เส้นก า ก บ า ท บนฝ่ามือ ใครมีคือวาสนาดีมาก

การดูด ว งสามรถดูได้จากหล า ยๆสิ่งนอ กจากจะดูจากวันเดือนปีเกิดแล้ว เส้นล า ยมือยังสามารถบ่งบอ กถึงโชคชะต า ของเราได้อีกด้วย ซึ่งวันนี้เราจะพามาดูด ว งผ่านเส้นล า ยมือ กันจะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลย

ล า ยมือที่อยู่บนฝ่ามือเป็นก า ก บ า ท นั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่บอ กความห ม า ยในแต่ละด้านได้เป็นอ ย่ างดี ในด้านของวันเดือนปีเกิด เราสามารถที่จะใช้เป็นกุญแจไขความลับสู่ความเป็นไปในชีวิต ทำให้เราได้รู้จักตนเองและคนรอบข้างได้ดีด้วยในด้านของล า ยมือนั้น คนที่มีล า ยมือลักษณะแบบนี้ จะมีความสำคัญอ ย่ างไรในด้านของโชค ล า ภ จะเป็นอ ย่ างไรนั้น เราลองมาดูความห ม า ยกันดู

ในส่วนของเส้นก า ก บ า ท กลางฝ่ามือ ความห ม า ยคนที่มีเส้นก า ก บ า ท อยู่ที่กลางฝ่ามือนั้น ไม่ว่าจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวา หรืออาจจะมีทั้ง 2 ข้างเลยก็ดี บางจะขึ้นอยู่ในล า ยมือของผู้ที่มีเหตุมีผล ชอบให้ความคิดเห็นกับทุกๆคน โดยส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของอา ว า ส อาจารย์ ครูบาอาจารย์ หรือสำหรับผู้ที่ชำนาญในด้านห นึ่ ง

เช่นเดียวกับผู้ที่มีเส้นก า ก บ า ท กลางฝ่ามือนี้ ทางพระเขาเรียกกันว่าเส้นผลบุญ และเ ว รก ร ร มที่ทำมาตั้งแต่ในชาติปางก่อน บางที่ยังห ม า ยถึง คนที่ระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึก จึงยังต้องมาทำหน้าที่ ในการช่วย เหลือผู้คน บางคนบ ว ชไม่สึก บางคนทำหน้าที่ครู คอยอบรมและสั่งสอน บางคนเป็นหมอช่วย เหลือผู้คน

บางคนที่เชื่อเรื่องมีอ ง ค์ หรือคนทรง เจ้า ที่มีองค์ในอยู่ในตนเอง ต ามที่บุคคลนั้นเคารพนับถืออยู่ จึงตั้งชื่อต ามสิ่งที่ตนเองเคารพบูชา และคนที่มีเส้นก า ก บ า ท กลางฝ่ามือมักจะแคล้ว คลาด กับสิ่งต่างๆอยู่ตลอ ด ไม่ค่อยที่จะมีศั ต รู เ พ ร า ะศั ต รูมักจะแพ้ ภั ยตนเองหรือจะกลับมาเป็น มิตรอยู่ตลอ ด เขาเรียกว่ามีพระเกตุคุ้มครอง บางท่าน มักจะพูดจาตรงๆ ไม่อ้อมค้อม

โดยส่วนใหญ่แล้วล า ยมือที่จะมีเส้นก า ก บ า ท ที่กลางฝ่ามือมีสติปัญญา กล้าคิดและกล้าตัดสินใจ ในช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความกล้า หาญ ก็จะใช้เป็น แต่มักจะมีปัญหาในด้านของความรัก สำหรับบางคนที่มีความอ่อนไหวในความรักมากๆ ไม่ประสบความสำเร็จในด้านของความรัก ก็มีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนไป

เส้นก า ก บ า ท กลางฝ่ามือ คือ เส้นสัม ผั ส ที่หก หรือคนช่างสังเกตถ้าใช้นำไปสอนใครหรือเป็นห่วงใครได้ดี แต่ถ้านำมาใช้กับตนเองโดยเรื่องความรักถ้าไม่ตลกนำหรือหัวเราะนำ ก็จะกล า ยเป็นคน ห ว า ด ระ แวงได้ง่าย เช่น ความฉลาดนำไปสังเกตความประพฤติ จั บ ผิ ดแฟนคนรัก ก็จะชอบ จั บ ผิ ดทำให้หล า ยๆคนต่างอยู่กันไม่ได้

แต่คนที่มีก า ก บ า ท กลางฝ่ามือจะมองแล้วนำมาปลง มักจะได้มองข้ามเรื่องเล็กๆ น้อยของคนรักก็ เป็นเอาใจเก่ง มีความสุข ดูแลครอบครัวเป็น จงมองง่ายๆ หรือสังเกตง่ายๆ จาก ห ม อ ดูบางท่านที่ ล้ ม เหลวเรื่องความรักอยู่ตลอ ดทั้งๆ ที่เป็นคนดังและฉลาดและเป็นที่ปรึกษาให้กับใครๆ ตลอ ด เ พ ร า ะเกิดจากความฉลาดและช่างสังเกตเกิน จนเกิดเป็นความก ลั วทั้งๆ ที่รักคู่ครองของตนเองมากๆ

ที่มา chonburipost  hostingrc