เงินไม่พอใช้ มีห นี้เยอะ ลองทำ 4 วิ ธีนี้

วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูวิ ธีที่จะช่วยให้ชีวิตที่ขัดสน จากที่มีแต่ห นี้ก็กลับกล า ยเป็นดีขึ้น มาได้ หรือใครที่ทำบุญคนไม่ขึ้นก็สามารถนำวิ ธีที่เรามาแนะนำลองนำไปำต ามกันดูได้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

สำหรับในช่วงเวลาที่ผ่าน มานั้น หากใครเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมด หากว่าชีวิตมีแต่รายจ่าย มีแต่เรื่องที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น มีเหตุผลที่จะต้องใช้เงินตลอ ดเวลา ทำอะไรก็มีแต่อุปส ร ร คปัญหา เงินทองก็ห า ย าก ชีวิตก็ติดขัดไม่ราบรื่น

หากใครที่กำลังเจอ กับปัญหาเหล่านี้ คนโบราณมักจะพูดกันว่าเป็นคนที่มีก ร ร ม ทำคุณคนไม่ขึ้น ไม่ว่าจะทำดีมากแค่ไหนก็ต ามสุดท้ายก็เจอแต่ปัญหา ซึ่งในวันนี้เรามีตัวช่วยที่จะทำให้ปัญหาของคุณเบาบางลง ช่วยในเรื่องของการเงินของคนที่ติดขัดทำให้ดีขึ้น แนะนำว่าให้ทำต ามทั้ง 4 อ ย่ างเหล่านี้และชีวิตของคุณจะดีขึ้น มาก

1 หากเริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์การเงินของคุณเริ่มไม่คล่องตัว มีปัญหา มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้จนหมด เขาว่ากันว่า ในช่วงชาติที่แล้วนั้น คุณยืมเงินคนอื่น มาแล้วไม่คืน ติดเงินคนอื่นเขาส า รพัด ยืมแล้วจะต้องคืน จะถือว่าเป็นการแก้กร รมของตัวเอง หากในชาตินี้ต้องการแก้ก ร ร ม แนะนำว่าให้ถวายข้าวส า รอาหารแห้ง ให้กลับผู้ที่ข า ดแคลนและต้องการ ช่วยสถานที่ที่ต้องการอาหาร เป็นประจำทุกๆเดือน จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ช่วยให้วาสนาคอยค้ำจุนไม่ให้ชีวิตของคุณตกต่ำ ไม่จำเป็นต้องทำเยอะ แต่ขอให้ทำเป็นประจำทุกเดือนได้จะดีมากๆ หากใครตกต่ำขอให้ลองทำวิ ธีนี้ดู บอ กเลยว่าชีวิตของคุณจะสมปรารถนา ทำสิ่งใดก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตแน่นอน

2 คนโบราณมักจะพูดกันไว้เสมอว่า การทำบุญ ให้กุศลผลบุญส่งผลกับตัวเรานั้น สิ่งที่ทำง่ายที่สุด รวดเร็วที่สุด นั่นก็คือ การดูแลพ่อแม่ ปฏิบัติภักดีต่อท่าน พาพ่อ กับแม่ไปทานข้าว กินข้าวอร่อยๆ หาซื้ อเสื้อผ้าให้ท่านใส่ รู้จักการปฏิบัติภักดีไม่ให้ท่านรู้สึกเ สี ยใจ พาท่านไปใส่บาตรทำบุญด้วยข้าว สิ่งที่จำเป็น ถวายข้าวเพื่อที่จะได้อานิสงส์เรานั้น จะได้มีกิน มีใช้ไม่มีอ ด มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิต ทำให้ในเรื่องของการทำมาค้ า ข า ยนั้นค้าขึ้น เงินอยู่กับตัวไม่ไหลออ กไป

3 ทำซุ้มประตูวัด ช่วยสร้างวัด ทำป้ายบอ กทางไปวัด การทำสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นไปในตัว ทำให้ผู้อื่นได้รู้ถนนหนทางและสถานที่ในการไปวัด เหมือนกับว่าเป็นการบอ กบุญไปในอีกทางเลือ กหนึ่ง ทำให้ตัวผู้อื่นนั้นได้ไปทำบุญ สงบจิตสงบใจ อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อตัวเราอีกด้วย

