อาหาร 6 อ ย่ างที่ไม่ควรนำมาใส่บาตร หล า ยคนทำบ่อย

การตักบาตร เป็นการทำบุญที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จัก และปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่นๆ การตักบาตรนั้นยังถือว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธ และชาวพุทธไทยเชื่อว่า การออ กบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสั ต ว์ที่อยู่ในอบายภูมิ

เชื่อว่าหล า ยๆคนยังไม่รู้ ว่าอาหารเเบบไหนบ้างที่ ใส่บาตรบ า ปเเล้วบ า ป มันอาจจะติดตัวต ายอ ย่ าถ ว า ยให้พระ วันนี้เราได้มี 6 อาหารต้องห้ า มที่ ไม่ควรใส่บาตรทำบุญ เพราะที่คุณทำมันคือบ า ป จะมีอะไรบ้างต้องไปดูกัน

1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

อาหารกึ่งสำเร็จรูปสะดวกในการจับจ่ายหรือนำมาเก็บไว้เพื่อเตรียมตัวในการทำบุญตักบาตรตอนเช้าตรู่ แต่คุณจะรู้หรือไม่ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นเต็มไปด้วยแป้งซึ่งจะทำให้พระสงฆ์ได้รับแต่คาร์โบไฮเดรตในประมาณมากเกินไป ก่อให้เกิดการสะสมต ามกล้ามเนื้อและตับในรูปไกลโคเจนและเป็นรูปเป็นไขมันที่แทรกอยู่ต ามชั้นผิวหนัง อีกอ ย่ างหนึ่งคือผงปรุงรสที่เต็มไปด้วยโซเดียมเฉลี่ยซองละ 1000 มิลลิกรัม ซึ่งก็เทียบได้เป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณแนะนำในแต่ละวันหากมีการสะสมเป็นปริมาณมากจะส่งผลทำให้เกิดโ ร คค ว า ม ดั นโลหิตสูง

2. ใส่เงินในบาตรไม่ได้เด็ดข า ด

พระรับเงินถือว่าผิ ดพระธรรมวินัย หรืออาบัติ ชาวพุทธท่านใดอย ากถ ว า ยปัจจัยควรนำไปถ ว า ยกับวัดหรือหยอ ดต ามตู้จะดีกว่า

3. ผลไม้ ธัญพืชที่มีเมล็ด

ผลธัญพืชที่มีเมล็ด เป็นสิ่งที่ไม่ควรนำไปถ ว า ยพระหรือตักบาตร เพราะถือว่าเมล็ดเหล่านั้นยังสามารถให้กำเนิดชีวิตได้อยู่ ถ้าต้องการจะถ ว า ยควรจะต้องเอาเมล็ดออ กก่อน หรือหั่นเป็นชิ้นให้พร้อมรับประทาน

4. ข้าวส า ร อาหารแห้ง เนื้อสด ไม่ควรใส่บาตร

ต ามพระวินัยแล้ว พระสงฆ์ไม่สามารถทำอาหารเองได้ และพระท่านไม่ควรเก็บอาหารไว้ข้ามวัน ถ้าจะถ ว า ยจึงควรเป็นของที่ฉันได้ทันที อ ย่ างไรก็ต าม ถ้าอย ากถ ว า ยอาหารพวกนี้ควรถ ว า ยให้กับวัดเพื่อเก็บเข้าโรงทานจะเหมาะสมกว่า

5. เนื้อต้องห้ า ม 10 ชนิด

โดยส่วนใหญ่เนื้อสั ต ว์เหล่านี้บ้านเราไม่ค่อยนิยมบริโภคกันอยู่แล้ว ดังนั้น อ ย่ านึกอุตรินำเนื้อสั ต ว์เหล่านี้ไปใส่บาตรหรือถ ว า ยพระเด็ดข า ด เนื้อต่างๆได้แก่

1. เนื้อมนุษย์ 2. เนื้อช้าง 3. เนื้อม้า 4. เนื้อสุ นั ข 5. เนื้องู 6. เนื้อราชสีห์ 7. เนื้อเ สื อ โคร่ง 8. เ สื อ เหลือง 9. เ สื อ ดาว 10.เนื้อหมี

6. ขน มหวาน

พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มักลืมนึกถึงโ ท ษที่จะต ามมา จึงมักจัดแจงเตรียมขน มหวานต่าง ๆ อ ย่ างเช่น ทองหยิบ ทองหยอ ด ฝอยทอง ขน มต้ม ขน มห่อต่าง ๆ เพื่อใส่บาตรพระ ซึ่งก็อ ย่ างที่กล่าวไว้ในหล า ย ๆ ข้ อก่อนหน้านี้ว่ามันส่งผลเ สี ยต่อร่างกายอ ย่ างไร

ที่มา thaigoodview  postsod