถ้าจิตใจเป็นสุขโ ร ค ก็จะห า ยเร็วขึ้น

แต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ ความเจ็ บป่ วย จะไม่มีทางมาแผ้วพานได้เลยด้วยอารมณ์ที่ดีแจ่มใส อยู่เป็นนิจ ออ กกำลังกายให้เพียงพอ อยู่กลางแจ้งบ่อยๆ กินอาห ารให้ครบห มู่ ได้วิต ามินและ แร่ธาตุอย่ างเพียงพอเพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่าชีวิตที่เป็นสุข อีก 30 หรือ 40 ปีจะเป็นของคุณ แน่นอนเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้อง

รู้จักบ่มเพาะและ เก็บเกี่ยวความสุขดี ๆ จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆเพราะเขาเหล่านี้ จะช่วยให้คุณรู้สึกเย าว์วัยและ มีความหมายอยู่เสมอข า ดพวกเขาเมื่อใด.. คุณจะต้องรู้สึกสูญเสี ย อย่ างแน่นอน ขอบรรดาสิ่งดีที่สุดจงบังเกิดแก่คุณโปรด เ ผ ย แ พ ร่จดหมายน้อยนี้ให้เพื่อนๆ ที่เกิน 50 ไปแล้วและคนอื่นๆ ที่จะต้องเกิน 50 ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าด้วย

ที่มา b a a n s u a n n, f a h h s a i