อานิสงส์บุญใหญ่ แค่ถวายน้ำ 1 แก้ว

วันนี้เราจะพามาดูอีกหนึ่งการทำบุญที่ได้อานิสงส์มากไม่แพ้กับการทำบุญอ ย่ างอื่นเลย หล า ยคนอาจจะบอ กว่าการทำบุญด้วยเ งิ นหรือสิ่งของเยอะคือ การที่จะทำให้เราได้บุญเยอะ แต่วันนี้เราจะพามาดูการทำบุญถวายน้ำแค่แก้วเดียวแต่ได้บุญที่มากกว่าการสร้างวิหารอีก

ถวายน้ำแค่ 1 แก้ว แต่ทำไมบุญมากกว่าสร้างวิหาร หล า ยเรื่องของการสร้างบุญ ที่อาจจะยังสับสนกัน การสร้างบุญที่เกิดอานิสงส์มากนั้น ไม่ใช่การใช้เ งิ น มาก แต่ด้วยอะไร การทำบุญในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดไหว้พระทำบุญ การใส่บาตรในตอนเช้า การถวายสังฆทาน การช่วยเหลือผู่ที่ย ากไร้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีๆในการสร้างบุญ สร้างคุณความดีที่ติดกับตัวของเราไปตลอ ด

ย ายคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้ร่ำร ว ยอะไร แต่ก็ไม่เดือ ดร้อนอนาทรใจ เ พ ร าะ จิตนั้นอิ่ม จิตนั้นปิติทุกวัน ด้วยการถวายน้ำส ะ อ า ดบริสุทธิ์หน้าองค์พระปฏิมาทุกวัน ก่อนถวายน้ำย ายจะสงบจิตให้นิ่ง ในระดับที่ไม่มีเรื่องอื่นกวนใจ ไม่ส่าย ไม่แว่บไปแว่บมาอะไร ก่อนถวายน้ำย ายสมาทานศีล 5 ง่ายๆ

แต่ปักจิต ปักสัจจะเลย แบบต่อให้จะไม่มีชีวิตก็จะไม่ละเมิด ไม่ล่ าสั ต ว์ ไม่คดโกงเอาเปรียบ ไม่ยุ่งกับคน มีครอบครัว ไม่โกหกพูดเพ้อเจ้อ ไม่กินของมืนเ ม า ง่ายๆ แต่ทรงพลัง และถวายน้ำพร้อมทำเจริญภาวนาพร้อมกันว่า ขอถวายน้ำเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และพิจารณาน้ำส ะ อ า ดตรงหน้า ดังจิตที่ไม่ขุ่น มัว

จิตที่ส ะ อ า ด การบูชาที่ไม่มีอะไรแอบแฝง ต่อจากนี้ทุกลมห า ยใจจะพิจารณาทุกอ ย่ างด้วยสติ ทุกเรื่องเข้ามาจะเอาศีลพิจารณาก่อน ด้วยความส ะ อ า ดแห่งจิตทุกประการดังน้ำที่ถวายนี้ พร้อมกับให้อภั ยทานกับทุกสิ่ง ทุกคน ทุกส ร ร พสั ต ว์ ไม่ติดใจเอาความไม่ว่าชาติไหน ขอจบขอสิ้นเ ว รกันไปเถิด

การสร้างบุญแบบนี้ครบทั้งทาน ศีล ภาวนา การให้อภั ยทานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งเดียว ผลบุญย่อมมาก ย่อมส่งผลกับผู้สร้าง ผิ ดกับการสร้างวิหาร ที่หวังจะเอาชื่อตนเองติด เพื่อประกาศบุญบารมี หรือแม้แต่การไปบังคับคนที่ไม่เต็มใจ ดังที่คนที่มีอำนาจชอบทำกัน หรือเอาเ งิ นหลวง ของหลวง

แรงงานคนไปสร้าง ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ บุญก็ได้ต ามเหตุ ถ้าเหตุดี ถ้าเจตนาดีก็ได้มาก แต่เพื่อหวังผลเอาเข้าประโยชน์ตนก็น้อยไปต ามกิเลส ต ามเจตนานั้น และที่บอ กว่าทำไมน้ำส ะ อ า ดแก้วเดียว ได้บุญมากกว่าสร้างวิหาร เ พ ร าะ การถวายน้ำถึงพร้อมมีการให้อภั ยทาน อานิสงส์ของวัตถุทานไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหน

เทียบไม่ได้เลยกับการให้อภั ยทาน รวมถึงธรรมทานด้วย แต่การสร้างวิหารทานด้วยจิตบริสุทธิ์ ด้วยการสืบทอ ด ด้วยการยังประโยชน์แก่สาธุชน และผู้ปฏิบัติธรรม พระสงฆ์ ยังคงเป็นบุญใหญ่ และยังควรสร้างในวัดที่ยังไม่มีหรือชำรุด ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม ขอบุญรั ก ษ า

ที่มา ธ.ธรรมรักษ์  postsod