เก็บไว้ท่องทุกวันก่อนนอน ค า ถ า เรียกท รั พ ย์ พระสีวลี ชีวิตดีขึ้น

ท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีบารมีทางด้านโชคลาภ ไม่ว่าท่านจะไปสู่ที่แห่งใด พระสิวลีอิทธิคุณทางมหาสิทธิโชค มหาลาภ บูชาเพื่อ การเงินไหลมาเทมา พร้อมรับความร่ำร ว ย มั่งคั่ง ที่จะเข้ามาอ ย่ างรวดเร็ว เราจึงควรบูชา พระสีวลี เป็นประจำ

เคยได้ยินกันใช่ไหมครับว่า การบูชา พระสิวลี จะทำให้เกิดโชค ล า ภ อีกทั้งยังทำให้ร่ำร ว ยขึ้น แต่หล า ยคนทำไม่ถูกวิ ธี วันนี้ทางเราจึงขอนำเสนอ ค า ถ าขอ ล า ภ เรียกท รั พ ย์ พระสิวลี โดย หลวงพ่อเกษม เขมโก

ท้าวความก่อน เรื่องพระสีวลีเถระ เป็นพระโอรสของพระนางสุปปวาส ผู้เป็นพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงโกลิยะ อยู่ในพระครรภ์ถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน

เมื่อทรงพระครรภ์ทำให้พระมารดาสมบูรณ์ด้วย ล า ภ สักการะมาก เมื่อประสูติก็ประสูติง่ายด้าย พุ ท ธ านุภาพที่ทรงพระราชทานพรว่า ขอพระนางสุปปวาสาจงมีความสุข ปราศจากโ ร คาพ ย าธิ

เมื่อประสูติและพระประยูรญาติขนานถวายพระนามว่า สีวลีกุมาร ในวันที่นิมนต์พระ พุ ท ธ เจ้ามาเสวยภัตต าหารตลอ ด ๗ วัน สีวลีกุมารก็ได้ถือธมกรกรองน้ำถวายพระ พุ ท ธ เจ้าและพระสงฆ์ตลอ ด ๗ วัน

เมื่อเจริญวัย ท่านได้ออ กผนวชในสำนักพระสารีบุตร ได้บรรลุอรหันตผลในเวลาปลงเกศาเสร็จ จากนั้น มาท่านสมบูรณ์ด้วย ล า ภ สักการะไม่ข า ดด้วยปัจจัย ๔ ทั้งปวง

ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการยกย่องจากพระ พุ ท ธ องค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก ในคัมภีร์ทางพระ พุ ท ธ ศ า ส น า ไม่ระบุว่าท่านดับขันธปรินิพพานที่ใด แต่ท่านคงดำรงขันธ์อยู่พอสมควรแก่กาลจึงปรินิพพาน

เนื่องจากพระสีวลีเถระเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางผู้มีลาภมาก ชาว ไ ท ย เชื่อว่าผู้ใดได้บูชาพระสีวลีเถระแล้ว จะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ซึ่งชาว ไ ท ย

ก็เชื่ออีกว่าเคยมีคนหนึ่งเคยได้รับมาแล้วในสมัย พุ ท ธ กาลก็คือ มีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเกิดในตระกูลพ่อค้ ามีนามว่า สุภาวดี นางได้เลื่อมใสศรัทธาพระ พุ ท ธ ศ า ส น า และนับถือพระสีวลีเถระเป็นอ ย่ างยิ่ง

เมื่อแม่นางได้ฟังธรรมจนลึกซึ้ง พระสีวลีก็ให้ศีลและให้พรว่าจงเจริญรุ่งเรืองด้วยท รั พ ย์สิน เงินทองจากการค้ า ข า ย เงินทองไหลมาเทมาสมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยเถิด

