เพียงกรวดน้ำวันละ 1 แก้ว ทำทุกวันชีวิตดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีการกรวดน้ำสะอาดาเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต กับบทความ เพียงกรวดน้ำวันละ 1 แก้ว ทำทุกวันชีวิตดี ไปดูกันว่าทำไมการกรวดน้ำสะอาดเพียงหนึ่งแก้วถึงช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้

ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว แล้วกล่าวคำอธิษฐา นจิตต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สามจบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา

บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว และพร้อมน้ำสะอาดหนึ่งแก้ว

ขอ ส่ ว น บุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหล ายทั้งปวงที่รักษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้ง ห ล า ย ทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่คงคา พระแม่ธรณี โปรดมาเป็นทิพย์พย าน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อสกุล ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหล ายทั้งปวง

ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ภพใด ช าติใด ก็ต าม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ ท่ า น มารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะ อย่ าเวียนที่ใดเลย ให้กุศลถึงทั่ว ทุกภพ ทุกภูมิ ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าว โปรดกล าย เ ป็ น โภคท รั พ ย์ ต ามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปด้วยเทอญ

หมายเหตุ

ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอ ดให้จบคำกรวดน้ำ การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่ งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง เพียงอ ธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ หากไม่ ส ะ ด ว ก ก็กรวดน้ำลงบนภาชนะ และนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้ได้เช่นกัน

การขอฝาก ผ่ า น บารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีไปสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อย ไหน ให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ให้ เ ห ลื อ เอาไว้

ที่มา bangpunsara, poobpub