4 วิ ธีที่จะช่วยหลุดพ้นผลของก ร ร มที่มีมาตั้งแต่ชาติปางก่อนและในอ ดีตที่ทำผิ ดพลาดไว้ แนะนำว่าให้ซื้อแท่นประทับพระพุทธรูป รองเท้า สิ่งของที่จำเป็น อาสนะ เครื่องลาดปู ทำป้ายบอ กทาง ถนน สะพาน สิ่งใดที่ทำแล้วเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น ขอให้ทำเพราะจะเป็นผลดีต่อตัวคุณตั้งแต่ในวันนี้ตลอ ดไป

คนโบราณสมัยก่อนนั้นว่าการเอาไว้ว่าการช่วยชำระห นี้สงฆ์ และการปฏิบัติใน 4 ข้ อข้างต้นเหล่านี้จะถือว่าเป็นการช่วยแก้ก ร ร มเก่าของเราที่มีติดมาตั้งแต่ชาติปางก่อนได้ในส่วนหนึ่งเท่านั้น บางสิ่งบางอ ย่ างไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ขึ้นอยู่กับกาลเวลา และการสร้างคุณงามความดี สิ่งเหล่านี้หากเราทำแล้วจะเป็นคุณงามความดีที่ส่งผลบุญให้กับตัวเรา การกระทำของเราจะส่งผลให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วไม่มีแบบตัวเองก็ได้ หากห นี้สินเยอะ ทำคุณคนไม่ขึ้น สะสมเหรียญ 10 บาทแล้วห่อผ้าข า วไว้

1 ให้เราสะสมเหรียญ 10 บาทครบ 120 เหรียญ แล้วก็นำไปห่อด้วยผ้าข า วบางที่สะอาด หรือจะเป็นผ้าแบบไหนก็ได้ที่เป็นสีข า วแต่จำเป็นจะต้องสะอาด

2 ทำเหรียญที่เราสะสมไว้ไปถวายตู้ชำระห นี้สงฆ์ หรือนำไปช่วยคนที่ตกทุ ก ข์ได้ย าก การสะสมเหรียญนั้นคือ การสะสมทีละเล็กทีละน้อย ไม่ใช่การไปแลกมา

3 เราสามารถนำเหรียญที่เราสะสม แบ่งทำบุญเป็น 10-20 วัดก็ได้ แล้วแต่ศรัทธาของเรา ขึ้นอยู่กับตัวเรา หลังจากนั้นให้ท่องนะโม 3 จบทุกครั้งที่เราถวายวัดใดวัดหนึ่ง

บทแผ่เมตต าทั่วไป

สัพเพ สัตต า สั ต ว์ทั้งหล า ยที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิดแก่เ จ็ บต า ยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพย าปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ าได้มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจเลย สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งสิ้นเถิ

หลังจากนั้นให้กล่าวต ามดังต่อไปนี้

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยทำผิ ดพลาดไปในวันนี้ อ ดีตชาติ โดยตั้งใจก็ดี โดยไม่ตั้งใจก็ดี สิ่งใดที่ประมาทพลาดพลั้ง รวมถึงการล่วงเกินคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอริยสงฆ์เจ้า พระอรหันต์ทุกพระองค์ ตลอ ดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกทิศทุกทาง รวมถึงผู้ที่มีพระคุณ เทวดาประจำตัว เจ้ากร รมนายเวร สิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดขึ้น มาพล่อยๆ และทำไม่ดีไป

ได้โปรดอภั ยให้ตัวข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าขอขมาลาโ ท ษ ขออนุญาตมีคู่มีคู่ครอง มีครอบครัว มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้เหมือนกับคนทั่วไป

หากในอ ดีตชาติ ข้าพเจ้าเคยอธิษฐาน หรือให้คำสัตย์สาบานในๆที่เป็นผลไม่ดีต่อตัวข้าพเจ้าในชาตินี้ ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ขอให้ชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นด้วยเถิด

ที่มา  postsod