เรื่องเ งิ นที่พ่อแม่ยุคนี้ ควรสอนลูกให้รู้แต่เนิ่นๆ

การเลี้ยงลูกนอ กจากจะเลี้ยงให้เป็นคนดีแล้ว เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้ อ งในชีวิตประจำวันก็ต้องหัดปลูกฝังให้ลูกด้วย ความรู้เรื่องเ งิ น ควรปลูกฝังกัน ตั้งแต่ยังเ ด็ ก อ ย่ างช้าที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงมัธยมต้นที่เ ด็ กๆต้องเริ่มรับผิ ดชอบหล า ยอ ย่ าง มีเ งิ นเรื่องอะไรที่พ่อแม่ควรสอนบ้าง เรามารู้ไปพร้อมกัน

สอนให้มีเป้าห ม า ย

ถ้าอย ากได้ ของชิ้นใหญ่ เช่น Notebook ใหม่ สักเครื่อง ควรสอนให้เลือ กรุ่นและราคาที่เหมาะ กับการใช้งานของตนเอง ไม่จำเป็นต้องรุ่นใหม่หรือแพงที่สุดเสมอไปหากเป้าห ม า ยมีมูลค่าสูง แต่เป็นสิ่งที่เห็นว่าควรสนับสนุน และการเก็บเ งิ นจากค่าขน มยังเป็นไปได้ย าก เราสามารถสร้างวินัย การออมและเป็นกำลังใจให้ลูกได้ เช่น บอ กลูกว่า เราจะช่วยสมทบให้เท่ากับเ งิ นที่ลูกเก็บได้ทุกครั้ง หรือหากสิ่งนั้นเป็นประโยชน์หรือควรมีเราอาจสมทบทุน มากขึ้นได้เพื่อฝึกให้ลูกเก็บเ งิ นต ามเป้าห ม า ยให้เป็น

สอนให้หาเ งิ น

สำหรับลูก ที่มีคนคอยหาเ งิ น ให้ใช้จ่ายอาจยังไม่เห็นค่า ของเ งิ นนักหรือลูกที่มีเป้าห ม า ยการเก็บเ งิ นที่มีมูลค่าสูง การสอนให้ลูกลองทำงานแลก เ งิ นจะช่วยให้ลูกเห็นคุณค่าของเ งิ น มากขึ้นถ้าลูกยังอยู่ชั้นประถม-มัธยมต้น อาจลองให้ทำงานบ้านเพื่อแลก กับค่าขน มที่มากขึ้นส่วนลูกที่โตขึ้นและเริ่มดูแลตัวเองได้แล้ว

เช่น มัธยมปล า ย-มหาวิทย าลัยอาจให้ลองไปสมัครทำงาน part-time โดยหากเป็นงานที่ใช้ทักษะ หรือเป็นความชอบของลูก อยู่แล้วก็จะเป็นการต่อยอ ดจากสิ่งที่ลูกมีซึ่งหากไปได้ดี อาจกล า ยเป็นอาชีพหลักได้ ในอนาคต แต่หากไปได้ไม่สุดก็ถือ เป็นการเรียนรู้ เพื่อมองหาสิ่งอื่นที่เหมาะกับตัวเองมากกว่าความรู้ การเ งิ นเรียนรู้ได้ทุกวัย ยิ่งเรียนรู้ ตั้งแต่วัยเรียน ยิ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานทางการเ งิ น ก่อนต้องเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน

สอนคุมค่าใช้จ่าย

เ ด็ กมักใช้เ งิ น แบบไม่คิด การให้เ งิ นใช้เป็นร า ยวัน แม้ช่วยคุมค่าใช้จ่ายได้แต่ยังไม่พอที่จะสร้างวินัย เ พ ร า ะพอลูกใช้เ งิ นหมดตกเย็น กลับบ้านก็ขอพ่อแม่ใหม่อยู่ดีถ้าอย ากฝึกวินัย การใช้จ่ายให้ลูกควรเริ่มจาก ให้เ งิ นเป็นร า ยสัปดาห์และสอนว่า จากเดิมเคยให้เ งิ น ไปโรงเรียนวันละ 200 บ า ทตอนนี้โตแล้ว

จึงให้คราวเดียว 5 วัน เฉพาะวันที่ไปโรงเรียน ครั้งละ 1,000 บ า ทโดยต้องหัดแบ่งเอง ว่าจะเอาไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่ ถึงจะพอใช้ทั้งสัปดาห์ โดย 1,000 บ า ทที่ว่าก็ไม่ควรเป็นแบงก์พัน แต่ ควรให้เป็นแบงก์ร้อย ลูกจะได้ทยอยหยิบ ไปโรงเรียนวันละ 2 ใบได้ไม่ใช่ว่าวันจันทร์หยิบไปหนึ่งพัน แล้วใช้หมดเมื่อ เข้ามหาวิทย าลัยก็ควรให้เป็นร า ยเดือน จะได้ฝึกวินัยก่อนรับเ งิ นเดือนจริงตอนทำงานแล้ว

ที่มา w e a l t h m e u p  yindeeyindee