อย ากมีกิน มีใช้ ชีวิตดี ให้จุดธูป 16 ดอ กทุกสิ้นปี

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่จะช่วยทำให้ชีวิตของเพื่อนราบลื่นและมีกิน มีใช้ไม่ข า ดมือ กับบทความ อย ากมีกิน มีใช้ ชีวิตดี ให้จุดธูป 16 ดอ กทุกสิ้นปี ไปดูกันว่าจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นก่อนสิ้นปีนี้

ใครที่ชีวิตกำลังจะกลับไปหา ติ ด ขัดในหล า ยเรื่องโดยเฉพาะ ในเรื่องของการงาน และการเงินเป็นหลัก บางครั้งความรักก็ไม่เป็นสิ่ง ที่ทำให้คุณมีความสุข สักเท่าไหร่ในช่วงปีนี้ ปัญหาการเงินก็เข้ามา ยอ ดข า ยก็ไม่เข้าเป้า

หล า ยสิ่งหล า ย อ ย่ า ง รุมเร้าเข้ามาในช่วงขณะเดียวกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนโ ช ค ช ะ ต า ที่ทำให้คนได้พบเจอนั้นเอง ตั้งนานแล้วคุณควร ที่จะเปลี่ยนแปลงมันด้วยตัวเองสำหรับในวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ มาฝากก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าสู่ปีใหม่

สิ่งเหล่านี้จะเป็นการเสริมความรุ่งเรือง เสริมสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต โดยเคล็ดลับง่ายๆ ที่เรานำมาฝากในวันนี้มีดังต่อไปนี้

สิ่งที่ต้องเตรียม / ต้องใช้

1 ธูป 16 ด อ ก

2 ข้าทาสบริวารช าย 5 คน หญิง 5 คน

3 นางรำ 1 คู่

4 ช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่

แล้วให้ทำการปัดกวาดเช็ดถูทั้งนอ กและในศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิ ศาล ต า ย า ย ให้สะอาด ทำให้เหมือนกับว่าเป็นบ้าน ของเราหลังจากนั้นทำการเตรียมธูปทั้งหมด 16 ด อ ก แล้วนำสิ่งของที่เตรียมมานั้น ใส่ถาดวางไว้ข้างหน้า พร้อมที่จะถวาย จุดธูป 16 ด อ ก แล้วกล่าวดังต่อไปนี้

ขั้นตอนพิธี

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วพูดว่า

เจ้าที่ เทวะดานัง ปิยะสุตวา ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตต า สีธาสุตถี พระวัน ตุเม ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาลพระหรหม ศาล ต า ย า ย บัดนี้ ข้าพเจ้าชื่อ และ นามสกุล ของต้นเอง เกิดวันที่เท่าไหร่ ปีอะไร ให้ชัดๆ ข้าพระจ้าขอภวายข้าทาสบริวาร ช าย 5 หญิง 5 เพื่อนเป็นคนรับใช้ดูแลศาล

ขอถวายนางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อ การเดินทางข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอฐิษฐาน ขอให้สิ่งต่างๆ ที่ข้าพระเจ้าได้ถวายไปนั้น จงส่ งผลให้ข้าพระเจ้ามีบริวารที่ดี มีผู้ใหญ่เอ็นดู หนุนนำช่วยเกื้อ ก ู ล กันขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ข้าพระเจ้าไม่ว่าจะเดินไป ทิศทางใด ตำบลใด ที่ไหน มีแต่ความปลอ ด ภั ย ทั้งไปและกลับตลอ ดปีด้วยเทอญ

พร้อมกับปักธูปลงกระถาง

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถเสริมความเป็นศิริม ง ค ลได้ตลอ ดทั้งปีแล้ว สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ทุกๆคน ที่ทำต าม หากบ้านใครไม่มีศาลพระภูมิ ศาล ต า ย า ย ศาลพระภูมิ ก็สามารถถวาย ของที่ใดก็ได้ ให้ทำการแจ้ง หากบ้านใครมีศาลใดศาลหนึ่ง ก็ถวายเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว อาจารย์แนะนำมาให้ทำก่อนสิ้นปี จะเป็นการดีนักแล หลังจากนั้นให้สวดบทอโหสิก ร ร ม ทุกคนต้องสวดนะบทนี้ เชื่อ กันว่าเป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์มาก

บทอธิษฐานขออโหสิ ก ร ร ม สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

ก ร ร มใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพช าติใดก็ต าม ขอให้เจ้าก ร ร มนาย เ ว ร ทั้งหล า ย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า อ ย่ า ได้จอง เ ว ร จองก ร ร มต่อ กันอีกเลยแม้แต่ก ร ร มใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ต าม ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็น อ ภั ย ทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตต าจิต คิดเป็น มิตรกับข้าพเจ้า

เพื่อจะได้ไม่มี เ ว ร ก ร ร มต่อ กันตลอ ดไปด้วยอานิสงส์แห่ง อ ภั ย ทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอ ดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความ ทุ ก ข์ ย า ก ลำบากเข็ญใจความ ทุ ก ข์ อ ย่ า ได้ใกล้ ความ เ จ็ บ ไข้ อ ย่ า ได้มี

ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหล า ย จงเสื่อมสิ้นห า ยไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ ลงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญหลังจากนั้น ก็ทำการกรวดน้ำให้เรียบร้อยก็เป็นอันจบพิธี สำหรับวันนี้ ทำจิตใจให้สงบ แล้วแต่เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยคุณงามความดี

ที่มา Postsara, horoscopedaily99