เลือ กสีกระเป๋าเงินเสริมท รั พ ย์ ต ามวันนเกิด

วันนี้เราจะพาคุณไปเลือ กสีกระเป๋าเงินเสริมโชคลาภ เสริมท รั พ ย์ให้กับคุณต ามวันเกิดของคุณเอง กับ เลือ กสีกระเป๋าเงินเสริมท รั พ ย์ ต ามวันนเกิด ไปดูกันว่าแต่ละวันเกิดนั้นจะต้องใช้กระเป๋าเงินสีอะไร ถึงจะเสริมท รั พ ย์ เสริมความมั่งคั่งให้กับคุณ

1) คนเกิ ดวันอาทิตย์

สีต้องห้ าม – สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน เพราะจะทำให้พลังการทำงานห ดห าย ไม่กระตื อรื อร้ น อั บโช ค

สีถูกโฉลก – สีแดง ช่วยเสริมด ว งบริว าร – สีดำและสีม่วง ช่วยเพิ่มพูนโช คล าภ เงินทอง – สีชมพู ช่วยเส ริมด ว งอำน าจ บ ารมี วาสนา

2) คนเกิ ดวันจันทร์

สีต้องห้ าม – สีแดง เพราะจะทำให้ภาพลั กษณ์ไม่น่ามอง ไม่น่าค บหา
สีถูกโฉลก – สีน้ำต าล สีทอง สีส้ม จะช่วยเสริมด ว งโช คล าภ – สีฟ้า มีคนคอยช่วยเหลือ อุ ปถัมภ์ ดูแล – สีม่วงหรือสีดำ เสริมเส น่ห์ มีคนนับหน้าถือต า

3) คนเกิ ดอังคาร

สีต้องห้ าม – สีดำ สีม่วง จะส่ งผลให้เป็นคนใจร้ อน มีแต่ปั ญหา

สีถูกโฉลก – สีชมพู สีเหลือง สีขาว สีครีม ส่ งผลให้เป็นคนอ่อนโยน มีสติ – สีเทา สีเงิน เสริมด ว งโช คล าภ เงิ นทอง

4) คนเกิ ดวันพุธ

สีต้องห้ าม – สีชมพู ส่ งผลให้ถู กมองข้าม ไม่มีเส น่ห์ ไม่โ ด ดเด่น

สีถูกโฉลก – สีเขียว สีขาว สีเหลือง สีครีม และสีคัลเลอร์ฟูล ช่วยเสริมเส น่ห์ มีคนเข้าหา นับถือ มีชื่อเสี ยง – สีฟ้า สีน้ำเงิน ช่วยเรี ยกทรั พย์

5) คนเกิ ดวันพฤหัสบดี

สีต้องห้ าม – สีชมพู จะมีแต่เ รื่ อ งทำให้เหนื่ อยใจ หรือต้องทำงานเหนื่ อยตลอ ด

สีถูกโฉลก – สีขาว สีครีม สีเหลือง ช่วยเสริมด ว งการเงิน เรียกทรั พย์ – สีเขียว สีแดง เสริมเส น่ห์ มีคนคอยอุปถั มภ์ค้ำจุน

6) คนเกิ ดวันศุกร์

สีต้องห้ าม – สีเทาหรือสีเงิน

สีถูกโฉลก – สีเขียว ส่ งผลดีเ รื่ อ งเงินโดยตรง – สีชมพู สีฟ้า สีน้ำเงิน ช่วยเพิ่มพลังดึ งดู ดให้คนสนใจ อย า กเข้าหา – สีส้ม สีน้ำต าล สีทอง มีคนอุปถั มภ์ค้ำจุ น นับหน้าถือต า

7) คนเกิ ดวันเสาร์

สีต้องห้ าม – สีเขียว ส่ งผลให้มีปั ญห าเ รื่ อ งสุ ขภาพ เจ็ บป่ วยง่าย

สีถูกโฉลก – สีม่วง สีฟ้า สีน้ำเงิน ช่วยเสริมเส น่ห์และความโ ด ดเด่น – สีแดง ช่วยเสริมด ว งโช คล าภ เงินทอง – สีเมา สีเงิน ช่วยเพิ่มอำน าจ บารมี

อย่ างไรก็ต ามนี้เป็นเพียงความเ ชื่ อที่อยู่คู่คนไท ยมานาน โปรดใช้วิจา รณญ าณ อย่ าลืมแ ช ร์ต่อบอ กคนที่คนหวังดีนะ ส่ งต่อความร ว ย เลิ กจน

ที่มา : kiddpan