เหตุผล 7 ข้ อ ที่ทำให้คนทำบุญตลอดแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นเลย

หล า ยคนเชื่อว่าการทำบุญจะช่วยเสริมสร้างชีวิตให้ดีขึ้น แต่ก็มีหล า ยๆคนที่ต่อให้ทำบุญเท่าไหร่ก็ยังไม่ดีขึ้นสักที เป็นเ พ ร า ะอะไรกัน ฉนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำบุญมาตลอ ดแต่ก็ไม่ดีขึ้นสักที วันนี้เราจะพามาดูถึงเหตุผลกันว่า เป็นเ พ ร า ะอะไร

เคยสงสัย และ เกิดตั้งคำถามในตัวเองใช่ไหมว่า ทำไมทำบุญแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นเลยไปดูกันค่ะว่า เ พ ร า ะอะไรหนึ่งในสถานการณ์ที่มักจะสร้างความคลางแคลงใจ ให้แก่คนที่เพิ่งจะหัน มาศึกษาธรรมะรวมไปถึงผู้ที่ศึกษาธรรมะมานาน แต่ยังไม่มีความหนักแน่น มากพอที่จะเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือ

ทำไมทำบุญแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นเลยชาวพุทธจำนวน มากทำกิจก ร ร มทางศาสนาหล า ยอ ย่ างแล้วคิดว่า การกระทำดังกล่าวได้บุญแต่ความจริงแล้วบางอ ย่ างก็ได้บุญน้อยมากบางอ ย่ างไม่ได้บุญเลยเหตุการณ์ดังกล่าว มักจะทำให้ความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาของบางคนสั่นคลอนแล้วกล า ยเป็นคนหลงผิ ด จึงขอรวบรวมเหตุผลส่วนหนึ่งมาอธิบายว่าเ พ ร า ะเหตุใดการทำบุญจึงไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นดังนี้

1.ทำบุญมากแต่ได้บุญน้อย

หล า ยคนยังคงทำมาหากินในอาชีพที่ผิ ดศีล เ งิ นที่หามาได้จึงเป็นเ งิ นที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งเ งิ นก้อนนี้หากเอาไปทำบุญก็จะได้บุญน้อยมาก จึงไม่มีผลบุญที่จะมาช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

2.บุญก็ทำบ า ปก็ไม่เลิก

คนจำนวนไม่น้อยศึกษาธรรมะแต่เข้าถึงหลักธรรมเพียงด้านเดียวคือ การทำบุญ โดยไม่ได้สนใจเลิกทำบ า ปจึงทำบุญไปด้วยทำบ า ปไปด้วยชีวิตโดยรวมก็จะมีสภาพลุ่มๆดอนๆ เดี๋ยวชีวิตก็ดีเ พ ร า ะผลบุญที่ทำเดี๋ยวชีวิตก็แย่เ พ ร า ะผลของบ า ปที่ไม่ได้ลดละลงเลย

3.ทำบุญไม่ตรงกับผลที่ต้องการ

ชาวพุทธจำนวน มากมีความต้องการให้ชีวิตบางด้านดีขึ้น แต่เนื่องจากข า ดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งก ร ร มที่ถูกต้อง จึงทำบุญไม่ตรงกับความต้องการ เช่น คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักความจริงแล้วควรจะรั ก ษ าศีลอุโบสถ เลิกพูดโกหก พูดส่อเ สี ยดพูดหย าบแต่ก็กลับไปทำสังฆทานที่จะช่วยเรื่องเ งิ นทอง

คนที่มีปัญหาเรื่องการทำงานความจริงแล้วควรทำบุญถวายสังฆทานแต่กลับไปปล่อยปลาไถ่ชีวิตสั ต ว์ ซึ่งจะช่วยให้อายุยืนและสุขภาพดี คนป่วยที่ควรจะทำบุญด้วยย าหรือปล่อยปลาที่กำลังจะถูก ฆ ่ า แต่กลับไปซื้อปลาที่เขาเตรียมจับไว้แทน ซึ่งบุญที่ได้จะช่วยเรื่องอิสรภาพมากกว่า