หลังจากที่นางสุภาวดีได้รับพรจากพระสีวลีเถระแล้ว ไม่ว่านางและผู้เป็นบิดามารดาจะไปค้ า ข า ย ที่ใด ก็จะ ข า ย ดีเป็นเทน้ำเทท่า มีแต่กำไรหลั่งไหลเข้ามาทุกครั้งไป ซึ่งนางสุภาวดีนั้นได้เป็นที่เลื่องลือของชาว ไ ท ย เป็นอ ย่ างดี ซึ่งก็คือนางกวักนั่นเอง

กราบบูชาพระสิวลีแล้วชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เนื่องเพราะพระสิวลี เป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก หรือศิษย์เอกของพระ พุ ท ธ เจ้า พระสิวลีที่เป็นภิกษุ มือขวาถือไม้เท้า

มือซ้ายแบกกรด สะพายบาตรบ้าง สะพายย่ามเครื่องอัฐบริขารบ้าง พระ พุ ท ธ เจ้าทรงยกย่องพระสิวลีเป็นเอตทัคคะในทางมี ล า ภ มาก เพราะท่าน มีบุญบารมีสูง

ค า ถ านี้แต่งโดย หลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง การจะขอ ล า ภ จากพระสิวลี ให้เห็นทันต านั้น เ ค ล็ ดลำคัญ ต้องเป็นคนที่ทำทาน มาก สละซึ่งประโยชน์ส่วนตัวช่วยเหลือผู้อื่น การสวดนั้นต้องครบ 5 จบในการสวดต่อหนึ่งครั้ง

การบูชาพระสีวลีนั้น ให้บูชาด้วย

1 น้ำผึ้ง ผลไม้สด ดอ กไม้ข า ว หรือ ดอ กไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือ ดอ กบัวทุกชนิด อ ย่ างละ 3 ดอ ก 5 ดอ ก หรือ 7 ดอ ก ก็ได้

2 น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยดอ กมะลิไว้บนน้ำ แล้ว

3 จุดธูป 3 ดอ ก เทียนบูชา 1 เล่ม

4 การสวดพระค า ถ าขอลาภพระสีวลี ต้องอยู่ในสมาธิที่สงบแน่วแน่ จิตไม่ส่ายไปมา ไม่คิดถึงในเรื่องอื่น ต ามองที่ค า ถ าบูชา หรือหลับต าภาวนานึกถึงตัวอักขระต ามไป

เ ค ล็ ดลับวิ ธีการบูชาพระสิวลี

ต้องเริ่มจากการหมั่นบริจาคทานในที่ๆ ย ากลำบาก คือ หัวใจของการบูชาพระสิวลีให้ได้ผลดี เพราะในอ ดีตทุก ๆ ชาติที่ผ่าน มา พระสิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม

ทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อย แม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพง แต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ ดุจการได้น้ำในทะเลทราย ดุจการได้อาหารในย ามหิว

ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะให้พระสิวลีท่านช่วยควรจะบริจาคทาน ให้สิ่งของในผู้ย ากไร้มากๆ ท่านจะได้อานิสงส์บุญมาก และต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระสิวลีทุกครั้ง เป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกับท่าน เพื่อให้ท่านรู้จักเรา และรับรู้ความต้องการของเราได้

คำอธิฐานขอ ล า ภ จากพระสีวลี โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง

นโม ๓ จบ

สีวลี มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ ๓ จบ

มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ล า ภ ังฺ เม เทถะ

ถ้าสวดได้ทุกวันจนครบทั้ง ๗ วันก็ยิ่งดี แต่ถ้าท่านจะขอ ล า ภ เป็นพิเศษ อาทิ จะติดต่อ การธุรกิจสำคัญๆในวันใดวันหนึ่ง ก็สวด ค า ถ าบูชาพระสีวลี นำก่อนหลังจากนั้นจึงสวด ค า ถ าขอ ล า ภ พระสีวลีประจำวัน ต ามกำลังวันของวันนั้นๆเวลาไปติดต่อธุรกิจหรือ กำลังค้ าข า ยอยู่ให้ภาวนาหัวใจไว้ในใจตลอ ดเวลาว่า นะ ชาลีติ ปะสิทธิ ล า ภ า

ที่มา  poobpub