เหตุผลที่เราทุกคนควรมีความซื่อสัตย์ และ จริงใจต่อ กัน

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงจะเคยได้ยินได้ฟังนิทานเรื่อง เ ด็ กเลี้ยงแกะ มาแล้วที่ว่าเ ด็ กเลี้ยงแกะคนหนึ่ง ร้องตะโกนให้ชาวบ้าน มาช่วย ว่าจะมีหม าป่ามากินแกะ แต่กล า ยเป็นว่าเ ด็ กโ ก ห ก และหัวเราะเยาะที่หลอ กคนอื่นได้ ต่อมาเมื่อมีหมาป่ามาจริงๆ ตะโกนเท่าไรก็ไม่มีใครเชื่อ เพราะคิดว่าเป็นการโ ก ห กอีก ในที่สุดเ ด็ กก็ต้องสูญเ สี ยแกะไป นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า การโ ก ห กเป็นสิ่งไม่ดี และคนเราจะต้องมีความซื่อทั้งการกระทำและคำพูด จึงจะเป็นที่เชื่อถือของผู้อื่น และสำนวน เ ด็ กเลี้ยงแกะ ก็เป็นที่รู้กันต่อมาว่าหมายถึง คนที่ชอบพูดโ ก ห กหลอ กลวง หรือพูดจาเหลวไหล เชื่อไม่ได้

ความซื่อสัตย์นั้น มีหล า ยอ ย่ าง เช่น ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์ต่อมิตร และความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ เป็นต้น ความซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมที่จำเป็นต่อทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ในระดับไหนก็ต าม จะต้องมีการปลูกฝังหรือสอนเยาวชนรุ่นหลังให้ประพฤติปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะ หากคนในสังคมข า ดคุณธรรมข้ อนี้เมื่อใด สังคมก็จะวุ่นวาย ไม่สงบ คนจะเอารัดเอาเปรียบกัน และเห็นแก่ตัวมากขึ้น จนก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆต ามมาอีกมากมาย

ซื่อสัตย์ คำเดียว อาจเปลี่ยนชีวิตคนๆ หนึ่งไปตลอ ดกาล เพราะอะไร มัน มีเหตุผลอยู่ ซื่อสัตย์ คือ สัจจะวาจาที่เปล่งออ กมาแล้วต้องทำต ามที่พูดที่บอ กไปแล้ว หรือ ทำอะไรแบบตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม ไม่บ่ายเบี่ยง

ความซื่อสัตย์จึงมักมาพร้อมๆ กับหน้าที่ ความรับผิ ดชอบ หากใครที่ไม่แม้แต่มีความซื่อสัตย์ คนๆ นั้นก็คงลำบากในการใช้ชีวิต ย ากจะหาคนจริงใจกับตนได้ ชีวิตจะพบเจอแต่อุปส ร ร ค มีความสุขแค่ประเดี๋ยว ก็จะกลับมาทุ ก ข์

เหล่านั้น มักมาจากการกระทำของตัวเองที่ทำคนไว้ พอ ก ร ร มส่งผลกลับ จะทำให้ทุ ก ข์ร้อนในใจ อยู่ได้ไม่เป็นสุข เพราะ รู้อยู่แก่ใจว่าตนทำอะไรไว้บ้าง อาจเลยไปถึงขั้นชีวิตย ากจะเจริญ จึงได้เห็นหล า ยๆ คน ที่ไม่มีความซื่อสัตย์

พบเจอแต่ความทุ ก ข์ อยู๋ด้วยความลำบาก สิ่งเหล่านี้มันแสดงออ กมาทางสีหน้า แววต า และ กิริย าท่าทาง ดูเหมือนคนไม่จริงใจ พูดไม่กล้าสบต า เหมือน มีอะไรปิดบังภายในใจตลอ ดเวลา

จึงทำให้ดึงดูดคนเช่นเดียวกันเข้ามาในชีวิต เจอแต่คนโ ก ห ก หลอ กลวงเช่นเดียวกับตัวเขา คนบางคนโ ก ห ก หลอ กคนอื่นๆ ไว้มากมาย คน เ ก ลี ย ด – ส า บ แ ช่ ง ทำมาค้าขายก็ไม่ขึ้น

ดั่งคำที่ว่า คนที่ไม่ซื่อสัตย์ ทำอะไรก็ไม่เจริญ ต่างจากคนซื่อสัตย์ ไปไหน มาไหน ใครๆ ก็ต่างพากันยกย่อง สรรเสริญ ใครๆ ก็ต่างเชื่อถือรักและเอ็นดู ผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

เวลาเจอปัญหา ก็มักมีผู้คนคอยยื่น มือมาช่วย แม้น มีคู่ครองก็จักมีแต่สุข ไม่ค่อยพบเจอความทุ ก ข์ย ากลำบากทางใจ สิ่งเหล่านี้คนคิดไม่ซื่อจึงมักเข้าไม่ถึง เพราะไม่เคยสัมผัสเพราะความไม่ดีของตน

อย ากเจอคนรักที่จริงใจ แต่ตัวเองไม่เคยจริงใจกับใคร ต่อให้มีบุญได้เจอนางฟ้าหรือเทวดา บุญไม่ถึงเขา ไม่ได้เขามาเชยชม เพราะก ร ร มไม่ดี ท้ายสุดก็ถือครองสิ่งดีๆไว้ได้ไม่านาน เพราะตนไม่ดีพอ

ที่มา  bitcoretech