อย ากมีชีวิตไม่ลำบาก มีกิน มีใช้ตลอ ด ให้ไหว้เจ้าที่กลางแจ้ง

วันนี้เราจะพาเพื่อนหาทางออ กของชีวิตที่มีการเงินติดขัด ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองกับบทความ อย ากมีชีวิตไม่ลำบาก มีกิน มีใช้ตลอ ด ให้ไหว้เจ้าที่กลางแจ้ง ไปดูกันว่าการไหว้เจ้าที่กลางแจ้งจะพาชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองได้อย่ างไร

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

1 ผลไม้ 9 อ ย่ า ง

2 เทียน 1 คู่ และ ธูป 5 ด อ ก

3 ด อ ก ด าวเรือง 9 ด อ ก

4 น้ำเปล่า 5 แก้ว

5 หมากพลู 9 คำ

สำหรับผลไม้นั้นขอให้มีตั ว ห ลั ก เป็นกล้วย แก้วมังกร องุ่นและสับปะรด ผลไม้เหล่านี้จะมีความหมายในตัวเอง จะช่วยในเรื่องของเงินทอง ช่วยในเรื่องของท รั พ ย์สินให้มีความมั่นคงมีความมั่งคั่ง ผลไม้แก้วมังกรจ ะ ช่วยในการจัดการการบริหาร

การทำงานที่ดี การมีพนักงาน มี ลูกน้องที่ดี สำหรับเจ้าของกิจการ ให้นำผลไม้แก้วมังกรมาไหว้ด้วย ผลไม้กล้วย การกระทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน หรือ การเงิน สามารถทำได้ อ ย่ า ง ราบรื่นไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งมา ติ ด ขัด ผลไม้สับปะรด จะช่วยทำให้มีหูต า มองอะไรได้กว้างไกลและมองได้ อ ย่ า ง ชัดเจน มากยิ่งขึ้น

การจัดวางสิ่งของ

ผ้าสีขาวสะอาดบางปูบริเวณกลางบ้ า นบริเวณที่กว้างขวาง จากนั้นให้ทำการจัดเตรียม สิ่งของที่ได้เตรียมเอาไว้ข้างต้น มาวางบนผ้า จัดเรียงให้สวยงามให้เรียบร้อย และเริ่มด้วยการจุดธูปเทียน พร้อมกับการกล่าวคำขอขมาต ามบทด้านล่างนี้ ข้าแต่เจ้า ที่เ จ้ า ท า ง เจ้าของที่ เจ้าของทาง เจ้าของบ้ า นเรือนนี้ บ้ า นเลขที่ ให้ว่าบ้ า นเลขที่นั้น วันนี้เป็นวันดี ข้าฯ กล่าวชื่อ นามสกุลเรา จึงนำเครื่องสักการะบูช ามาตั้งถวาย เพื่อขอขมาก ร ร ม หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิด

ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้หรือไม่รู้ก็ดี ข้าฯขออโหสิก ร ร มท่าน ขอท่านโปรด งด เว้นโ ท ษ และอ โ ห สิก ร ร ม ให้แก่ ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วยอธิฐานขอต าม ปรารถนา สาธุ เมื่อหลังจากที่ได้กล่าวจบเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ให้รอจนกว่าธูปหมด ด อ ก จากนั้นจึงค่อยทำการขอลาของไหว้ ด้วยการจับที่พานแล้วให้กล่าวไว้ว่า ขอเดนขอช านให้ลูกให้หลานได้กิน เพื่อ ความเป็นสิริม ง ค ล จากนั้นจึงเก็บของไหว้ ไปแจกจ่ายกันทานได้

การประกอบพิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางบริเวณกลางบ้ า น ในลักษณะนี้นั้นแนะนำให้ทำ 3 ถึง 6 เดือนต่อครั้งก็ได้ เพื่อที่จะเป็นการขอขมาในสิ่งที่อาจจะปฏิบัติลงไปไม่ถูกต้องไม่ถูกที่ควร ทำแล้วจะส่ งผลทำให้ตนเอง รวมถึงคนในครอบครัว ร่มเย็นเป็นสุข ทำกิจการใดๆก็มีความราบรื่น มีความรุ่งเรืองมีเงินทองไหลมาเทมา

ที่มา postsod, horoscopedaily99