เ ท ค นิ คการออมเ งิ น ที่คนร า ยได้น้อยก็ทำได้

การออมเ งิ นเก็บเ งิ นไว้ใช้ในวันข้างหน้า เป็นสิ่งที่ดี เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า งานที่เราทำอยู่ในทุกวันนี้นั้นจะทำได้อ ย่ างยืดย าว และมีร า ยได้เข้ามาอยู่ตลอ ด เพราะฉะนั้นแล้วการเก็บออมเ งิ นในระหว่างที่เรามีงาน แบ่งเ งิ น มาเก็บออม เพื่อที่จะมีเ งิ นเอาไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็น มีเ งิ นเอาไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า

ในการเก็บออมเ งิ นของแต่ละคนนั้น มีวิ ธีที่ต่างกันออ กไป แต่ก็มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อที่จะมีเ งิ นเก็บมีเ งิ นออมเอาไว้ใช้ ทำในสิ่งที่เราต้องการ เอาไว้ใช้ในอนาคตวันข้างหน้า ซื้ อของที่จำ เป็นทำต ามความฝันที่อย า กทำ นำไปเป็นต้ น ทุ น ในการทำอาชีพ

เราได้นำวิ ธีการเก็บเ งิ นแบบฉบับที่ทุกคนนั้นสามารถทำต ามกันได้ สำหรับคนที่มีเ งิ นเดือนน้อยก็ทำต ามวิ ธีนี้กันได้เช่นกัน จะเริ่มต้นด้วยการเก็บแบงค์ 50 หรือเก็บอ ย่ างน้อยวันละ 50 บ า ท ซึ่งในบางวันนั้นก็ดูจะลำ บ า กในการใช้ชีวิตมาก เวลาที่ซื้ อของก็ได้รับเ งิ นทอน มาเป็นแบงค์ 50 ไม่ต่ำกว่า 2-3 ใบ

สำหรับในปีนี้ก็เลยจะมีการเปลี่ยนแผนใหม่ โดยจะเก็บเ งิ นวันละกี่บ า ทก็ได้แบบไม่กำหนด แต่จะมีการกำหนดเอาไว้ว่าในแต่ละเดือนจะต้องเก็บเ งิ นให้ได้เท่านี้ จะต้องหยอ ดเ งิ นในกระปุกรวมแล้วต้องได้เท่านี้ ซึ่งตัวเราเองนั้นจะกำหนดเอาไว้เดือนละ 200 หากเดือนไหนข า ด ก็จะต้องหามาเติม หากเดือนไหนที่มีร า ยได้มากก็ใส่เพิ่มเข้าไป ระยะเวลา 1 ปีจะมีทั้งหมด 12 เดือน เก็บเ งิ นเดือนละ 2,000 บ า ท ก็จะได้เ งิ นรวมอยู่ที่ 24,000 บ า ท อ ย่ างต่ำ

ทริค สำหรับเก็บเ งิ นให้อยู่

แ ร งจูงใจในการเก็บ

เป้าหมายและแ ร งจูงใจในการเก็บเ งิ นของแต่ละคนคืออะไร จะต้องตั้งเป้าเอาไว้ แต่ละคนนั้นก็มีเป้าหมายที่ต่างกันออ กไป อ ย่ างเช่น มีเป้าหมายว่าจะเก็บเ งิ นนี้เอาไว้ซื้ อรถ เก็บเ งิ นนี้เอาไว้ซื้ อบ้ า น เก็บเอาไว้ใช้ในอนาคต เก็บเอาไว้ทำธุรกิจที่อย า กทำ เก็บเอาไว้ซื้ อของในสิ่งที่อย า กซื้ อ การสร้างแ ร งบันดาลใจให้กับตัวเองนั้น ก็จะเป็นเป้าหมายที่เพิ่มกำลังใจของเรา ให้มีการเก็บออมเ งิ นได้มากขึ้น