4. เข้าใจผิ ด

คิดว่าละบ า ปแล้วหล า ยคน มีความเข้าใจเรื่องการทำบ า ปไม่ครบถ้วน จึงคิดว่าการกระทำของตนไม่บ า ปและยังคงทำก ร ร มนั้นอ ย่ างต่อเนื่อง ไม่หยุดทำให้ยังคงได้บ า ปอ ย่ างต่อเนื่องไม่หยุดเช่นกันส่งผลให้มีบ า ปที่รอแสดงผลเป็นจำนวน มาก เช่น การใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่ได้สู่ขอ การพูดให้คนทะเลาะกัน การพูดจาเ สี ยดแทงจิตใจ เป็นต้น

5.ทำบ า ปเอาไว้มาก

แต่ยังทำบุญน้อยลองคำนวณดูคร่าว ๆ ว่าเราเริ่มศึกษาธรรมะตอนอายุเท่าไร แล้วลองเปรียบเทียบดูว่าจำนวนปีที่เราทำบ า ปกับจำนวนปีที่เราทำบุญแตกต่างกัน มากน้อยแค่ไหน ยกตัวอ ย่ างเช่นสมมุติว่าผู้อ่านส่วนใหญ่ศึกษาธรรมะอ ย่ างจริงจังในช่วงอายุ30 กว่า ๆต่อมาได้หยุดทำบ า ป

แล้วหัน มาทำบุญในช่วงไม่เกิน 5 ปีหลังก็แปลว่าก่อนหน้านั้นเราทำบ า ปมาประมาณ 30 ปีและเริ่มทำบุญจริงจังมาประมาณ 5 ปี จะเห็นได้ว่าปริมาณการทำบ า ปในชาตินี้ยังมากกว่าการทำบุญ ฉะนั้น ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชีวิตอาจจะยังไม่ดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัด

6.เข้าใจผิ ดคิดว่าทำบุญอยู่

ชาวพุทธจำนวน มากทำกิจก ร ร มทางศาสนาหล า ยอ ย่ างแล้วคิดว่าการกระทำดังกล่าวได้บุญแต่ความจริงแล้ว บางอ ย่ างก็ได้บุญน้อยมากบางอ ย่ างไม่ได้บุญเลยหนำซ้ำกิจก ร ร มบางอ ย่ างก็ได้บ า ปทำให้ไม่มีบุญมาส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น เช่น การเข้าวัดเฉยๆการกราบพระพุทธรูปเพื่อขอพรการสวดมนต์เพื่อให้ร่ำร ว ย การแก้ก ร ร มการรดน้ำมนต์การไปร่วมพิธีก ร ร มต่างๆเป็นต้น

7.บุญยังไม่แสดงผล

คนจำนวนหนึ่งมีความเข้าใจในกฎแห่งก ร ร มอ ย่ างถูกต้องและได้เริ่มต้นทำบุญละบ า ปมาต่อเนื่องย าวนานนับสิบๆ ปี แต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นที่เป็นอ ย่ างนั้นก็เ พ ร า ะบุญที่ทำยังไม่สบช่องแสดงผลเ พ ร า ะในชาติที่แล้ว และชาติก่อนหน้านั้น อาจจะเคยทำบ า ปเอาไว้มากบ า ปที่เคยทำจึงยังต ามแสดงผลให้เราพบเจอความทุ ก ข์ไม่หยุดชีวิตจึงยังไม่ดีขึ้น

ตัวอย่ างเหตุผลดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่ า นทุกคนได้ลองหันกลับมาพิจารณาว่า ตัวเราเองเข้าใจเรื่องบ า ปบุญอ ย่ างถูกต้องแค่ไหน และแท้จริงแล้วตัวเราทำบุญหรือทำบ า ปมากกว่ากัน ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะเห็นความจริงว่า เราทำดีมากพอหรือยัง

ส่วนใหญ่มักจะยังทำบุญไม่มากพอและยังทำบ า ปควบคู่ไปด้วย ในขณะเดียวกันก็หวังว่าความเข้าใจดังกล่าวจะทำให้ทุกๆคนสามารถรั ก ษ าความมุ่งมั่นในการทำบุญละบ า ปต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เ พ ร า ะถึงอ ย่ างไรเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ถูกต้องต ามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ และเป็นเส้นทางที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อ ย่ างไม่ต้องสงสัย

ที่มา  forlifeth