เ ท ค นิ คสอนลูกยังไงให้เชื่อฟัง แบบไม่ต้องบังคับ

ปัญหาส่วนใหญ่ ที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหล า ย ต้องเจอในช่วงที่ลูกเริ่มโตก็คือ ปัญหาที่ลูกของคุณ ไม่ยอมเชื่อฟัง มีความคิดเป็นของตัวเอง พูดอะไรก็ทำเป็นหูทวนลม ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ ด้วยการใช้เ ท ค นิ คที่เหมาะสมในการสอนให้ลูกน้อยเข้าใจ

และเชื่อฟังในแบบที่พ่อแม่ต้องการ โดยที่พ่อแม่ ไม่จำเป็นต้องขึ้นเ สี ยงใส่ลูก ซึ่งถือเป็นวิ ธีที่ได้ผลกว่า วิ ธีที่ใช้ความรุนแรงมาดูกันดีกว่า ว่ามีวิ ธีไหนที่จะทำให้ลูก เชื่อฟังคุณได้อ ย่ างอยู่หมัดได้บ้าง

1.สอนให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

พ่อแม่บางร า ย มักจะห้ามลูกทำโน่นทำนี่เสมอ ไม่ว่าลูกจะทำอะไร ก็ต้องโดนเอ็ดไปซะทุกครั้ง ซึ่งการกระทำเหล่านั้น จะทำให้ลูก ข า ดความมั่นใจดังนั้น สิ่งที่เหมาะสมในการสอนลูกก็คือ ควรฝึกให้ลูก ใช้ความคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ควรห้ามเขาไปซะทุกอ ย่ าง เ พ ร า ะจะทำให้เขาไม่สามารถคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้

2.ใช้คำพูดสุภาพอ่อนหวานในการสอน

เชื่อได้ว่าเ ด็ กๆทุกคน มักจะเกิดอารมณ์ต่อต้าน เมื่อพ่อแม่ ใช้ถ้อยคำรุนแรง หรือขึ้นเ สี ยในการสอน ทำให้ผลลัพธ์ในการสอนลูกนั้น ไม่เป็นไปต ามที่พ่อแม่คาดหวังเอาไว้ ดังนั้นวิ ธีที่เหมาะสมที่สุด ในการสอนลูกก็คือให้ใช้คำพูด สุภาพพูดในโทนเ สี ยงที่อ่อนหวาน และเรียกชื่อลูกทุกๆครั้ง ไม่ว่าจะสอนอะไรก็ต าม จะทำให้ลูกหัน มารับฟังได้ดีขึ้น

3.สอนและทำให้ดูเป็นตัวอ ย่ าง

เ ด็ กในช่วงวัย 3-6 ขวบ มักมีพฤติกรร มลอ กเลียนแบบ คนใกล้ชิด ซึ่งบางครั้ง ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ควรหรือไม่ควร ดังนั้นหากพ่อแม่ ต้องการให้ลูกลอ กเลียน แต่พฤติกรร มที่เหมาะสม ก็ควรทำให้เป็นแบบอ ย่ าง ทำให้ลูกเห็นบ่อยๆสิ่งเหล่านั้น จะทำให้ลูกสามารถ จดจำและนำไปปฏิบัติต ามได้ดียิ่งขึ้น

4.ฟังลูกให้มากๆ

ข้ อสำคัญในการสอนลูก ก็คือ การเปิดพื้นที่ ให้เขาได้มีโอกาสพูดบ้าง ไม่ใช่เพียงแต่พ่อแม่ จะเป็นฝ่ายถูกเสมอไป เ พ ร า ะบางครั้ง เ ด็ กก็มีแง่มุมความคิดเป็นของตัวเอง จึงควรให้เ ด็ กได้ลองพูด ในมุมมองของเขาดูบ้างผิ ดหรือถูกอ ย่ างไร คุณก็จะได้รับรู้ ความรู้สึกนึกคิดของเขา ทำให้คุณจะสามารถแก้ไขปัญหา

ที่ต้นสายปล า ยเหตุได้ดีขึ้น คุณพ่อคุณแม่ทั้งหล า ย ที่กำลังประสบปัญหาลูกตัวน้อยไม่เชื่อฟัง ลองปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร ม ในการสอนลูกซะใหม่หัน มาให้ความรัก ความใกล้ชิดความเข้าใจลูก ให้มากขึ้นจะทำให้คุณรับรู้ได้ ถึงปัญหาแท้จริงที่เกิดขึ้นและแก้ไขมันได้ดีกว่าที่ควร

ที่มา sanook  stand-smiling