พกเ งิ นให้น้อยลง

สำหรับในข้ อนี้ก็เป็นข้ อที่สำคัญมากเช่นกัน การพกเ งิ นติดตัวจำนวนเ งิ นที่น้อยกว่าเคย ซึ่งอาจจะใช้เป็นวิ ธีการคำนวณค่าใช้จ่ายมาแล้วว่าในแต่ละวันนั้นเราจะต้องมีการใช้จ่ายเ งิ นจำนวนกี่บ า ท วันละเท่าไหร่ หรือต่อสัปดาห์จำนวนเ งิ นเท่าไหร่ พกเ งิ นให้พอ ดีและคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า เ งิ นที่ได้พกอยู่นี้จะต้องใช้ทั้งวัน จะต้องใช้ทั้งสัปดาห์ ซึ่งวิ ธีนี้ก็จะเป็นวิ ธีที่ทำให้เราเก็บเ งิ นได้ง่ายขึ้น เพราะเราจะใช้เ งิ นที่ได้แบ่งแยกมาเท่านั้น

ซื้ อของในสิ่งที่จำเป็น

เวลาจะซื้ อของอะไรในแต่ละครั้งนั้นให้คิดอยู่เยอะๆ หาเหตุผลมาเถียงกับตัวเองอยู่เสมอว่า มีความจำเป็น มากน้อยแค่ไหนกับของชิ้นนี้ที่เราจะซื้ อ และนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้ า ง ในเรื่องของร า ค ามีความสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เราต้องการจะได้รับหรือไม่ หากไปซื้ อของในร า ค าที่แพงแล้วไม่นำมาใช้ประโยชน์อะไรได้เลย ก็จะไม่ซื้ อให้เปลืองเ งิ น

ล ดค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็นออ กไป

เป็นสิ่งที่ทุกคนคิด กันได้อยู่แล้ว แต่ก็ค่อนข้างที่จะทำย ากเช่นกัน จะให้พูดแบบเห็นภาพชัดๆ 1 วันของคนทำงานจะต้องมีการซื้ ออาหาร ซื้ อเครื่องดื่ ม ขน มต่างๆ หากได้ลองคิดดูว่าหากเราซื้ อ กาแฟแก้วละ 40-50 บ า ททุกๆวัน ก็จะทำให้เปลืองเ งิ น

ลองเปลี่ยน มาดื่ มกาแฟแบบกาแฟซองสำเร็จรูป ที่มีร า ค าไม่แพง ก็จะเป็นวิ ธีที่ช่วยประหยัดไปได้มาก ข้าวมื้อละแพงก็เปลี่ยน มาเป็นข้าวกล่องละ 40-50 บ า ท ก็จะช่วยประหยัดเ งิ นค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารไปได้มากด้วย

เอาชนะใจตัวเอง สิ่งสำคัญ

ในการออมเ งิ น แล้วสิ่งที่ย ากที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการเอาชนะใจตัวเอง นั่นคือ ไม่ซื้ อของที่ไม่จำเป็น ไม่เอาเ งิ นที่เราเก็บออมเ งิ นที่อยู่ในกระปุกออ กมาซื้ อของที่เราอย า กได้ จะต้องมีวินัยเป็นของตัวเองและมีการวางเป้าหมายได้อ ย่ างชัดเจน

เป็นการออมเ งิ น การเก็บเ งิ นแบบที่ทุกคนสามารถทำต ามกันได้ สิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีการวางเป้าหมายให้ชัดเจน ออมเ งิ นไปเพื่ออะไร เพื่อที่จะได้มีแ ร งจูงใจในการเก็บเ งิ น ทำให้เรามีเ งิ นเก็บเอาไว้ใช้ในสิ่งที่อ ย า ก ทำ มีเ งิ นเก็บเอาไว้ใช้ในอนาคตวันข้างหน้าได้

ที่มา Panithan Thatrahun  postsod