เ ท ค นิ คสอนลูก ให้เข้าใจ เชื่อฟังแบบไม่ต้องใช้เ สี ยง

สมัยนี้แล้ว เราจะเลี้ยงลูกแบบบังคับให้อยู่แต่ในกรอบก็คงไม่ดี ลองคิดดูนะคะ เราอย ากให้ลูกเป็นเ ด็ กนิ่ง ๆ คอยทำต ามคำสั่งคนอื่น ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่มีปากไม่มีเ สี ยง ไม่คิดจะโต้แย้งเพื่อตัวเอง อ ย่ างนี้จริง ๆ เหรอ ถ้าลดทิฐิความเป็นพ่อแม่ลง แล้วตั้งใจฟังลูกมากขึ้น บางทีเราอาจจะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลูกเรา ให้มีเหตุผล

ใคร ๆ ก็บอ กว่าการเลี้ยงลูกวัยรุ่นนั้นแสนย าก เป็นเรื่องจริงเลยล่ะค่ะ เ พ รา ะทั้งพฤติก ร ร มมที่เริ่มเปลี่ยน ไม่เชื่อฟัง มีความคิดเป็นของตนเอง ฯลฯ ทำเอาคุณพ่อคุณแม่ป ว ดหัวไม่น้อย โดยเฉพาะเรื่องวินัยง่าย ๆ ที่ต้องบ่นกันจนเ บื่ อทุกวัน

ปัญหาส่วนใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหล า ยได้พบเจอ คือ ลูกไม่ยอมเชื่อฟัง พูดอะไรก็ทำเป็นหูทวนลม เรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ ด้วยการใช้เ ท ค นิ คที่เหมาะสม สอนให้ลูกเข้าใจ เชื่อฟังในแบบที่พ่อแม่ต้องการ ถือว่าเป็นวิ ธีที่ได้ผลกว่า การใช้ความรุนแรงอีกนะ มาดูว่ามีวิ ธีไหนที่จะทำให้ลูกๆ เชื่อฟังเรามากขึ้น

1. สอนให้ลูกพึ่งตัวเอง แก้ปัญหาด้วยตัวเองให้ได้

พ่อแม่บางรายนั้น มักจะห้ามลูกทำโน่นนี่ ไม่ว่าลูกจะทำอะไร ก็โดนต่อว่าอยู่เสมอ การกระทำเช่นนี้ จะทำให้ลูกข า ดความมั่นใจ เราจึงควรสอนให้ลูกใช้ความคิด ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา ไม่ควรไปห้ามเขา เ พ รา ะจะทำให้เขาคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองไม่ได้

2. สอนพร้อมกับทำให้ลูกดูเป็นตัวอ ย่ าง

เ ด็ กๆ มักจะลอ กเลียนแบบคนใกล้ชิดเสมอ และบางครั้งก็ยังไม่สามารถแยกได้ว่า อะไรควร อะไรไม่ควร ฉะนั้น พ่อแม่ต้องทำตัวเป็นแบบอ ย่ างที่ดีให้เขาเห็น อย ากให้ลูกมีนิสัยแบบไหน ก็ทำแบบนั้น ลูกจะจดจำ และนำไปปฏิบัติได้

3. ฟังลูก เข้าใจลูกให้มากๆ

เปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสพูดบ้าง พ่อแม่อาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายถูกเสมอไป บางทีเ ด็ กก็มีแง่มุมความคิดที่เป็นของเขาเหมือนกัน ฉะนั้น จึงควรให้เ ด็ กได้ลองพูด เสนอมุมมองของเขาหน่อย จะผิ ดถูกอ ย่ างไรก็ค่อยอบรมให้เขาเข้าใจ เราเองก็จะได้รับรู้ถึง ความรู้สึกนึกคิดของลูกมากขึ้น ทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดยิ่งขึ้น

4. ใช้คำพูดสุภาพ ในการสอนเขาแต่ละครั้ง

เ ด็ กๆ มักจะแสดงอาการต่อต้าน หากพ่อแม่ใช้คำพูดที่รุนแรงในการสอน ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปต ามที่พ่อแม่คาดหวังไว้ ฉะนั้น วิ ธีที่เหมาะสมในการสอนลูก คือให้ใช้คำพูดสุภาพ โทนเ สี ยงอ่อนหวาน และเรียกชื่อลูกทุกๆ ครั้ง ไม่ว่าจะสอนอะไร จะทำให้ลูกหัน มารับฟัง หัน มาสนใจได้มากขึ้น จงสอนลูกซะใหม่นะ หัน มาให้ความรักกับเขา ให้ความใกล้ชิด ให้ความเข้าใจ จะทำให้เรารับรู้ได้ถึงปัญหาที่แท้จริง ว่าเกิดขึ้นอ ย่ างไร เป็น มาอ ย่ างไร แล้วจะแก้ไขได้อ ย่ างง่ายดาย

ที่มา s a n o o k starfishlabz  aanplearn