เอาชนะคนที่ไม่ชอบเรา แบบไม่ต้องเปลืองแ ร งด้วย 3 วิธี

ในการใช้ชีวิตของเราแต่ละวัน เชื่อว่าในเราทุกคนต้องพบเจอ กับคนประเภทที่ว่า ชอบอิจ ฉ าคนอื่น คอยจ้องจะเอาชนะไปทุกเรื่อง แต่ว่าการที่คุณลดตัว ไปโต้ตอบคนเช่นนี้ มันก็ไม่ได้มีผลดีอะไรต่อคุณเลยเ พ ร า ะ ไม่ว่าคุณจะใช้เหตุผลอ ะไรอธิบายให้เขาฟัง มันก็ทำให้คนประเภทนี้เปิดใจรับฟังได้ย ากเ พ ร า ะเขาไม่ต้องการรับฟังสิ่งที่คุณพูดเลย

เขาเพียงแค่ ต้องการที่จะเอาชนะคุณให้ได้แค่นั้น เ พ ร า ะเขาไม่ได้ต้องการ ข้อมู ลที่ถูกต้องเลยสักนิด แต่เค้าแค่ต้องการเอาชนะ คุณไม่ได้ต้องการจะหาข้อเท็ จจริงอะไร เขาเพียงแค่อย ากเห็นคุณแ ย่ลง หรือแค่ต้องการ กดคุณให้ต่ำลงไปกว่าเดิมเท่านั้น ผมมีหลักคิดที่เป็น ก ฎธรรมชาติ ที่เข้าใจง่ายๆ เลยนะ ที่จะช่วยให้คุณ เอาชนะคนขิ้อิ จ ฉ า เหล่านี้ได้ มาดูกันว่าจะเป็นอะไรบ้าง

1. อ ย่ าลืมว่าคนที่อิจ ฉ าคิดร้ ายเกลี ย ดชังคนอื่น สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือน

การตกน ร กทั้งเป็น เ พ ร า ะใจที่ร้อนรุ่มเครี ย ด กังวลนั่นแหละคือ น ร ก มันก็เหมือนดั่งคำที่ว่า สวรรค์อยู่ในอ กน ร กอยู่ในใจ เ พ ร า ะการอิ จ ฉ าเกลี ย ดชังคนอื่น มันเป็น การทำโท ษ คนๆ นั้นอยู่แล้วไง ฉะนั้น อย่ าไปคิดแ ก้แค้ น จงปล่อยให้ก ฎแห่งก รรม จัดการ เ พ ร า ะหากคุณตอบโต้เขากลับ จะเป็น ก ร รม ของคุณด้วยนั่นเอง

2. อย่ าปล่อยให้คนแบบนี้ล ากไปลง น ร กในใจ กับเขา เราต้องอยู่บน สวรรค์ในอ ก

ของคุณโดยไม่ยอมลงไป ทุ กข์ กับเขาเ พ ร า ะ หากคุณลดความสุขและสงบ ใจของคุณ มีความทุ ก ข์เพิ่มขึ้น แปลว่าเขาชนะ นั่นห ม า ยความว่าเรามีหน้าที่แค่ดูแล จิตใจ ของเราให้ดี ให้มีความสุข ไม่รุ่มร้อน อย่ าลดความสุขตัวเอง ด้วยการคิดแค้ นคนอื่น ใครพูดอะไรก็ไม่กระทบกระเทือนใจ

เหมือน มี เกราะกำบัง ใครที่เกลี ย ด ชังคุณจะยิ่งหัวเสี ย เ พ ร า ะเรื่อง ที่เขาทนไม่ได้ คือเห็นคุณมีความสุขไม่ได้ มีคำกล่าวที่ว่าการแ ก้ แค้ นที่ดีที่สุด คือคุณประสบความสำเร็จ มากยิ่งขึ้น เ พ ร า ะการที่คุณรุ่งเรือง ก้าวหน้าขึ้น มีความสุขขึ้น คนขิ้อิ จ ฉ าเขาจะยิ่งทนไม่ได้ยิ่งมีความทุ ก ข์ มากขึ้นยิ่งร้อนรุ่ม ในใจมากขึ้น เหมือนตกน ร กทั้งเป็น แต่ถ้าเมือ่ไหร่เขาได้เห็นคุณมีความทุ กข์ร้อนใจเหมือนพวกเขา สิ่งเหล่านี้แหละมันจะยิ่งทำให้เขา สะใจ และมีความสุข

3. ลงมือทำบางสิ่ง เพื่อปกป้องตนเอง

เ พ ร า ะการไม่ยอมให้น้ำล ายคนอื่น เป็นย าพิ ษในใจคุณ มันไม่ได้ห ม า ยความว่า คุณยอมเป็น พร มเช็ ดเท้าให้เขา ให้ไตร่ตรองอย่ างดีในการที่คุณจะได้ทั้งสอง

1. มีเกร าะป้ อ ง กั นจิตไม่ให้เราคิดลบและทุ ก ข์ไปกับคนเหล่านั้น

2. มีมาต รการป้ อ ง กั น ตัวของเราเองเ พ ร า ะเราต้องเป็นคนฉลาด มีไหวพริบ

และต้องมีความสุข คุณเป็นคนควบคุมทั้งหมด 100 เปอร์เซน เ พ ร า ะความสุขอยู่ในใจคุณเอง ฉะนั้น อย่ าลดตัวไปตอบโต้คนแบบนี้ ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน ไม่งั้นคุณจะไม่ต่างอะไรกับเขาเลย

ที่มา คุณบั ณ ฑิ ต อึ้ ง รั ง ษี  san-sabai