อย ากปลดห นี้สินได้ ให้ทำห่อเหรียญ 10 เอาไว้ในผ้า

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ความเชื่อเกี่ยวกับการปลดห นี้สินที่จะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นในทุกๆ วัน กับบทความ อย ากปลดห นี้สินได้ ให้ทำห่อเหรียญ 10 เอาไว้ในผ้า ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นได้กว่าที่เป็น

ให้ทุกๆวันของการใช้ชีวิต เงินเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องมีเอาไว้ในการใช้จ่ายซื้ อของดำเนินชีวิตประจำวัน โดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นของคนเรานั้น ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเงิน คนจำนวน มากอาจจะต้องเจอ กับปัญหาเหล่านี้และในบางครั้งก็หาทางออกกันไปไม่ได้ จนที่จะต้องไปยืมเงินคนอื่นเพื่อที่จะนำมาใช้จ่าย ทำงานหนักมาทั้งชีวิตแต่ ทำอย่ างไรก็ไม่มีเงิน มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินอยู่เสมอไม่ประสบความสำเร็จในด้านของเงินทองอย่ างใครเขาสักที ทำงาน มาหล า ยปีก็ยังวนอยู่ที่เดิม ใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็หมดไป ไม่มีเงินเก็บ แถมยังมีห นี้สินจำนวน มาก ที่เพิ่มมาก คนโบราณความเชื่อนั้นว่ากันว่า ให้ได้ลองทำวิธีเหล่านี้จะเป็นวิธีที่สามารถช่วยได้

ความเชื่อของปัญหาในเรื่องของเงินทอง ในเรื่องของห นี้สินที่มีการทำบุญคนไม่ขึ้น จะแนะนำว่าให้สะสมเป็นเหรียญ 10 บาทเอาไว้เรื่อยๆ ไม่ใช่แลกมา ให้สะสมด้วยตัวเองจำนวน 120 เหรียญ แล้วให้ทำต ามความเชื่อวิธีด้านล่าง นำเหรียญที่ได้ที่สะสมเอาไว้จนครบ 120 เหรียญ ล้างน้ำทำความสะอาด จากนั้นนำมาห่อด้วยผ้าขาวบางสีขาวเป็นผ้าที่สะอาด

นำเหรียญที่ห่อเอาไว้ไปทำบุญที่วัดไปกับครอบครัวแล้วนำถวายให้กับตู้ชำระห นี้สงฆ์ หรือนำไปช่วย เหลือคนที่เขาไม่มีเงินทอง คนที่เขาไม่มีเงินซื้ อข้าว คนที่เขาไม่มีเงินกิน ให้นำไปทำบุญต ามวันเกิด ถวายน้ำมันตะเกียง ถวายสังฆทาน ทำบุญทำแต่สิ่งดีๆ เพื่อที่จะทำให้ตนเองได้พบเจอกับเรื่องที่ดีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

สำหรับท่านใดที่ได้นำเงินสดไปถวายตู้ชำระห นี้สงฆ์ ก่อนที่เราจะใส่ถวายนั้นให้กราบพระประธานในโบสถ์แล้วจึงค่อยสวดอาราธนาศีล

ให้ตั้งนะโมตัสสะ 3 จบก่อน แล้วก็สวด

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หลังจากนั้นก็กล่าวต ามว่า หากในอ ดีตปัจจุบัน ข้าพเจ้านั้นจงใจหรือประ มาท พลาด พลั้ง ล่วงเกินคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอ ร หันต์ทุกพระองค์ ทุกๆสิ่งทุกอย่ างตลอ ดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศทุกทาง รวมถึงผู้มีพระคุณ เทวดาประจำตัว เจ้าก ร ร มนายเวร ในสิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดจาออกไปไม่ดี ทำอะไรออกไปไม่ดี ตั้งใจก็ต ามไม่ตั้งใจก็ต าม รับรู้ก็ดีไม่รับรู้ก็ดี ลับหลังก็ดีเจตนาก็ดี ด้วยกายวาจาใจของข้าพเจ้า ได้โปรดอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วย ในบัดนี้ก็พระเจ้าน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่ าง สิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำมา ขอทรงโปรดเมตต าและให้อภั ยตัวข้าพเจ้าด้วย

หากตัวข้าพเจ้าได้มีเจ้าเข้าเจ้าของ หรือว่ามีสิ่งใดติดตัวมา ขอขมาลาโ ท ษ ขอให้ตัวข้าพเจ้ามีคู่ มีครอบครัวให้เหมือนกับคนปกติทั่วไป ขอถ อ นคำ อธิษฐาน คำส า บานต่างๆ ที่ติดต ามคู่ในอ ดีต ขอให้ต่างฝ่ายนั้นต่างมีอิสระ ซึ่งกันและกัน ตัวข้าพเจ้าเองได้ประพฤติตนในทางที่ถูกต้อง ที่ชอบ ขอให้มีบุญบารมีในอ ดีตจนถึงในปัจจุบันนี้ส่ งผลที่ดีเรื่องราวที่ดีให้กับตัวข้าพเจ้าและคนในครอบครัว ตลอ ดทั้งบริวารทั้งหล า ยรอบตัว ให้ได้มีความสุขกายสบายใจ

อุปสรรคใดใดอย่ าให้มีเข้ามา ขอให้ได้พบเจอกับแสงสว่างทางโลกและทางธ ร ร ม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่นิพพานด้วยเถิด ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ส่ งผลที่ดีให้กับตัวข้าพเจ้าและคนในครอบครัว ให้มีชีวิตที่เจริญยิ่งขึ้นไป หน้าที่การงานการเงินดีขึ้น ปัญหาต่างๆอย่ าได้เข้ามา บอกบุญนี้ให้กับผู้อื่น จะเป็นการแบ่งบุญให้กับผู้อื่น ทำให้ตัวเรานั้นได้รับบุญและมีความสุขยิ่งขึ้น

ที่มา Postsod